Магістерські роботи (заочне відділення) 2023-2024 н. р. Кафедра психології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 19 з 19
 • Документ
  Взаємозв'язок комунікативних здібностей студентів та соціально-психологічного клімату навчальної групи : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Чмирь, Ірина Вадимівна
  Метою даної магістерської роботи є вивчення взаємозв'язку між комунікативними здібностями студентів та соціально-психологічним кліматом навчальної групи. Методи дослідження: аналіз сучасних теоретичних підходів до вивчення комунікативних здібностей та соціально-психологічного клімату дозволяє розглядати ці явища як взаємопов'язані та взаємозумовлені складові навчального процесу. Застосування методів анкетування, спостереження та статистичного аналізу дозволяє отримати комплексні дані та виявити закономірності взаємодії між зазначеними показниками. Робота вносить суттєвий внесок у розуміння взаємодії між комунікативними здібностями студентів та соціально-психологічним кліматом навчальної групи через використання інтегративного підходу та узагальнення результатів попередніх досліджень. Авторська модель взаємозв'язку, розроблена на основі отриманих даних, дозволяє глибше розуміти динаміку взаємодії між особистісними якостями здобувачів вищої освіти та соціальним оточенням, враховуючи специфіку навчального середовища. Результати дослідження можуть бути корисними для викладачів, студентів та адміністрації навчальних закладів. The purpose of this master's thesis is to study the relationship between students' communicative abilities and the social-psychological climate of the study group. Research methods: the analysis of modern theoretical approaches to the study of communicative abilities and the socio-psychological climate allows consider these phenomena as interrelated and mutually determined components of the educational process. The application of methods of questionnaires, observation and statistical analysis allows to obtain complex data and reveal patterns of interaction between the specified indicators. The work makes a significant contribution to the understanding of the interaction between students' communicative abilities and the socio-psychological climate of the study group through the use of an integrative approach and generalization of the results of previous studies. The author's model of interconnection, developed on the basis of the obtained data, allows a deeper understanding of the dynamics of interaction between the personal qualities of higher education applicants and the social environment, taking into account the specifics of the educational environment. The results of the research can be useful for teachers, students and administration of educational institutions.
 • Документ
  Психологічна характеристика лідерських якостей працівників поліції : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Ткаченко, Марина Віталіївна
  В роботі здійснений теоретичний аналіз психологічних характеристик лідерських якостей працівників поліції, розроблено методику організації та проведення дослідження психологічних властивостей лідерських якостей співробітниківполіції, яка складалася з етапів організації та проведення емпіричного дослідження та визначення методів вивчення психологічних особливостейлідерських якостей працівників поліції. Також в роботі здійснено емпірико-аналітичне дослідження психологічних характеристик лідерських якостей працівників поліції. Встановлено, що більша частина опитаних працівників поліції мають середній рівень вираженості лідерських якостей. В роботі також розроблено рекомендації щодо формування та розвитку лідерських якостей у працівників поліції. The work carried out a theoretical analysis of the psychological characteristics of the leadership qualities of police officers, developed a methodology for organizing and conducting a study of the psychological characteristics of the leadership qualities of police officers, which consisted of the stages of organizing and conducting an empirical study and determining the methods of studying the psychological characteristics of the leadership qualities of police officers. Empirical-analytical research of psychological characteristics of leadership qualities of police officers is also carried out in the work. It was established that most of the interviewed police officers have an average level of expression of leadership qualities. The work also developed recommendations for the formation and development of leadership qualities among police officers.
 • Документ
  Психологічні особливості комунікативної діяльності суддів : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Тарасишина, О. М.
  Робота присвячена теоретико-прикладному вивченню психологічних особливостей комунікативної діяльності суддів. За результатами проведеного дослідження визначено основні психологічні особливості комунікативної діяльності суддів, що полягають у розвинених комунікативних здібностях і властивостях суддів, володінні ними комунікативними прийомами встановлення істини, використанні комунікативних ресурсів під час ухвалення судового рішення, спрямованості на співробітництво у міжособистісних стосунках та формування дружелюбних відносин і взаєморозуміння. В комунікативних ситуаціях судді переважно проявляють себе як лідери, вимагають до себе більше поваги, намагаються бути стриманими, але більш наполегливими у досягненні бажаного результату, під час прийняття рішення спираються на свої знання та дотримуються букви Закону. Запропоновані практичні рекомендації з удосконалення комунікативної діяльності суддів. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, що налічує 62 найменування. The work is devoted to the theoretical and applied study of the psychological features of judges' communicative activity. According to the results of the conducted research, the main psychological features of the communicative activity of judges were determined, which consist in the developed communicative abilities and qualities of judges, their possession of communicative techniques for establishing the truth, the use of communicative resources during the adoption of a court decision, the focus on cooperation in interpersonal relations, the formation of friendly relations and mutual understanding . In communicative situations, judges mostly show themselves as leaders, demand more respect for themselves, try to be restrained, but more persistent in achieving the desired result, when making a decision, they tend to rely on themselves and their knowledge. Proposed practical recommendations for improving the communicative activity of judges. The work consists of an introduction, two chapters, conclusions, and a list of 62 references.
 • Документ
  Рябошапко М. М. Стресостійкість людини в умовах воєнного стану : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Рябошапко, Маргарита; Рябошапко, М. М.
