Пальцева Валентина Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 9 з 9
 • Документ
  Learning a Foreign Language Using Information Technologies for Comfortable Implementation of the Professional Position of a Future Specialist in a Foreign Language Environment
  (2022) Paltseva, Valentyna; Postolenko, Iryna; Biletska, Iryna; Kmit, Olena; Mykhailenko, Olena; Yatsyna, Svitlana; Kuchai, Tetiana
  At the present stage, the main directions of the professional position of a specialist in the implementation of English-language Education are to improve and spread the practice of learning languages throughout a person's life by involving information, communication and digital technologies in the educational process. Computerization of the educational process in Higher Education Institutions is considered as one of the first and most promising areas for improving the quality of education in Higher Education Institutions. The necessity of ensuring timely training and retraining of specialists of various profiles (in particular teachers) on the effective use of domestic and foreign electronic resources with the help of modern information technologies for the implementation of the professional position of a future specialist in a foreign-language environment is noted. The main goal of teaching a foreign language (the formation of students' communicative competence, which means mastering the language as a means of intercultural communication) is defined. The types of speech activity that cover the content of teaching a foreign language are highlighted. The main types of assessment in a foreign language are shown – current (non-classroom), thematic, semester, annual assessment and final state certification. The task of the teacher is drawn, which is to create conditions for practical language acquisition for each student, to choose such teaching methods by means of information technologies that would allow each student to show their activity, their creativity; to activate the cognitive activity of the student in the process of learning a foreign language.
 • Документ
  Moyens linguistiques de représentation du concept "argent” en français
  (Київ, 2021) Paltséva, V. V.; Пальцева, Валентина Володимирівна; Vydysheva, O.G.; Видишева, О. Г.; Видишева, Ольга Георгіївна
  Це дослідження присвячене вивченню специфіки мовних засобів репрезентації і структураціі концепту “argent/гроші” французькій мові. Одним із завдань лінгвістики на даному етапі є вивчення того, як пізнання відбивається в мові. У результаті пізнавальної діяльності людина категорізує окремі ділянки концептуальної картини світу. Оскільки картини світу національно специфічні і носії різних мов можуть бачити і членувати світ по-різному, через призми своїх мов, то виникає необхідність у їх зіставленні. Це допомагає виявити особливості знань у представників різних етносів, специфічні риси їхнього менталітету. Дана робота виконана в руслі досліджень, присвячених співвідношенню мови, свідомості і культури. Методи дослідження стали основою і концептуальним аналізом. У когнітивістиці образне сприйняття відображається в репрезентованих контекстах. Пропоноване дослідження є спробою комплексного опису засобів мовної репрезентації культурного концепту “argent/гроші”. Розгляд даного концепту і мовних засобів його вираження становить певний інтерес, оскільки воно можливе тільки в комплексі з даними інших, суміжних із лінгвістикою наук. Теоретичні передумови дослідження пов’язуються нами, головним чином, із теорією номінації, що дає змогу проаналізувати слова за їхнім номінативним потенціалом і орієнтованістю читача на позначення фрагмента дійсності, іменованого “argent/гроші”, виділеного й осмисленого в процесі сприйняття і пізнання світу. Метою дослідження є виявлення сукупності мовних засобів онтологізації концепту “argent/гроші”, його ментальний опис і структурація, виявлення фрагмента світу, зафіксованого мовними синонімічними засобами із загальним значенням “argent/гроші”, класифікаційний розподіл виділених лексем, а також вивчення паремій та афоризмів, що відтворюють модель концептуалізації світу. У статті також розглянуто особливості концептуалізації поняття “argent/гроші” у паремійних фондах французької і російської мов. Таким чином, концепт гроші є одним із базових концептів культури, а ставлення до грошей акумулює соціальну і психологічну енергію.
 • Документ
  Концепт L’argent во французской лингвокультуре
  (Дрогобич, 2021) Пальцева, Валентина Володимирівна; Пальцева, В. В.; Paltséva, Valentina Volodimirivna; Paltseva, Valentyna; Paltseva, Valentyna V.; Видишева, О. Г.; Vydysheva, O.G.
