Антипова Жанна Ігорівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 24
 • Документ
  Волейбол в системі фізичного виховання здобувачів юридичних закладів вищої освіти
  (Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2021) Заверзаєв, Валерій Володимирович; Антіпова, Жанна Ігорівна
 • Документ
  Сучасні концепції системи фізичного виховання в закладах вищої освіти
  (Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2021) Антипова, Жанна Ігорівна; Антіпова, Жанна Ігорівна
 • Документ
  Перша долікарська допомога при травмах на заняттях з фізичного виховання : методичні рекомендації
  (Одеса : видавець Букаев Вадим Вікторович, 2020) Антипова, Жанна Ігорівна; Барсукова, Тетяна Олександрівна
  Методичний посібник має мету надання необхідної методичної допомоги при проведенні занять з фізичного виховання, тому, що отримання травм під час виконання фізичних вправ в більшості випадків пов'язані з неправильною організацією занять. Посібник знайомить з причинами травматизму, та заходами безпеки в процесі проведення занять та надання першої долікарської допомоги у разі отримання травм.
 • Документ
  Стретчинг у системі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти : методичні рекомендації
  (Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021) Антіпова, Жанна Ігорівна; Антипова, Жанна Ігорівна; Барсукова, Тетяна Олександрівна; Шурхал, Людмила Олександрівна
  У методичних рекомендаціях розкривається роль стретчингу в розвитку рухових здібностей студентів і зміцненні їх здоров'я. Рекомендації складаються з 2 розділів, в яких розкривається історична довідка, значущість введення стретчингу в заняття зі студентами, теоретичні відомості, методика навчання, комплекси вправ. Комплекси вправ призначені для студентів, які захоплені стретчингом — як засобом фізичного виховання і можуть бути використані ними в індивідуальних, групових і самостійних заняттях.
 • Документ
  Модернізація дисципліни «Фізичне виховання» як засіб вирішення термінових проблем
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Антіпова, Жанна Ігорівна; Антіпова, Ж. І.; Antipova, Zhanna I.; Гоголєва, Олена Миколаївна; Гоголєва, О. М.; Hoholieva, Olena M.; Cтрук, Богдан Іванович; Cтрук, Б. І.; Ctruk, Bohdan I.
 • Документ
  Сучасні інформаційні технології – ефективний шлях оздоровлення здобувачів закладів вищої освіти
  (Одеса : Фенікс, 2021) Антипова, Жанна Ігорівна; Гоголєва, Олена Миколаївна
 • Документ
  Фізичне виховання студентів закладів вищої освіти на основі навчання гри в волейбол : Методичні рекомендації
  (Одеса : видавець Букаев Вадим Вікторович, 2021) Антипова, Жанна Ігорівна; Заверзаєв, Валерій Володимирович
  У методичних рекомендаціях розкрито систему проведення занять з волейболу зі студентами НУ «ОЮА». Розроблена методика проведення спеціальної та загальної фізичної підготовки з урахуванням специфіки нашого навчального закладу. Рекомендації можуть бути використані викладачами навчальних закладів вищої освіти під час проведення занять зі студентами, яких цікавить гра в волейбол та здоровий спосіб життя.
 • Документ
  Розвиток гнучкості у студентів закладів вищої освіти : Методичні рекомендації
  (Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021) Антипова, Жанна Ігорівна; Барсукова, Тетяна Олександрівна; Гоголєва, Олена Миколаївна
  У методичних рекомендаціях розкривається поняття "Гнучкість" як фізична якість, її різновиди, методика розвитку і вдосконалення. Запропоновані варіанти комплексів вправ на розвиток гнучкості для самостійних занять студентам, які активно цікавляться розвитком гнучкості для розширення їх теоретичних і практичних знань. Методика проведення занять може бути використана на практичних заняттях з фізичного виховання викладачами закладів вищої освіти.