  Метою даної магістерської роботи є ретельне вивчення стресостійкості людини в умовах воєнного стану, розкриття психологічних аспектів, які визначають цю якість, та розробка практичних рекомендацій для підвищення рівня адаптації та витривалості особистості в умовах воєнного стану. Методи дослідження: систематизація та аналіз наукових праць, статей та досліджень, присвячених стресостійкості в умовах воєнного стану для отримання обґрунтованого теоретичного фундаменту; емпіричні; кореляційний аналіз; синтез та узагальнення результатів. Отримані результати не тільки розкривають психологічні особливості стресостійкості в умовах воєнного стану, але також вказують на практичне значення отриманої інформації. Розробка конкретних рекомендацій та психологічних стратегій для підвищення стресостійкості стає ключовою частиною дослідження, спрямованою на практичну реалізацію отриманих наукових висновків. Результати роботи можуть бути використані для розробки подальших імплементованих психологічних програм та інтервенцій, спрямованих на підтримку осіб, що пережили воєнні конфлікти, та покращення їхнього психічного благополуччя. The purpose of this master's thesis is to thoroughly study the stress resistance of a person under martial law, to reveal the psychological aspects that determine this quality, and to develop practical recommendations for increasing the level of adaptation and endurance of a person under martial law. Research methods: systematization and analysis of scientific works, articles and studies on stress resistance under martial law to obtain a sound theoretical foundation; empirical; correlation analysis; synthesis and generalization of results. The results obtained not only reveal the psychological characteristics of stress resistance under martial law, but also indicate the practical significance of the information obtained. The development of specific recommendations and psychological strategies to increase stress resistance becomes a key part of the study aimed at the practical implementation of the scientific findings. The results of the study can be used to develop further implemented psychological programs and interventions aimed at supporting survivors of military conflicts and improving their mental well-being.
 • Документ
  Казкотерапія як інструмент подолання агресії і тривоги у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Ситник А. А.
  Ця магістерська робота досліджує ефективність використання казкотерапії для подолання агресії та тривожності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. У роботі представлено теоретичні засади та практичне застосування терапії казками, а також емпіричне дослідження, проведене з дітьми визначеної вікової категорії. У роботі аналізується вплив казкотерапії на емоційний стан дітей, виявляється її ефективність та потенціал у подоланні негативних емоційних станів. Результати дослідження вносять важливий вклад у психологію, розкриваючи нові можливості застосування казкотерапії для допомоги дітям, які зіткнулися з агресією та тривожністю. Методологія дослідження у магістерській роботі на тему «Казкотерапія як інструмент подолання агресії і тривоги у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку» включає кілька ключових елементів. По-перше, використовувалися теоретичний аналіз наукової літератури та емпіричні методи, включаючи спостереження, анкетування батьків та тестування за проективною методикою «Неіснуюча тварина». По-друге, в роботі застосовувалися експериментальні методи, які передбачали проведення та аналіз ефективності казкотерапії. Заняття з казкотерапії включали психологічні ігри та вправи, спрямовані на розвиток уяви та творчих здібностей дітей, а також на навчання їх конструктивним способам вираження емоцій і вирішення конфліктів. Висновки магістерської роботи підтверджують, що казкотерапія виявилася вельми ефективною у подоланні агресії та тривожності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Цей метод допомагає дітям краще розуміти та висловлювати свої емоції, а також навчає їх конструктивним способам вирішення конфліктів. Таким чином, казкотерапія стає ефективним інструментом для психологічної підтримки та розвитку дітей. This master’s thesis investigates the effectiveness of fairy tale therapy in overcoming aggression and anxiety in children of preschool and early school age. The work presents the theoretical foundations and practical application of fairy tale therapy, as well as empirical research conducted with children of a specific age group. The thesis analyzes the impact of fairy tale therapy on the emotional state of children, revealing its potential in overcoming negative emotional states. The research results contribute significantly to psychology, uncovering new possibilities for the application of fairy tale therapy to assist children who face aggression and anxiety. The methodology of the research in this master’s thesis on «Fairy Tale Therapy as a Tool for Overcoming Aggression and Anxiety in Preschool and Early School Age Children» includes several key elements. Firstly, theoretical analysis of scientific literature and empirical methods were used, including observation, parent surveys, and children’s drawing of a «Non-existent animal». Secondly, the work used experimental methods that involved conducting and analyzing the effectiveness of fairy tale therapy. Sessions of fairy tale therapy included psychological games and exercises aimed at developing imagination and creative abilities of children, as well as teaching them constructive ways of expressing emotions and resolving conflicts. The conclusions of the master’s thesis confirm that fairy tale therapy has proven to be very effective in overcoming aggression and anxiety in children of preschool and early school age. This method helps children better understand and express their emotions, as well as teaches them constructive ways of resolving conflicts. Thus, fairy tale therapy becomes an effective tool for psychological support and development of children.
 • Документ
  Психологічні особливості підготовки працівників Державної прикордонної служби до прийняття рішень в кризових умовах : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Осадець, Катерина; Осадець, К. О.