  У статті досліджено концепт ARGENT (рус. ДЕНЬГИ) у французькій лінгвокультурі. Мета дослідження – провести аналіз лінгвокультурологічного концепту ARGENT і визначити його символічне вираження у французькій мові та культурі в цілому, серед іншого й на прикладі паремій. Досягненню мети посприяло виконання низки завдань, зокрема: визначено теми, образи, символи, властиві мові авторів у межах цього концепту, стійкі вислови; з’ясовано смислові відтінки, з якими та чи та конструкція використовується. Лінгвокультурологічний концепт ARGENT розглянуто на тлі національної франкомовної лінгвокультурної спільноти, виявлено специфічні особливості сприйняття цього концепту носіями французької мови. За рахунок інтерпретації відповідних когнітивних ознак сформульовано основні твердження про концепт. Представлено структуру концепту ARGENT у французькій лінгвокультурі. Важливим етапом дослідження концепту ARGENT у французькій мові було окреслення історії розвитку французької валюти в цілому, порушення питання побудови номінативного поля досліджуваного концепту, виділення в ньому когнітивних ознак. Значну увагу приділено вивченню етимології лексеми ARGENT, виявлено синонімічний ряд, який вживається в розмовному варіанті французької мови для номінування аналізованого концепту. З’ясовано, що значну частину лексем, які позначають гроші в розмовному варіанті французької мови, представлено так званими «їстівними іменами», що зумовлено наявністю стійкого когнітивного зв’язку та його кореляцією, що виник в процесі формування уявлення про гроші, торгівлю й валютні операції, з усвідомленням грошей як фізичних коштів для існування та отримання життєвої енергії. Дослідження концепту ARGENT на лінгвокультурологічному рівні передбачало вивчення паремій і афоризмів, які відтворюють модель концептуалізації світу. Виявлено когнітивні ознаки паремійного представлення концепту ARGENT. Підсумовано, що концепт ARGENT є одним з базових концептів культури, а ставлення до грошей акумулює соціальну й психологічну енергію. Дані, отримані у процесі етимологічного аналізу, можуть бути використані як актуальний матеріал на заняттях під час навчання іноземної мови у закладах вищої освіти.
 • Документ
  Контрастивные особенности эстетического концепта PERFECCIÓN/ДОСКОНАЛІСТЬ/VOLLKOMMENHEIT в испанской, украинской и немецкой лингвокультурах
  (Гельветика, 2017) Пальцева, Валентина Володимирівна; Пальцева, В. В.; Paltséva, Valentina Volodimirivna; Paltseva, Valentyna; Paltseva Valentyna V.; Фокша, Ю. А.; Коваленко, Н. А.; Тарасова, А. М.
  Стаття присвячена виявленню та аналізу контрастивних особливостей естетичного концепту PERFECCIÓN/ДОСКОНАЛІСТЬ/VOLLKOMMENHEIT в іспанській, українській та немецькій лінгвокультурах, а також розгляду механізмів вербалізації PERFECCIÓN/ДОСКОНАЛІСТЬ/VOLLKOMMENHEIT в трьох неблизькоспоріднених мовах.
 • Документ
  Concept « l’argent » dans le discours français et russe
  (ВД "Гельветика", 2018) Paltséva, Valentina Volodimirivna; Paltseva, Valentyna; Paltseva Valentyna V.; Пальцева, Валентина Володимирівна; Пальцева, В. В.; Пальцева, Валентина Владимировна
 • Документ
  Aspects théoriques de la traduction juridique
  (ВД "Гельветика", 2019) Paltseva, Valentyna; Paltseva Valentyna V.; Paltseva, V. V.; Пальцева, Валентина Володимирівна; Пальцева, В. В.; Пальцева, Валентина Владимировна
 • Документ
  Les difficultés de la traduction des documents juridiques au sein de l’UE
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Paltséva, V. V.; Пальцева, Валентина Володимирівна; Пальцева, Валентина Владимировна
 • Документ
  Латинська мова для журналістів : навчальний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2017) Петлюченко, Наталія Володимирівна; Морошану, Людмила Іванівна; Пальцева, Валентина Володимирівна; Зайцев, Олександр Миколайович; Томчаковська, Юлія Олегівна; Фокша, Юлія Олександрівна; Чернякова, Валерія Олексіївна
  Підручник з латинської мови розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030301 «Журналістика». Навчальний курс складається з 15 тем, кожна з яких містить наступні розділи: «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі», «Афоризми, цитати, крилаті вислови». Розділи «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі», «Афоризми, цитати, крилаті вислови», «Короткий латинсько-український словник», «Індекс афоризмів, цитат та крилатих висловів, ужитих у підручнику», таблиці «Відмінювання найуживаніших латинських дієслів» підготовлені доцентом Морошану Л.І. Тема «Походження латинської абетки» підготовлена викладачем Черняковою В.О. Граматичні вправи до тем та тексти для перекладу розроблені викладачем Фокшою Ю.О. Завдання для самостійної роботи підготовлені викладачами Зайцевим О.М. і Пальцевою В.В.
 • Документ
  Различные аспекты перевода правовых европейских документов (на материале французского языка)
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Пальцева, В. В.; Paltseva, V. V.