Назаренко Оксана Миколаївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 15 з 15
 • Документ
  Мовностилістичні особливості політичних промов Володимира Зеленського
  (Одеса : Юридика, 2023) Назаренко Оксана Миколаївна; Занько Олена Валентинівна
 • Документ
  Педагогіка : навчальний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Назаренко, Оксана Миколаївна
  Навчальний посібник побудований відповідно до вимог освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня навчального курсу «Педагогіка». Містить загальні положення і структуру навчальної дисципліни, теоретичний матеріал для лекцій, завдання до практичних занять, теми і завдання для самостійної роботи, список рекомендованої літератури, питання до заліку та завдання для комплексної контрольної роботи. Зазначена дисципліна є особливо важливою для власної педагогічної діяльності майбутнього педагога. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Сучасна педагогічна майстерність : навчальний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2020) Назаренко, Оксана Миколаївна
  Навчальний посібник побудований відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня навчального курсу «Основи педагогічної майстерності». Складається він із загальних положень та структури навчальної дисципліни, теоретичного матеріалу для лекцій, завдань до практичних занять, самостійної роботи, списку рекомендованої літератури, питань до заліку та завдань для комплексної контрольної роботи. Зазначена дисципліна є особливо важливою для власної педагогічної діяльності майбутнього педагога. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Українська мова у ЗМІ. 1 та 2 частина : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2024) Назаренко, Оксана Миколаївна
  Навчально-методичний посібник складається зі вступу, структури навчальної дисципліни, тематичного плану, теоретичного матеріалу для лекцій, планів і завдань до практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи, питань до іспиту та методичних вказівок для викладачів, які проводять практичні заняття. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Історія української літератури : навчально‑методчний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2024) Назаренко, Оксана Миколаївна
  Навчально‑методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Історія української літератури». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, методичні вказівки для викладачів, які проводять практичні заняття, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни. Навчально‑методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Вступ до мовознавства : навч. посіб.
  (Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2021) Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Миколаївна; Nazarenko, Oksana M.
  Навчальний посібник побудований відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня навчального курсу «Вступ до мовознавства». Складається він із загальних положень, структури навчальної дисципліни, теоретичного матеріалу для лекцій, планів і завдань до практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи, питань до іспиту та завдань для комплексної контрольної роботи. Зазначена дисципліна є особливо важливою для свідомого, осмисленого засвоєння української та іноземних мов. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Сучасна українська література : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023)
  Навчальний посібник побудований відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня навчального курсу «Сучасна українська література». Складається він із загальних положень, структури навчальної дисципліни, теоретичного матеріалу для лекцій, планів і завдань до практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи, питань до іспиту та завдань для комплексної контрольної роботи. Зазначена дисципліна є особливо важливою для свідомого, осмисленого засвоєння сучасної української літератури. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Діалогічність як основна текстова категорія
  (ВД "Гельветика", 2019) Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M.; Ануфрієва, Наталія Дмитрівна; Ануфриева, Наталья Дмитриевна; Anufriieva, Nataliia D.
 • Документ
  Стилістичні особливості заголовків сучасних текстів ЗМІ
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Nazarenko, Oksana M.; Занько, Олена Валентинівна; Занько, О. В.; Zanko, Olena V.
 • Документ
  Чинник адресата в сучасному українському газетному тексті
  (ВД "Гельветика", 2017) Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Миколаївна; Nazarenko, О. М.
  Статтю присвячено дослідженню чинника адресата сучасного газетного тексту у вираженні текстової категорії діалогічності. Виокремлено та проаналізовано типи адресатів, описано засоби та форми їх вираження в газетному дискурсі.
 • Документ
  Стилістичний та комунікативний аспект сучасного українського газетного тексту
  (Institute for Montenegrin Language and Literature, 2019) Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M.; Лазаренко, Світлана В'ячеславівна; Лазаренко, С. В.; Лазаренко, Светлана Вячеславовна; Lazarenko, Svitlana V.
  Статтю присвячено дослідженню особливостей сучасного українського газетного тексту в стилістичному та комунікативному аспектах. Описано теорію текстових структур, релевантну для аналізу текстів мас-медіа, де один і той самий текст може по-різному інтерпретуватися, залежно від авторського чи перцептивного типу. Розглянуто жанрові, змістові і прагматичні особливості текстів мас-медіа спричинені зсувом меж між функціональними стилями мовлення і відповідно способами відображення дійсності. Проаналізовано та доведено, що сучасний газетний текст є функціонально неоднорідним, він поєднує елементи художнього та наукового текстів із домінуванням художньої стилістики. Реалізація художньої лінгвопоетики в газетному тексті, здійснюється за допомогою цитування, алюзій, центонних текстів, мовних ігор, текстової поліфонії, актуалізації ролі автора та читача, стилістичних прийомів пародії та імітації, визначено їх маркери вираження. З’ясовано домінування чинника адресанта сучасного газетного тексту, яке виражається через його активну позицію та авторський монолог. Наголошено, що для журналістського тексту характерно використання прийомів, традиційно властивих художній стилістиці та поетиці художньої літератури.
 • Документ
  Фразеологічні одиниці в текстах ЗМІ як вияви інтертекстуальності
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M.; Занько, Олена Валентинівна; Занько, О. В.; Занько, Елена Валентиновна; Zanko, Olena V.
 • Документ
  Теорія та історія реклами : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A.; Барабанова, Наталія Ростиславівна; Барабанова, Н. Р.; Барабанова, Наталия Ростиславовна; Barabanova, Nataliia R.; Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M.; Писаренко, Лариса Михайлівна; Писаренко, Л. М.; Писаренко, Лариса Михайловна; Pysarenko, Larysa M.
  У навчально-методичному посібнику розглядаються ключові теми для оволодіння матеріалом навчального курсу «Теорія та історія реклами». Відповідно до програми дисципліни висвітлюються основні поняття рекламної діяльності, питання історії розвитку реклами, основи рекламного менеджменту. Після теоретичного матеріалу представлені завдання для практичних занять, додатки та глосарій. Додатки містять різноманітні відомості, потрібні для практичного здійснення рекламної діяльності. У глосарії наведені визначення понять, розуміння яких необхідне для успішного засвоєння матеріалу дисципліни «Теорія та історія реклами». Посібник розрахований на студентів факультету журналістики (спеціалізація «реклама і зв’язки з громадськістю»).
 • Документ
  Комунікативна інтенція питальних заголовків журналістського тексту
  (Одеса : Гельветика, 2020) Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M.; Писаренко, Лариса Михайлівна; Писаренко, Л. М.; Писаренко, Лариса Михайловна; Pysarenko, Larysa M.
 • Документ
  Основні категорії в сучасному газетному тексті
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M.