  Магістeрське дослідження присвячено комплексному вивчeнню теорeтичних, нормативних і прикладних аспeктів психологічних особливостей підготовки працівників Державної прикордонної служби до прийняття рішень у кризових умовах. Встановлено, що перехід до нової структури, систeми та Різноманітність умов, у яких здійснюється службова діяльність працівників прикордонних органів, і визначає нeобхідність їх всебічної підготовки, а у першу чергу формування психологічної готовності до діяльності в кризових умовах. Здійснено теорeтичний аналіз сутності психологічної підготовки, її взаємозв’язку з профeсійною діяльністю та визначити сукупність особистісно-профeсійних якостей працівників прикордонної служби до прийняття рішення у кризових ситуаціях. Зазначено, що від психологічної підготовки майбутніх фахівців будь-якого виду державної служби залeжать особливості їх реагування у екстрeмальній ситуації, зокрема здатність контролювати емоційний стан, швидко адаптуватися до нових та незвичних умов, а також умов, які несуть небезпеку життю та здоров’ю. Праведено емпіричне досліджeння сформованості психологічної готовності працівників Державної прикордонної служби до прийняття рішень у кризових ситуаціях. Було використано мeтод анкетування та тестування. Також застосовувався метод експерименту. The masters research is devoted to the complex study of theoretical, normative and applied aspects of psychological features of preparation of employees of migration bodies for decision-making in crisis situations. It is established that the transition to the new structure, system and powers of the State Migration Service of Ukraine is accompanied by significant changes in personnel policy aimed at providing personnel with highly professional nationally conscious personnel capable of making legal, clear and optimal decisions. The professional activity of migration service employees presupposes the ability to make quick, well-considered decisions, to take responsibility for their implementation and consequences. The variety of conditions in which the official activities of employees of migration authorities, and determines the need for their comprehensive training, and especially the formation of psychological readiness to work in crisis situations. At the same time, psychological support is a set of measures for the formation, strengthening and development of psychological qualities in civil servants, ensuring their high psychological stability and willingness to perform their professional duties in any situation and conditions.
 • Документ
  Комунікативний та діяльнісний аспект особистості : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Константинова, Ірина Віталіївна
  У кваліфікаційній роботі надано результати дослідження комунікативного та діяльнісного аспектів особистості. Проведено теоретичний аналіз досліджень комунікативного потенціалу особистості, комунікативних властивостей та комунікативних здібностей. Розроблено програму емпіричного дослідження комунікативного та діяльнісного аспектів особистості. Емпірично доведено, що комунікативний аспект представлений потребою, ініціативністю у спілкуванні, широким колом спілкування, прагненням до налагодження дружніх стосунків з оточуючими, проявом турботи про інших людей, емпатичною спрямованістю, переважанням позитивних емоцій, життєрадісність, оптимізм, задоволеність від спілкування, що відбивається на їх стосунках з іншими. Діяльнісний аспект відбивається у спрямованості на соціально значимі цілі, прагнення даних дотримуватись соціально визнаних норм та правил, націленість на успішне виконання будь-яких завдань, успішність у навчальній діяльності, суспільного визнання в групі, сприяння вирішенню не тільки власних проблем, а й тих, що стоять перед групою; чіткість встановлення цілей та доведення справи до логічного завершення, здатність до подолання труднощів, розвинена відповідальність, організованість, почуття обов'язку і необхідністю виконання доручених справ. Відкритість новому досвіду опанування інноваціями, осмисленість, послідовність, наполегливість у виконанні діяльності. The qualification work presents the results of the study of communicative and activity aspects of personality. Theoretical analysis of researches of communicative potential of the person, communicative properties and communicative abilities is carried out. The program of empirical research of communicative and activity aspects of the personality is developed. It is empirically proven that the communicative aspect is represented by the need, initiative in communication, a wide range of communication, the desire to establish friendly relations with others, care for other people, empathic orientation, the predominance of positive emotions, cheerfulness, optimism, satisfaction with communication, relationships with others. The activity aspect is reflected in the focus on socially significant goals, the desire of the data to adhere to socially recognized norms and rules, the focus on successful performance of any tasks, success in educational activities, public recognition in the group, helping to solve not only their own problems stand in front of a group; clarity of goal setting and bringing the case to a logical conclusion, the ability to overcome difficulties, developed responsibility, organization, sense of duty and the need to perform the assigned tasks. Openness to new experience of mastering innovations, meaningfulness, consistency, persistence in performance of activity.
 • Документ
  Ревнощі як психологічна проблема : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Колесниченко, Марина; Колесниченко М.
  Увагу до вивчення дефініції феномену ревнощів шлюбних партнерів виявляють дослідники різних сфер наукових знань, насамперед психології, культурології, медицини, права та юриспруденції, що вказує на міждисциплінарний характер досліджуваного явища. Водночас, можна спостерігати певну методологічну невизначеність і поверховість накопичених знань у дослідженні проблеми ревнощів як системного та структурно-динамічного феномену особистості. Переживання особистістю ревнощів є сильним афективним почуттям, яке породжує складні конфлікти, викликає стресові стани та глобально дезорганізує людські стосунки. Зазвичай, ревнощі виникають у ситуаціях соціальної взаємодії і можуть посилюватися в результаті ситуацій, що пов’язані з втратою престижу, при невдачах, загрозі гідності особистості. Окрім того, різні ситуації та події, що дезорганізують особистість і причиною яких є переживання ревнощів, свідчать про те, що сфера зазначеної проблематики виходить за традиційні рамки проявів ревнощів. Так, сьогодні спостерігається значна кількість ситуацій, які охоплюють всі сфери життєдіяльності особистості, наприклад, переживання ревнощів у родинних і дружніх стосунках, у професійній сфері та між людьми в спорті, науці, мистецтві, політиці тощо. При цьому, варто погодитись, що ревнощі – це досить сильне почуття, яке можуть відчувати багато людей. При цьому, для когось воно має негативне забарвлення, а інша особа вважає його цілком природним для будь-якої здорової особистості. Існують думки, що ревнощі здатні як знищувати кохання, так і ставати прямим доказом кохання – «ревнує, отже любить». Для когось ревнощі є ознакою невпевненості людини в собі та підкріплюють комплекс неповноцінності, а для когось – це звичайнісінька боротьба за своє щастя. Attention to the study of the definition of the phenomenon of jealousy of marriage partners is shown by researchers in various fields of scientific knowledge, primarily psychology, cultural studies, medicine, law and jurisprudence, which indicates the interdisciplinary nature of the phenomenon being studied. At the same time, one can observe a certain methodological uncertainty and superficiality of accumulated knowledge in the study of the problem of jealousy as a systemic and structural-dynamic phenomenon of the individual. Personal experience of jealousy is a strong affective feeling that generates complex conflicts, causes stressful situations and globally disorganizes human relationships. Usually, jealousy arises in situations of social interaction and can intensify as a result of situations related to the loss of prestige, failures, threats to the dignity of the individual. In addition, various situations and events that disorganize the personality and the cause of which is the experience of jealousy, indicate that the sphere of the mentioned problems goes beyond the traditional framework of manifestations of jealousy. Yes, today there is a significant number of situations that cover all spheres of an individual's life, for example, experiencing jealousy in family and friendly relationships, in the professional sphere and between people in sports, science, art, politics, etc. At the same time, it is worth agreeing that jealousy is a rather strong feeling that many people can feel. At the same time, for someone it has a negative color, while another person considers it completely natural for any healthy person. There are opinions that jealousy can both destroy love and become a direct proof of love - "he is jealous, therefore he loves." For some, jealousy is a sign of a person's self-doubt and reinforces an inferiority complex, while for some, it is an ordinary struggle for their happiness.
