Гуртієва Людмила Миколаївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 30
 • Документ
  Теорія доказів у кримінальному провадженні : Навчально-методичний посібник. Для підготовки здобувачів вищої освіти ступен я «бакалавр» у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Гуртієва, Людмила Миколаївна; Лукашкіна, Тетяна Василівна
  Навчально-методичний посібник містить: вступ; програму навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення; рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи; плани практичних занять (питання, завдання та кейси); завдання для самостійної роботи; питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти; рекомендовані джерела. Призначений для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних занять з дисципліни «Теорія доказів у кримінальному провадженні».
 • Документ
  До питання про предмет доказування в кримінальному провадженні
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкіна, Т. В.; Lukashkina, Tetiana V.; Гуртієва, Людмила Миколаїівна; Гуртієва, Л. М.; Hurtiieva, Liudmyla M.
 • Документ
  Теорія та практика досудового розслідування в умовах протидії : навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Гуртієва, Л. М.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Д’ячкова, М. О.; Д’ячкова, Марія Олегівна; Загородній, І. В.; Загородній, Ігор Вікторович; Мурзановська, А. В.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Підгородинська, А. В.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Торбас, О. О.; Торбас, Олександр Олександрович
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Теорія та практика досудового розслідування в умовах протидії». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Деякі питання кримінального провадження в разі встановлення підстав для його закриття за п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України
  (Одеса, 2022) Гуртієва, Людмила Миколаїівна; Гуртієва, Л. М.; Hurtiieva, Liudmyla M.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкіна, Т. В.; Lukashkina, Tetiana V.
 • Документ
  Етика прокурора, судді, слідчого : навчальний посібник = Ethics of public prosecutor, judge, investigator
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023) Гуртієва, Людмила Миколаїівна; Гуртієва, Л. М.; Hurtiieva, Liudmyla M.; Капліна, Оксана Володимирівна; Капліна, О. В.; Kaplina, Oksana V.; Лапкін, Андрій Васильович; Лапкін, А. В.; Lapkin, Andrii V.; Мазур, Марта Романівна; Мазур, М. Р.; Mazur, Marta R.; Слюсарчук, Христина Ростиславівна; Слюсарчук, Х. Р.; Sliusarchuk, Khrystyna R.
  Навчальний посібник присвячено питанням професійної етики судді, прокурора та слідчого. Викладаються загальні положення професійної етики та її особливості щодо представників різних юридичних професій у сфері кримінальної юстиції. Окрема увага приділяється міжнародним стандартам етики судді, прокурора та слідчого, а також гармонізації з ними національного законодавства України. Докладно аналізуються правила етичної поведінки судді, прокурора та слідчого у їхній професійній діяльності та поза службою. Розглядаються проблеми відповідальності судді, прокурора та слідчого за порушення правил професійної етики та поведінки. Призначено для студентів спеціальності 081 «Право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.
 • Документ
  Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України
  (Одеса : Фенікс, 2020) Аленін, Юрій Павлович; Аркуша, Лариса Ігорівна; Басай, Віктор Давидович; Волошина, Владлена Костянтинівна; Габлей, Наталія Григорівна; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гідулянова, Євгенія Миколаївна; Дрішлюк, Катерина Володимирівна; Завтур, Віктор Андрійович; Загородній, Ігор Вікторович; Зіньковський, Ігор Петрович; Ковальчук, Сергій Олександрович; Ківалов, Сергій Васильович; Коровайко, Олександр Іванович; Кравченко, Станіслав Іванович; Крет, Галина Романівна; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Малахова, Ольга Валентинівна; Мудрак, Інна Василівна; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Пожар, Вадим Георгійович; Романюк, Андрій Богданович; Савченко, Василь Антонович; Смирнов, Максим Іванович; Смоков, Сергій Михайлович; Степаненко, Андрій Сергійович; Стрельцов, Євген Львович; Стоянов, Микола Михайлович; Тіщенко, Валерій Володимирович; Томин, Сергій Володимирович; Торбас, Олександр Олександрович; Чупрікова, Ірина Леонідівна; Шилін, Денис Вікторович; Юрчишин, Віталій Дмитрович
  Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України підготовлений фахівцями Одеської школи права з урахуванням сучасних доробок юридичної науки, судової практики та практики Європейського суду з прав людини. Видання розраховано на суддів, адвокатів, прокурорів, слідчих. Може бути використано у навчальному процесі для підготовки правників.
 • Документ
  Поняття слідчої етики
  (Одеса: Фенікс, 2012) Гуртієва, Л. М.
  У статті розглянуто питання щодо проблеми реалізації етичних основ у діяльності слідчого. Встановлено, що основи слідчої етики тісно пов'язані з правовою культурою. Розкрито зміст основних положень щодо дотримання етичних аспектів при провадженні слідчих дій в установах виконання покарань.
 • Документ
  . До питання про суб’єктів, які ухвалюють судові рішення на стадії перегляду судових рішень в апеляційному порядку за КПК України
  (ВД "Гельветика", 2019) Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртієва, Л. М.; Гуртиева, Людмила Николаевна; Hurtiieva, Liudmyla M.