 • Документ
  Оздоровчий фітнес як засіб формування у студенток усвідомленої мотивації до фізичної активності
  (2021) Барсукова, Тетяна Олександрівна; Антипова, Жанна Ігорівна; Антіпова, Жанна Ігорівна
  Стаття присвячена пошуку нових, ефективних способів залучення студентів до регулярних занять фізичною культурою і спортом на прикладі застосування оздоровчого фітнесу. Розглядається доцільність і значущість впровадження в навчальний процес оздоровчого фітнесу як одного з інноваційних видів рухової активності в заняттях зі студентками. Підкреслюється, що однією з головних проблем фізичного виховання в закладах вищої освіти є недостатня зацікавленість студенток в заняттях і фізичним вихованням, і спортом в цілому. Тому, між формуванням гармонійно розвиненої, фізично здорової особистості молодого фахівця і відсутністю мотивації у них до рухової активності, виникають суперечності і позначається проблема, вирішення якої можливе лише зі зміною формату проведення занять з фізичного виховання. Актуальність теми обумовлена необхідністю розробки програми оздоровчого фітнесу для застосування викладачами фізичного виховання в навчальних заняттях з фізичного виховання у ЗВО. Проблема формування мотивації серед студенток розглядається педагогічної, методологічної та організаційної точки зору, показана на основі вивчення наукових досягнень сучасності і дослідження ряду робіт. Відзначається, що для формування усвідомленої мотивації у студенток до занять будь-яким видом рухової активності необхідний спеціальний педагогічний похід і особлива увага викладачів. Такий підхід спирається на активізацію навчання за допомогою впровадження нових форм і технологій, принципу доступності навчального матеріалу, на індивідуальний підхід, на самовиховання і самоосвіта. Це дозволить підвищити і підтримати інтерес до занять, активність під час їх проведення, формуючи усвідомлену мотивацію. Сучасний аналіз навчального процесу, анкетування, результати тестування, педагогічні спостереження дозволяють знайти і запропонувати ефективні шляхи активізації навчальних занять. Розкривається вплив занять оздоровчим фітнесом на мотивацію, фізичну підготовленість і стан здоров'я студенток. Представлені результати тестування і досліджень по формуванню мотивації до фізичної активності у студенток юридичної академії кажуть про результативність запропонованої програми. В результаті досліджень було зроблено висновок, що застосування програми оздоровчого фітнесу в навчальних заняттях в юридичній академії сприяє підвищенню фізичної підготовленості, активності і зацікавленості студенток, зміцненню їх здоров'я і формування усвідомленої мотивації до рухової активності.
 • Документ
  Физическое воспитание и инновации в юридических заведениях высшего образования
  (2021) Барсукова, Тетяна Олександрівна; Антипова, Жанна Ігорівна; Антіпова, Жанна Ігорівна; Antypova, Zhanna I.; Barsukova, Tetiana O.
  Дисциплина «Физическое воспитание» в заведениях высшего образования - это мера комплексного воздействия различных средств и методов общей и профессионально-прикладной физической культуры на личность будущего молодого специалиста. В практике физического воспитания достаточно популярны различные инновационные технологии. В статье показана эффективность внедрения черлидинга в учебный процесс, его влияние на физическую подготовленность и умственную работоспособность студентов. Проанализированы данные физической подготовленности студентов-первокурсников, предложен вариант решения проблемы формирования у них устойчивого интереса к физической культуре и ведению здорового образа жизни. Говориться о необходимости оценки уровня физической подготовленности студентов в конце семестра и за год [1. стр.28]. Изучены работы авторов по данной проблеме, проведено тестирование, оценен уровень физической подготовленности студентов, скорректировано содержание занятий, предложены руководящие прин ципы для успешной ее реализации.
 • Документ
  Сучасні технології у фізичному вихованні: черлідинг на навчальних заняттях зі здобувачами вищої освіти : Глава монографії
  (Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022) Антіпова, Жанна Ігорівна; Антипова, Жанна Ігорівна; Antypova, Zhanna I.
  У роботі порушуються питання про створення здоров'язберігаючої моделі організації фізичного виховання в Національному університеті «Одеська юридична академія» за програмою «Черлідінг». Говориться про актуальність у проведенні необхідних перетворень, що визначаються зниженням рухової активності здобувачів та інтересу до навчальних занять, відсутністю мотивації та знань. Зазначається, що найважливішою вимогою удосконалення фізичного виховання є навчання здобувачів технологіям використання нових, популярних засобів та методів підвищення фізичної та розумової працездатності. Розкривається черлідінг, як видовищний та емоційний спортивний напрямок, що поєднує в собі елементи шоу, гімнастики, акробатики та сучасних танцювальних рухів. Висувається пропозиція щодо проведення в академії підготовчої роботи щодо створення відділення Черлідінгу. Така робота має розпочатися зі створення на базі академії своєї команди на всіх факультетах. Пропонується серед активістів та аматорів провести навчальний семінар, розповісти про основні напрямки черлідингу, завдання та перспективи розвитку цього нового напряму рухової активності. Показано авторську освітню програму з черлідингу, яка спрямована на оволодіння здобувачами основ техніки та тактики виступів, досягнення ними високого рівня розвитку індивідуальних здібностей та фізичних якостей. Говоритися, що цей підхід дозволить у спеціальній підготовці досягти максимального рівня колективної майстерності, реалізуватися в умовах змагальної діяльності. Запропоновані засоби та методи оцінки фізичної підготовленості здобувачів у результаті навчальних занять черлідингом.