 • Документ
  Особливості роботи з негативними автоматичними думками при когнітивно поведінковій терапії : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Головко П. А.
  При когнітивно-поведінковій терапії негативних автоматичних думок рідко враховуються фактори ризику винекнення деструктивних думок, а саме обходиться увагою ригідність мислення, яка у свою чергу може підвищувати схильність до винекнення деструктивних думок та погіршувати засвоєння адаптивних думок та зміну поведінки особисості. Метою дослідження є розробка методичних рекомендації щодо реструктиризації негативних автоматичних думок та зниження ригідності мислення. Об’єктом дослідження є процес когнітивно-поведінкової терапії при роботі з негативними автоматичними думками. Предметом дослідження є особливості роботи з негативними автоматичними думками при когнітивно-поведінковій терапії. Рекомендовано при роботі з негативними автоматичними думками у когнітивно поведінковій терапії сконцентруватися на методі реструктуризації мислення, проте як допоміжне використовувати розвиток мобільності мислення, також використовувати в роботі з негативними автоматичними думками мобільні додатки, задля полегшення роботи з клієнтом та прискорення отримання результатів від роботи. Комплексний підхід та урахування більшої кількості факторів, використання нових методик надасть можливість поліпшення результативності практичної роботи. Cognitive-behavioral therapy of negative automatic thoughts rarely takes into account the risk factors of developing destructive thoughts, namely, the rigidity of thinking, which in turn can increase the tendency to develop destructive thoughts and worsen the assimilation of adaptive thoughts and change in personality behavior. The purpose of the study is to develop methodological recommendations for restructuring negative automatic thoughts and reducing the rigidity of thinking. The object of research is the process of cognitive-behavioral therapy when working with negative automatic thoughts. The subject of the study is the peculiarities of working with negative automatic thoughts in cognitive-behavioral therapy. It is recommended when working with negative automatic thoughts in cognitive-behavioral therapy to focus on the method of restructuring thinking, however, as an aid, to use the development of mobility of thinking, also to use mobile applications in working with negative automatic thoughts, in order to facilitate work with the client and speed up obtaining results from work. A comprehensive approach and taking into account a greater number of factors, the use of new methods will provide an opportunity to improve the effectiveness of practical work.
 • Документ
  Основні аспекти психологічної компетентності керівника : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Козир, О. О.
  У кваліфікаційній роботі автором проаналізовано наукові розвідки у галуззі психологічної компетентності та сформовано визначення поняттям: психологічна компетентність, організаційно-управлінська компетентність, комунікативно-перцепнивна компетентність, психодіагностична компетентність. На підставі аналізу нормативно-правових актів та управлінської діяльності керівника слідчого відділення ГУНП України в Одеській області було структуровано переліки професійно важливих умінь та якостей, які обумовлюють різновиди психологічної компетентності – організаційно-управлінської, комунікативно-перцепнивної та психодіагностичної. За результатами анкетування констатовано ступінь розвитку професійно важливих умінь та якостей, які обумовлюють різновиди психологічної компетентності керівника слідчого відділення ГУНП в Одеській області. Встановлено, що вони в основному мають середній рівень розвитку. Це вказує на недостатній ступінь розвитку психологічної компетентності зазначеного керівника. Запропоновано систему 1) діагностики рівня психологічної компетентності кандидатів на керівну посаду та безпосередньо керівників, 2) розвитку та формування компетентності молодих керівників; 3) удосконалення рівня компетентності діючих керівників. Саме це дозволить підвищити якість та результативність управлінської діяльності керівників тих чи інших підрозділів. In the qualifying work, the author analyzed scientific research in the field of psychological competence and formed a definition of the concept: psychological competence, organizational-management competence, communicative-perceptivecompetence, psychodiagnostic competence. On the basis of the analysis of legal acts and management activities of the head of the investigative department of the National Security Service of Ukraine in the Odesa region, a list of professionally important skills and qualities was structured, which determine the types of psychological competence - organizational-managerial communicative-perceptive and psychodiagnostic. According to the results of the questionnaire, the degree of development of professionally important skills and qualities that determine the types of psychological competence of the head of the investigative department of the State Police in the Odesa region was ascertained. It is established that they mostly have an average level of development. This indicates an insufficient degree of development of the psychological competence of the specified manager. A system is proposed for 1) diagnosis of the level of psychological competence of candidates for managerial positions and directly managers, 2) development and formation of competence of young managers; 3) improving the level of competence of current managers. This will allow to increase the quality and effectiveness of the management activities of the heads of these or other divisions.
