12.00.10

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 6 з 6
 • Документ
  Незалежність як засада організації та діяльності органів прокуратури
  (2017-05-30) Добровольський, Дмитро Миколайович; Добровольский, Дмитрий Николаевич; Dobrovolskyi, Dmytro M.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2017. Дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням засади незалежності прокуратури, здійсненим після прийняття Закону України «Про внесення змін до Конституції України в частині здійснення правосуддя». Сформульовано поняття й окреслено характерні ознаки засади незалежності прокуратури, визначено історичні етапи її становлення. Зроблено висновок щодо інтернаціоналізації стандартів функціонування прокуратури, серед яких важливе місце посідає засада незалежності. Окреслено основні проблеми та пріоритетні напрямки забезпечення гарантій реалізації засади незалежності прокуратури, серед яких виокремлено такі: забезпечення незалежності прокуратури при формуванні її кадрового складу та притягненні прокурорів до відповідальності, забезпечення незалежності Генерального прокурора, посилення ролі органів прокурорського самоврядування. Запропоновано напрями удосконалення законодавства про прокуратуру та поточні зміни і доповнення до нього.
 • Документ
  Організаційно-правові засади діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України
  (2017-05-29) Вандін, Євген Валерійович; Вандин, Евгений Валериевич; Vandin, E. V.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2017. У роботі на основі аналізу чинного законодавства України та узагальнення практики його застосування досліджено правовий статус Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України як підрозділу Генеральної прокуратури України, визначено її місце в системі протидії і подолання корупції в органах публічної влади. Розглянуто особливості функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в системі державних органів України і підсистеми органів прокуратури на чолі з Генеральною прокуратурою України. Здійснено дослідження проблем добору кадрів до складу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, засоби забезпечення її незалежності при виконанні функцій процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення у справах, які є предметом судового розгляду. Проаналізовано організаційні засади діяльності зазначеної прокуратури, її взаємодії з іншими державними органами, що здійснюють боротьбу з корупцією, та суб’єктами громадського суспільства, а також міжнародними організаціями. Внесено пропозиції з удосконалення законодавства про боротьбу з корупцією і статусу Національної антикорупційної прокуратури.
 • Документ
  Функціональні та організаційні основи адвокатури України
  (2017-05-29) Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Нана Мезенівна; Bakayanova, Nana M.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2017. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню функціональних та організаційних основ адвокатури України. Обґрунтовано необхідність виокремлення науки про адвокатуру, визначено її предмет, структуру, систему та методологію. Досліджено поняття та структуру основ адвокатури, проаналізовано функціональні та організаційні аспекти цих основ. Визначено первинність функціональних основ адвокатури перед організаційними її основами. Надано авторське визначення принципів адвокатури, показано їх систему та співвідношення з основами адвокатури. Особливу увагу при дослідженні функціональних основ адвокатури приділено питанню функцій адвокатури України. Визначено, що основною функцією адвокатури є надання правової допомоги, а додатковими – участь у формуванні визначених законодавством органів та участь у здійсненні ними повноважень. При дослідженні організаційних основ звернуто увагу на питання набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, форми організації адвокатської діяльності, об’єднань адвокатів, професійної відповідальності адвоката та адвокатського самоврядування. За наслідками дослідження зроблено низку нових наукових висновків щодо основ адвокатури України, визначено напрями подальшого розвитку функціональних та організаційних її основ, внесено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства.
 • Документ
  Недержавна охоронна і правоохоронна діяльність в Україні
  (2017-03-24) Юрко, Сергій Сергійович
  Дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням феномена недержавної охоронної і правоохоронної діяльності як виду професійної діяльності. Сформульовано поняття та виявлено відмінні ознаки недержавної правоохоронної, охоронної та детективної діяльності у контексті теоретичних і практичних основ правоохоронної діяльності. Визначено перелік суб’єктів недержавної правоохоронної діяльності та історичні етапи їх становлення. З’ясовано сутність, моделі та проблеми імплементації інституту приватних детективів у сучасній Україні. Розроблено авторський проект Закону України «Про приватну детективну діяльність». Окреслено основні проблеми та пріоритетні напрямки розвитку суб’єктів недержавної охоронної і правоохоронної діяльності, громадських формувань охорони правопорядку та індивідуальних форм участі громадян в охороні громадського порядку.
 • Документ
  Правовий статус місцевих загальних судів в Україні
  (2016-04-27) Калашник, Олена Анатоліївна
  Дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням, в якому охарактеризовано правовий статус місцевих загальних судів. Висвітлено роль місцевих загальних судів у системі судів загальної юрисдикції, проаналізовано процес їх становлення і розвитку. Досліджено мету і завдання місцевих загальних судів, їх функції, порядок утворення і ліквідації, а також специфіку реалізації у їх діяльності окремих принципів судоустрою. Окрему увагу приділено питанням удосконалення юрисдикції місцевих загальних судів, порядку призначення суддів на адміністративні посади, прав і обов’язків суддів, правового регулювання діяльності апарату суду, перспективам розширення повноважень колективу суддів місцевого загального суду як суб’єкта суддівського самоврядування. Досліджено також питання перерозподілу повноважень між головою суду і керівником апарату та організаційного забезпечення місцевих загальних судів. Із розглянутих в роботі питань висловлено рекомендації щодо удосконалення законодавства і практики його застосування.
 • Документ
  Юридична відповідальність за неповагу до суду
  (Одеса, 2016-01-27) Остафійчук, Людмила Аурелівна