Гофман Олександр Рудольфович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 13 з 13
 • Документ
  Антимонопольно-конкурентне право : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня магістра права усіх форм навчання
  (Одеса, 2021) Добровольська, Володимира Володимирівна; Квасніцька, Ольга Олексіївна; Гофман, Олександр Рудольфович; Зятіна, Діна Володимирівна
  Посібник підготовлено з урахуванням положень чинного законодавства України, судової практики та міжнародного регулювання в обсязі, необхідному для повного й глибокого оволодіння студентами правових засад діяльності міжнародних комерційних арбітражів. Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра права в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право».
 • Документ
  Контрактне право : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання в галузі знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2021) Попелюк, Вадим Павлович; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Гофман, Олександр Рудольфович; Добровольська, Володимира Володимирівна
 • Документ
  Юридичний супровід бізнесу : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання в галузі знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2021) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Гофман, Олександр Рудольфович; Згама, Антоніна Олександрівна; Добровольська, Володимира Володимирівна
 • Документ
  Окремі аспекти стимулювання національної економіки в умовах війни
  (Одеса : Фенікс, 2022) Гофман, Олександр Рудольфович
 • Документ
  Legal regulation of the inheritance of personal electronic assets
  (Universidad de la Amazonia, 2019) Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Н. С.; Адаховская, Надежда Сергеевна; Adakhovska, Nadiia S.; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.; Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, О. Р.; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Gofman, Oleksandr; Будурова, Ганна Миколаївна; Будурова, Г. М.; Будурова, Анна Николаевна; Budurova, Hanna M.; Аліна, Сніжана Степанівна; Аліна, С. С.; Алина, Снежана Степановна; Alina, Snizhana S.
  The article is devoted to issues of inheritance of such digital assets as personal pages and accounts. The peculiarities of the legal nature of these objects of legal protection are determined, the interdependence between the peculiarities of the legal nature of electronic assets and the legal regime of their inheritance is determined. The article analyzes the norms of the current legislation and defines the problematic moments of the application of the norms governing the similar relations in relation to the investigated relations. The factors influencing the legal mode of information from online correspondence are determined.
 • Документ
  Процедури банкрутства та арбітражного управління : програма та плани семінарських (практичних) занять
  (Одеса : Юридична література, 2019) Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, О. Р.; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.
  Програма та плани семінарських (практичних) занять покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» для студентів усіх факультетів та форм навчання. Навчальна дисципліна «Процедури банкрутства та арбітражного управління» є однією з основних нормативних дисциплін в системі підготовки як фахівців з вищою юридичною освітою так і фахівців у сфері публічного управління. Дана дисципліна складає основу для поглибленого вивчення провадження у справах про банкрутство як однієї з основних форм господарського процесу та окремого інституту господарсько-процесуального права України. Законодавство про банкрутство (неспроможність) в країнах з ринковою економікою необхідне для розвитку економіки, заснованої на конкуренції і безперервних структурних змінах. Воно сприяє вихованню дисципліни і дотриманню правил ділового обороту в області фінансового управління, а також призначено для сприяння реструктуризації неефективних підприємств або їх цивілізованому виводу з ринку. Таким чином, інститут банкрутства є важливою складовою законодавчої бази ринкової економіки або економіки, що знаходиться в перехідному періоді, і забезпечує гарантії як місцевим, так і іноземним інвесторам, що зрештою сприяє економічному розвитку країни. Нормативно-правову базу що регламентує процедуру банкрутства та арбітражного управління на сьогодні складає діюча система вітчизняного законодавства про банкрутство, основне завдання якої – це забезпечення правового регулювання як матеріальних так і процесуальних відносин щодо відновлення платоспроможності боржників або визнання боржників (економічно не ефективних суб’єктів) банкрутами, з метою вилучення останніх з економічного обігу. На сьогодні нормативну основу навчальної дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» складають: Кодекс України з процедур банкрутства; Господарський процесуальний кодекс України; Господарський кодекс України; Закон України «Про судовий збір»; тощо. Предмет навчальної дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» складають правовідносини, що пов’язані, по-перше, з управлінням господарською діяльністю та організацією виробничого процесу підприємства, до якого застосовується комплекс заходів щодо відновлення платоспроможності (розпорядження майном, санація, мирова угода). По-друге, предметом правового регулювання законодавства про банкрутство є правовідносини, що пов’язані із здійсненням процедури ліквідації банкрута, яка має на меті припинення діяльності банкрута і продаж його майна для задоволення вимог кредиторів. По-третє предметом правового регулювання законодавства про банкрутство є правовідносини, що пов’язані із здійсненням процедури реструктуризації боргів фізичної особи – боржника, що не є суб’єктом підприємницької діяльності, або визнання її банкрутом та реалізації процедури погашення боргів боржника.