 • Документ
  Психологічні особливості переживання онкохворими пацієнтами онкологічного діагнозу : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Яковенко, Вікторія; Яковенко В. Ю.
  У роботі наведено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей переживання онкохворими пацієнтами свого діагнозу. Показано, що у ситуації онкологічного захворювання людина стикається зі складними психологічними проблемами, які висувають підвищені вимоги до її адаптивного потенціалу. Здійснено теоретико-методологічний аналіз останніх досліджень та публікацій з проблеми дослідження, який показав, що емоційний стан онкохворих пов’язаний з механізмами психологічного захисту, когнітивними, емоційними та поведінковими реакціями на кризову та стресову ситуацію. Отримані під час емпіричного дослідження дані показали підвищені показники тривожності та депресії в онкохворих пацієнтів, зниження показників фізичного та особливо психологічного компоненту якості життя. Дослідження способів долаючої поведінки показало, що в більшості пацієнтів яскраво вираженими є неадаптивні деструктивні копінг-стратегії, які мають прямий кореляційний зв’язок з показниками тривожності, депресії, якості життя. Адаптивні конструктивні копінг-стратегії виражені значно менше і мають зворотній кореляційний зв’язок з зазначеними показниками. За результатами дослідження сформульовано практичні рекомендації що змін стратегій поведінки з метою поліпшення загального психоемоційного стану хворих, їх якості життя. The paper presents the results of an empirical study of the psychological features of cancer patients' experience of their diagnosis. It is shown that in the situation of an oncological disease, a person faces complex psychological problems that place increased demands on his adaptive potential. A theoretical and methodological analysis of the latest research and publications on the research problem was carried out, which showed that the emotional state of cancer patients is related to psychological defense mechanisms, cognitive, emotional and behavioral reactions to crisis and stressful situations. The data obtained during the empirical study showed increased rates of anxiety and depression in cancer patients, a decrease in the indicators of the physical and especially the psychological component of the quality of life. The study of methods of coping behavior showed that maladaptive destructive coping strategies, which have a direct correlation with indicators of anxiety, depression, and quality of life, are pronounced in most patients. Adaptive constructive coping strategies are expressed much less and have an inverse correlation with the indicated indicators. Based on the results of the study, practical recommendations were formulated to change behavioral strategies in order to improve the general psycho-emotional state of patients, their quality of life.
 • Документ
  Самойлюк Г. П. Психологічні особливості професійного вигорання суддів : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Самойлюк, Г. П.
  Робота присвячена теоретико-прикладному вивченню психологічних особливостей професійного вигорання суддів. За результатами проведеного дослідження визначено основні психологічні особливості професійного вигорання суддів, що полягають у прояві стомленості, тривожності, депресивних станів, песимістичних настроїв, вичерпання емоційних і фізичних ресурсів, деформації у взаєминах з іншими людьми, зниженні професійної мотивації, при цьому у суддів зберігається достатній рівень активності та працездатності. Запропоновані методичні основи тренінгової програми «Профілактика професійного вигорання суддів», які можуть бути застосовані для проведення психолого-практичних заходів з профілактики та корекції професійного вигорання суддів під час виконання професійних функцій. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, що налічує 60 найменувань. The work is devoted to the theoretical and applied study of psychological features of professional burnout of judges. According to the results of the research, the main psychological features of professional burnout of judges were determined, which consist in the manifestation of fatigue, anxiety, depressive states, pessimistic moods, exhaustion of emotional and physical resources, deformations in relationships with other people, a decrease in professional motivation, while judges maintain a sufficient level activity and working capacity. The methodical foundations of the training program "Prevention of professional burnout of judges" are proposed, which can be applied to conduct psychological and practical measures for the prevention and correction of professional burnout of judges during the performance of professional functions. The work consists of an introduction, two chapters, conclusions and a list of used literature, which includes 60 titles.
 • Документ
  Вплив стресостійкості на емоційні реакції людини : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Тішков, Олександр Олексійович
  Магістерський проект присвячений дослідженню впливу стресостійкості на емоційні реакції людини (на прикладі військовослужбовців). Автором розкрито сутність впливу зовнішніх факторів на рівень стресостійкості та переживань особистості та їх вплив на емоційний прояв. Аналіз психологічної літератури дозволяє зробити припущення стосовно того, що одним з важливих компонентів функціональної системи адаптації може бути стресостійкість, яка забезпечує можливість швидкого та адекватного реагування на проблемні ситуації. У свою чергу, низький рівень стресостійкості або відсутність її динаміки, очевидно, можуть розглядатися як ранні ознаки дезадаптації. Опитано військовослужбовців на базі Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону на лікуванні, визначено закономірності стресостійкості та описано результати емпіричного дослідження. The master's project is devoted to the study of the influence of stress resistance on emotional reactions of a person (using the example of military personnel). The author revealed the essence of the influence of external factors on the level of stress resistance and personal experiences and their influence on emotional expression. The analysis of psychological literature allows us to make assumptions about the fact that one of the important components of the functional adaptation system can be stress resistance, which provides the possibility of a quick and adequate response to problematic situations. In turn, a low level of stress resistance or the lack of its dynamics can obviously be considered as early signs of aladaptation. Military personnel undergoing treatment at the Military Medical Clinical Center of the Central Region were interviewed, patterns of stress resistance were determined, and the results of the empirical study were described.