 • Документ
  Волейбол в системі фізичного виховання здобувачів вищої осві­ти : Навчальний посібник
  (Одеса : Юридична література, 2023) Барсукова, Тетяна Олександрівна; Антипова, Жанна Ігорівна; Кучеренко, Геннадій Васильович; Антіпова, Жанна Ігорівна
  Дисципліна «Фізичне виховання» у вищому навчальному закладі виступає мірою комплексного впливу на особистість майбутнього фахівця. Вирішуючи питання збереження здоров’я і підвищення активності здобувачів вищої освіти у період навчання, ми розглядаємо волейбол як ефективний засіб їх фізичного розвитку. Доведено, що використання спеціальних вправ, спрямованих на роз­виток фізичних якостей, технічних і тактичних прийомів, підвищує інтерес до волейболу, сприяє підвищенню спортивної майстерності тих, хто займається. У навчальному посібнику значна увага приділяється опису техніки ви­конання основних елементів, показані методика і засоби для успішного опа­новування гри. Посібник адресовано здобувачам, які цікавляться і займаються волейболом, а також викладачам фізичного виховання закладів вищої освіти. Здобувачам робота може надати практичну допомогу в організації самостійних занять, розширити їх теоретичні та практичні знання.
 • Документ
  Бадмінтон як засіб ефективної фізичної підготовки студентів у закладах вищої освіти : монография
  (Одеса : Юридична література, 2021) Антипова, Жанна Ігорівна; Антіпова, Жанна Ігорівна; Antypova, Zhanna I.; Барсукова, Тетяна Олександрівна; Barsukova, Tetiana O.
  У монографії подано історію виникнення бадмінтону у світі, розвиток в Україні, в олімпійському русі, в Одесі і області. Описано правила гри, детально викладена методика навчання технічним і тактичним прийомам у грі. Наведе­но експериментальну програму для студентів, що займаються бадмінтоном у рамках дисципліни «Фізичне виховання» в закладах вищої освіти. Матеріал становить інтерес для любителів і професійних бадмінтоністів, студентів і викладачів фізичної культури в закладах вищої освіти, а також ор­ганізаторів секцій з бадмінтону.
 • Документ
  Значение физической культуры в профессиональной подготовке юристов
  (ВД "Гельветика", 2019) Фидирко, Марина Александровна; Фідірко, Марина Олександрівна; Фідірко, М. О.; Fidirko, Maryna O.; Антипова, Жанна Игоревна; Антипова, Жанна Ігорівна; Antypova, Zhanna Yhorevna
 • Документ
  Формування стійкої мотивації до занять з фізичного виховання – ефективний засіб фізичного розвитку здобувачів вищої освіти
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Антипова, Жанна Ігорівна; Антіпова, Жанна Ігорівна; Антіпова, Ж. І.; Антипова, Жанна Игоревна; Antipova, Zhanna I.
 • Документ
  Черлідинг як інноваційний засіб фізичної підготовки здобувачів юридичної освіти
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Антіпова, Жанна Ігорівна; Antipova, Zhanna I.
 • Документ
  Черлидинг в физическом воспитании студенток
  (Одеса : Гельветика, 2020) Антипова, Жанна Ігорівна; Антипова, Ж. І.; Антипова, Жанна Игоревна; Antipova, Zhanna I.; Барсукова, Тетяна Олександрівна; Барсукова, Т. О.; Барсукова, Татьяна Александровна; Barsukova, Tetiana O.
 • Документ
  Actual problems of physical education in high school
  (Одеса : Гельветика, 2020) Фідірко, Марина Олександрівна; Фідірко, М. О.; Фидирко, Марина Александровна; Fidirko, Maryna O.; Антипова, Жанна Ігорівна; Антипова, Ж. І.; Антипова, Жана Игоревна; Antipova, Zhanna I.; Шурхал, Людмила Олександрівна; Шурхал, Л. О.; Шурхал, Людмила Александровна; Shurkhal, Liudmila A.
 • Документ
  Фізичне виховання як складова частина професійної компетентності студентів-юристів
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Фідірко, Марина Олександрівна; Фидирко, Марина Александровна; Fidirko, Maryna O.; Антіпова, Жана Ігорівна; Антипова, Жана Игоревна; Antipova, Zhana I.
 • Документ
  Повышение двигательной активности студентов в период экзаменационной сессии
  (2017) Фідірко, Марина Олександрівна; Фидирко, Марина Александровна; Fidirko, Maryna O.; Антипова, Жанна Ігорівна; Антипова, Жанна Игоревна; Antypova, Zhanna I.