 • Документ
  Контрактне право : навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання)
  (Одеса, 2021) Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.; Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, О. Р.; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.
  Навчально-методичні рекомендації покликані забезпечити опанування основних положень контрактного права, навичок застосування господарського законодавства щодо господарських договорів в повсякденній правозастосовній практиці. Вивчення цієї дисципліни має на своїй меті підготовку фахівців, здатних самостійно і ініціативо використовувати отримані правові знання для подальшої практичної роботи у господарській сфері. Контрактне право як наука повинна формуватися на ефективних економічних і правових нормах, що регулюють господарську договірну діяльність сучасного ринкового господарства, і потребує правового регулювання підприємництва, фінансово-кредитної політики, оподаткування, біржової та зовнішньоекономічної діяльності, фінансового контролю, обмеження монополізму, виникнення договірних, господарських зобов’язань та відповідальності за їх невиконання. Саме це є головним завданням навчальної дисципліни, яка повинна розглядати, передусім, питання регулювання господарських договорів згідно з нормативно-правовими актами України. Розбудова в Україні правової держави, зорієнтованої на євро¬пейські та світові стандарти, притаманні державі із розвинутими системами демократії, зумовлює необхідність гармонізації (а в окремих випадках і уніфікації) українського законодавства перш за все із законодавством країн Європейського Союзу. Крім того, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків між суб’єктами господа¬рювання різних рівнів значно активізує цю потребу гармонізації. Можна зазначити, що і для самого європейського співтовариства ці процеси гармонізації та уніфікації права країн-учасниць є досить характерними. Запровадження у вітчизняну правову систему між¬народно-правових стандартів передбачає не тільки вивчення зако-номірностей розвитку світової правової системи, окремих правових «сімей», національних правових систем з урахуванням українських національних правових традицій, менталітету, правової доктрини, а й осмислення певної правової ідеології, яка супроводжує ці загаль¬новизнані підходи. Українська держава сьогодні потребує висококваліфікованих спеціалістів на всіх напрямах економічного розвитку та державного будівництва. З метою підготовки саме таких спеціалістів, озброєних знаннями в галузі договірного права та законодавства, розроблений цей курс.
 • Документ
  Окремі питання господарсько-правового забезпечення удосконалення порядку надання гарантій уряду у механізмі стимулювання розвитку альтернативної енергетики України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Aleksandr R.
 • Документ
  Удосконалення порядку надання гарантії Уряду у механізмі стимулювання розвитку економіки України
  (2017) Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.
 • Документ
  До питання деталізації об'єкту забезпечення державної гарантії в Україні
  (Одеса : Фенікс, 2013) Гофман, О. Р.; Гофман, А. Р.; Hofman, A.
 • Документ
  Електронна реєстрація бізнесу - черговий крок до лібералізації економіки України
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.
 • Документ
  Державна гарантія як засіб забезпечення виконання господарських зобов'язань
  (2014) Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Подцерковний Олег Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 -господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертація присвячена дослідженню державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських зобов'язань. На основі аналізу законодавчого та докгринального підходів до розуміння суті державної гарантії запропоновано визначення державної гарантії із розмежуванням її властивостей та специфічних ознак. Обгрунтовано господарсько-правову природу цього інституту. Проаналізовано зарубіжний досвід державного гарантування, зокрема країн СНД, Німеччини, Франції, США. Доведено необхідність визначення державної гарантії як засобу державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання. Запропоновано визначити на законодавчому рівні договір державної гарантії та віднести його до форм державно-приватного партнерства. Окремо звернено увагу на порядок надання державних гарантій. Висловлено пропозиції про поділ його на стадії та етапи. Досліджено гарантійні зобов'язання держави, їх змістовні елементи та механізм реалізації. Звергається увага на відносини, що виникають за наслідками виконання гарантійних зобов'язань. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства, спрямованого на правову регламентацію державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських зобов'язань в Україні.