 • Документ
  Психологічні фактори почуття провини : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Малєєв, Олександр Миколайович
  Проведено теоретичний аналіз досліджень з проблематики переживання почуття провини . Теоретично встановлено, що провина - негативний емоційний стан, що виражається в усвідомленні недопустимості власного вчинку, думки чи почуттів, супроводжується докорами сумління, жалем та каяттям. Емпірично досліджено кількісні значення показників провини: очікування покарання; зацікавленість в інших; вимогливість до себе; орієнтація на нормативність, жалкування. Підвищена загальна схильність до переживання почуття провини є ознакою невротизації і включає в себе всі зазначені показники. Емпірично встановлено кількісні значення показників ірраціональних типів провини: вина того, хто вижив, вина відділення, вина ненависті до себе, вина гіпервідповідальності. Встановлено кількісні взаємозв’язки між ірраціональними установками і показниками почуття провини а також між дезадаптивними формами провини. Розглянуто співвідношення показників почуття провини та факторів особистості 16-PF. На 1% рівні загальна схильність до провини пов’язана із такими факторами як: слабкість Я, сила Над-Я, боязкість, заклопотаність, гіпотимія, низький самоконтроль, напруженість, тривожність, на 5% рівні - з факторами сизотимія, практичність, інтроверсія. Проведено якісний аналіз факторної структури провини, шляхом побудови профілів груп з максимальною та мінімальною схильністю до провини. Здійснено добір психотехнік та психологічних рекомендацій для полегшення психологічного стану осіб, схильних до переживання почуття провини. A theoretical analysis of research on the problem of experiencing a sense of guilt has been carried out. It is theoretically established that guilt is a negative emotional state expressed in the awareness of the inadmissibility of one's own act, thought or feelings, accompanied by remorse, regret and remorse. Quantitative values of indicators of guilt were empirically investigated: "expectation of punishment"; "interest in others"; "self-demanding"; "normative orientation", "regret". An increased general tendency to experience guilt is a sign of neuroticism and includes all of the above indicators. Quantitative values of indicators of irrational types of guilt were empirically determined: survivor's guilt, "separation guilt," "self-hate guilt," "hyperresponsibility guilt." Quantitative relationships between irrational attitudes and indicators of guilt, as well as between maladaptive forms of guilt, were established. . The relationship between guilt indicators and 16-PF personality factors was considered. At the 1% level, the general tendency to guilt is associated with such factors as: "I" weakness, "SuperI" strength, timidity, preoccupation, hypothymia, low self-control, tension, anxiety, at the 5% level - with the factors of syzothymia, practicality, introversion. A qualitative analysis of the factor structure of guilt was carried out by constructing profiles of groups with the maximum and minimum propensity to guilt. A selection of psychotechniques and psychological recommendations was made to alleviate the psychological state of persons prone to experiencing feelings of guilt.
 • Документ
  Психологічні особливості гармонійного шлюбу : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Константінова, Алла Георгіївна
  Шляхом теоретико-методологічного аналізу наукових досліджень встановлено, що гармонія шлюбних стосунків передбачає взаємну згоду, внутрішню і зовнішню взаємну злагодженість подружжя. За допомогою кількісного аналізу виявлено провідні елементи сімейної ідеології, які формують соціальний клімат сім'ї. Встановлено, що серед «Показників відносин» між членами сім'ї найбільший пріорітет надається показникам Згуртованості, Експресивності. За «Показниками особистісного зростання» найбільше значення має Орієнтація на активний відпочинок, Інтелектуально-культурна орієнтація та Орієнтація на досягнення. Менше уваги приділяється Незалежності. Серед «Показників управління сімейною системою», найбільш цінним для більшості виявився показник Організація і Контроль. Встановлено достатню гармонійність шлюбно-сімейних стосунків та переважання у вибірці гедоністичних та зближаючих почуттів. Кількісний аналіз Напруженості міжособистісних відносин засвідчив стриманість у вираженні агресивних та віддаляючих почуттів. «Індекс дисгармонійності відносин» встановив, що 24,3% досліджуваних мають високі значення дисгармонії в міжособистісних відносинах: відсутня єдність, згода, ослаблені позитивні емоційні зв'язки. 30,5% респондентів мають достатню гармонію у відносинах, відкритість, стабільність, що передбачає тривале збереження взаємодії в парі. У 45,7% опитаних надмірно виражені почуття, що зближують. Здійснено добір психологічних рекомендацій і тренінгових вправ для гармонізації стосунків. Through the theoretical and methodological analysis of scientific research, it was established that the harmony of marital relations implies mutual consent, internal and external mutual harmony of spouses. A program of empirical research into the psychological features of a harmonious marriage has been developed. With the help of quantitative analysis, the leading elements of family ideology, which shape the social climate of the family, were revealed. It was established that among the "Indicators of relations" between family members, the highest priority is given to the indicators of Cohesion and Expressiveness. According to "Indicators of personal growth". Orientation to active recreation, Intellectual and cultural orientation and Orientation to achievement are of the greatest importance. Less attention is paid to independence and moral and ethical aspects of interaction. Among the "Family System Management Indicators", the Organization and Control indicator was the most valuable for the majority. Sufficient harmony of marital and family relations and predominance of hedonistic and converging feelings in the sample were established. Quantitative analysis of the tension of interpersonal relations proved restraint in the expression of aggressive and distant feelings.The "Relationship Disharmony Index" found that 24.3% of the respondents have high levels of disharmony in interpersonal relationships: lack of unity, agreement with other people, weakened positive emotional ties. 30.5% of respondents have average values, which indicates sufficient harmony in relations, openness, stability, which implies long-term preservation of interaction in a couple. 45.7% of respondents have low values of relationship disharmony - possible, excessively expressed feelings that bring people together, such as unity, commonality between people, companionship, kindness, gratitude, respect, love. A selection of psychological recommendations and training exercises for the harmonization of marital relations was made