 • Документ
  Деякі питання забезпечення прав осіб під час проведення дізнання
  (Одеса : Гельветика, 2020) Гуртієва, Людмила Миколаївна; Лукашкіна, Тетяна Василівна
  У статті досліджуються процесуальні аспекти щодо особливостей досудового розслідування кримінальних проступків у формі дізнання. Проаналізовано процесуальні особливості та значення процедури досудового розслідування кримінальних проступків у формі дізнання.
 • Документ
  Деякі проблемні питання визначення меж судового розгляду
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртієва, Л. М.; Гуртиева, Людмила Николаевна; Hurtiieva, Liudmyla M.
 • Документ
  Деякі питання забезпечення прокурором проведення досудового розслідування у розумні строки
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртієва, Л. М.; Гуртиева, Людмила Николаевна; Hurtiieva, Liudmyla M.; Клєщенко, Анжеліка Леонідівна; Клєщенко, А. Л.; Клещенко, Анжелика Леонидовна; Klieshchenko, Anzhelika L.
 • Документ
  Закриття кримінального провадження в стадії підготовчого провадження (за деякими підставами)
  (Одеса, 2021) Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртієва, Л. М.; Гуртиева, Людмила Николаевна; Hurtiieva, Liudmyla M.
 • Документ
  Кримінальний процес : навчальний посібник
  (Одеса : "Фенікс", 2020) Аленін, Юрій Павлович; Аленін, Ю. П.; Аленин, Юрий Павлович; Alenin, Yurii P.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Габлей, Наталя Григорівна; Габлей, Н. Г.; Габлей, Наталия Григорьевна; Гідулянова, Євгенія Миколаївна; Гідулянова, Є. М.; Гидулянова, Евгения Николаевна; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ирина Васильевна; Hloviuk, Iryna V.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртієва, Л.М.; Гуртиева, Людмила Николаевна; Hurtiieva, Liudmyla M.; Дрішлюк, Катерина Володимирівна; Дрішлюк, К. В.; Дришлюк, Екатерина Владимировна; Drishliuk, Kateryna V.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, В. А.; Завтур, Виктор Андреевич; Зіньковський, Ігор Петрович; Зіньковський, І. П.; Зиньковский, Игорь Петрович; Zinkovskyi, Ihor P.; Ковальчук, Сергій Олександрович; Ковальчук, С. О.; Ковальчук, Сергей Александрович; Kovalchuk, Serhii O.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкіна, Т. В.; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tetiana V.; Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, О. В.; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olha V.; Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, І. В.; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановська, А. В.; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, В. Г.; Пожар, Вадим Георгиевич; Pozhar, Vadym H.; Романюк, Андрій Богданович; Романюк, А. Б.; Романюк, Андрей Богданович; Romaniuk, Andrii B.; Смирнов, Максим Іванович; Смирнов, М. І.; Смирнов, Максим Иванович; Smyrnov, Maksym I.; Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, М. М.; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Томин, Сергій Володимирович; Томин, С. В.; Томин, Сергей Владимирович; Tomyn, Serhii V.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.; Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denys V.
  Навчальний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти (бакалаврат) для підготовки до занять з курсу «Кримінальний процес». Посібник містить зміст питань за програмою курсу, питання для контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, літературу з курсу.
 • Документ
  Актуальні питання сучасного кримінального провадження : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Л. І.; Аленін, Ю. П.; Торбас, О. О.; Волошина, В. К.; Гуртієва, Л. М.; Мурзановська, А. В.; Завтур, В. А.; Стоянов, М. М.
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Актуальні питання сучасного кримінального провадження». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Теорія та практика розслідування злочинів в умовах протидії : навч.- метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Л. І.; Гуртієва, Л.М.; Д’ячкова, М. О.; Загородній, І. В.; Мурзановська, А. В.; Підгородинська, А. В.; Торбас, О. О.
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Теорія та практика розслідування злочинів в умовах протидії». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Доказування в сучасному кримінальному провадженні : навч.- метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аленін, Юрій Павлович; Волошина, Владлена Костянтинівна; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Торбас, Олександр Олександрович; Шилін, Денис Вікторович
  Навчально-методичний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Доказування у сучасному кримінальному провадженні» (для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право», галузь знань 08 «Право»). Посібник містить: вступ, тематичний план навчальної дисципліни, програму курсу з текстом лекцій, плани практичних занять та самостійної роботи, рекомендовані джерела.
 • Документ
  Деякі питання щодо вдосконалення кримінального провадження на підставі угод
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Гуртієва, Людмила Миколаївна; Hurtiieva, Liudmyla M.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Lukashkina, Tetiana V.
 • Документ
  Окремі позиції Європейського суду з прав людини щодо обгрунтованості та вмотивованості судових рішень у кримінальному судочинстві
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртиева, Людмила Николаевна; Hurtiieva, Liudmyla M.
 • Документ
  Теорія доказів у кримінальному судочинстві
  (2016) Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртиева, Людмила Николаевна; Hurtiieva, Liudmyla M.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tetiana V.