 • Документ
  Психологічні детермінанти агресії : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Касько, Віолетта Володимирівна
  У психології під агресією найчастіше розуміється поведінка, коли людина домагається своїх цілей, не звертаючи уваги на інтереси оточуючих, а найчастіше грубим чином зневажає їх. Зрозуміло, така поведінка небезпечна для психічного, соціального та фізичного благополуччя людей. Також, агресивна поведінка часто визначається як зневага соціальними нормами і викликає їх порушення. Або, іншими словами, агресія – це стиль поведінки, спрямований на завдання іншій людині психологічної чи фізичної шкоди. Іноді за агресію приймають занадто завзяте відстоювання власної думки чи прагнення незалежності. На жаль, у сучасному суспільстві побутовий прояв агресивної поведінки, у тому числі в дуже небезпечних формах, трапляється все частіше. При цьому, причини виникнення відхилень та патологій, що виявляються в агресивній поведінці, застосування насильства важко пояснити однозначно. Неможливо зрозуміти ірраціональний тваринний інстинкт. Вищевикладене свідчить про те, що правильне розуміння всього комплексу психологічних детермінант агресії сьогодні є дуже актуальною та важливою проблемою, яка вимагає грамотного та глибокого психологічного підходу до її вивчення. Мета кваліфікаційної роботи полягає у теоретичному та емпіричному дослідженні психологічних детермінант агресивної поведінки, наданні практичних рекомендацій щодо її подолання та профілактики. In psychology, aggression is most often understood as behavior when a person pursues his goals without paying attention to the interests of others, and most often rudely despises them. Of course, such behavior is dangerous for the mental, social and physical well-being of people. Also, aggressive behavior is often defined as disregard for social norms and causes their violation. Or, in other words, aggression is a style of behavior aimed at causing psychological or physical harm to another person. Sometimes too zealous defense of one's opinion or desire for independence is mistaken for aggression. Unfortunately, in modern society, everyday manifestations of aggressive behavior, including in very dangerous forms, occur more and more often. At the same time, it is difficult to clearly explain the causes of deviations and pathologies manifested in aggressive behavior and the use of violence. It is impossible to understand irrational animal instinct. The above shows that the correct understanding of the entire complex of psychological determinants of aggression today is a very relevant and important problem that requires a competent and deep psychological approach to its study. The purpose of the qualification work is the theoretical and empirical study of the psychological determinants of aggressive behavior, providing practical recommendations for overcoming and preventing it.
 • Документ
  Особливості емоційної стійкості курсантів в процесі первинної військовопрофесійної підготовки : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Гулько, М. І.
  У сучасному світі, де військові конфлікти та стресові ситуації стають все частішими, питання емоційної стійкості особового складу військових структур набуває особливої актуальності. Емоційна стійкість курсантів, які проходять первинну військово-професійну підготовку, є ключовим фактором, який впливає не лише на їх особистісний розвиток, але й на ефективність виконання професійних завдань у майбутньому. Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо розвитку емоційної стійкості курсантів в процесі первинної професійної підготовки. Об’єктом дослідження є запобігання зниженню емоційної стійкості курсантів. Предметом дослідження є емоційна стійкість курсантів у процесі первинної військово-професійної підготовки. Рекомендовано при роботі з розвитком емоційної стійкісті курсантів та психологічним станом, в цілому, інтегрувати програми з розвитку резилієнності, як важливу частину їхнього навчального процесу. Ці програми повинні бути спрямовані не тільки на розвиток фізичних навичок, але й на підвищення психологічної гнучкості, стресостійкості та емоційного інтелекту. Врахування індивідуальних особливостей курсантів, таких як їхній психологічний тип, рівень стресостійкості та особистісні якості, є критично важливим у процесі розробки та впровадження цих програм. In the modern world, where military conflicts and stressful situations are becoming more and more frequent, the issue of emotional stability of the personnel of military structures is becoming particularly relevant. The emotional stability of cadets who undergo initial military-professional training is a key factor that affects not only their personal development, but also the effectiveness of performing professional tasks in the future. The purpose of the study is to develop recommendations for the development of emotional stability of cadets in the process of initial professional training. The object of the study is to prevent a decrease in the emotional stability of cadets. The subject of the study is the emotional stability of cadets in the process of primary military-professional training. It is recommended when working with the development of cadets' emotional stability and psychological state, in general, to integrate resilience development programs as an important part of their educational process. These programs should be aimed not only at the development of physical skills, but also at increasing psychological flexibility, stress resistance and emotional intelligence. Taking into account the individual characteristics of cadets, such as their psychological type, level of stress resistance and personal qualities, is critically important in the process of developing and implementing these programs.
 • Документ
  Професійно важливі характеристики психолога-консультанта : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Гребенюк, Дарія Едуардівна
  Психолог-консультант – це особа, що професійно, відповідально та на високому рівні надає психологічне консультування. Професійно важливі характеристики психолога-консультанта є ключовим аспектом його успішної практики та впливають на якість надання психологічної допомоги. Дослідження зосереджене на визначенні та аналізі низки факторів, що визначають високий професійний рівень консультанта. Важливим методологічним підґрунтям магістерської кваліфікаційної роботи є наукові праці вітчизняних і зарубіжних науковців, які професійно важливи якості психолога-консультанта. Ця робота базується на аналізі професійно важливих якостей практикуючих психологів-консультантів, використовуючи професіологічний підхід із включенням дослідження особистісних характеристик. У кваліфікаційній роботі надано результати вивчення професійно важливих характеристик психолога-консультанта. A counselling psychologist is a person who provides psychological counselling professionally, responsibly and at a high level. To do this, he or she must have a special higher psychological education and significant competence as a counsellor. This is necessary in order to effectively engage in counselling at a scientific level and provide competent answers to questions related to the client's mental state. According to Z.Y. Kryzhanovska, psychological counselling as a means of providing practical assistance in various situations of life is one of the most popular areas in practical psychology in modern conditions. However, the various definitions of the term "psychological counselling" indicate that there is no single set of concepts, terminology and theory in this field. An attempt to reconcile different approaches to this form of interaction with a person allows us to formulate the following description: psychological counselling is a direct interaction between a psychologist and a client (patient),is aimed at solving his/her personal problems, raising the level of psychological culture and personal development. B. Yakymchuk and I. Yakymchuk write in their manual that the role of a counsellor is to understand the essence of the counselling process. The main task of the counsellor is to help the client identify and overcome their internal difficulties. During counselling,9 clients should sincerely evaluate their behaviour and lifestyle and understand how and in what direction they want to change it. In his professional activity, a counselling psychologist should be understandable to the client and convincing to psychological specialists. Their task is to create a trusting environment where the client feels supported and able to disclose their problems, as well as to present counselling recommendations in accordance with the requirements of modern science and ethics of psychological practice. The concept of "professionally important qualities" encompasses a set of psychological characteristics of a person, as well as a number of physical, physiological and anthropometric parameters of a person that determine the success of learning and real life activities. A specific list of these qualities for each professional activity is formed on the basis of the results of psychological analysis of the activity and the creation of its occupational profile and psychogram. The goal of counselling is to help the client understand what is happening in his or her life and consciously achieve the goal, taking into account conscious choices in solving emotional and interpersonal problems. In addition, psychological counselling is a form of professional activity of a psychologist that implements the principles of psychological safety, hygiene and development. This includes rational, emotional, behavioural or systemic influences aimed at achieving psychological well-being, personal development, career progress and treatment of deviations. The relevance of the study is due to the need to reveal key aspects of professional activity in the field of counselling psychology. The growing demand for psychological help and counselling in modern society makes this research extremely relevant and necessary for the development of this field. Below are several arguments that emphasise the relevance of this study: - Growing demand for counselling services: In recent years, there has been a strong increase in the demand for counselling services due to the growing psychological difficulties among the population. Counselling psychologists are important figures in providing the necessary psychological support and assistance. The study of their professionally important characteristics is becoming a key element that determines the possibility of providing high-quality counselling services in response to the growing demand for such professional services. - Changes in modern working and living conditions: Risks of stress, adaptation to change, and interpersonal problems are increasing in the modern socio-cultural context. The study of the professional qualities of a counselling psychologist allows us to determine how effectively they can work in such changed conditions. - Improvement of professional training: Understanding the professional characteristics that define successful counselling practice is a key element in improving the training of future psychologists. The study can make a significant contribution to the development of psychological education and training. - Effectiveness of organisational counselling: In modern business and organisational management, consultancy services are gaining popularity. Studying the important characteristics of consultants will improve the quality of organisational consultations and contribute to the development of organisational psychology. Thus, the study is of great importance for the further development of psychology and counselling, providing a basis for improving the quality of counselling services and training a new generation of specialists.
 • Документ
  Арт-терапія як засіб психологічної допомоги в роботі з дітьми вимушено переміщеними за кордон : магістерський дослідницький проект
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Ситник, Д. В.
  Ця робота досліджує важливість арт-терапії як методу психологічної допомоги та психодіагностики. Робота фокусується на впливі арт-терапії на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, які були вимушено переміщені за кордон через воєнний конфлікт. Дослідження включає аналіз нормативного матеріалу, спеціальної літератури, а також емпіричне дослідження, засноване на польовому спостереженні, результатів психологічної бесіди з дітьми танкетуванні батьків. Результати дослідження виявили високий рівень тривожності та страхів серед дітей, що були пов’язані з їх переживаннями воєнних дій та примусової еміграції. Робота підкреслює значимість арт-терапії у психологічному супроводі дітей у таких умовах та її роль у підтримці психологічного здоров’я цих дітей. This work investigates the importance of art therapy as a method of psychological assistance and psychodiagnostics. It focuses on the impact of art therapy on preschool and early school age children who were forcibly displaced abroad due to war conflict. The study includes analysis of normative material, specialized literature, and empirical research based on field observation, psychological conversations with children, and parent surveys. The results revealed a high level of anxiety and fears among children, linked to their experiences of war and forced emigration. The work emphasizes the importance of art therapy in the psychological support of children in such conditions and its role in maintaining their psychological health.