Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матер. XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11 лист. 2022 р.)

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 147
 • Документ
  Адвокатура США та України: порівняльний аналіз
  (Одеса: Фенікс, 2022) Биба, Н. М.
  У статті розглянуто деякі особливості адвокатури США та України. Грунтовно досліджено правові системи США та України в порівняльному аспекті, оскільки врахування американського досвіду у сфері організації системи влади сприяє виробленню перспективних напрямків вдосконалення власної правової системи, законодавства, створенню сучасної демократичної та правової держави.
 • Документ
  Правове забезпечення адвокатської таємниці: зарубіжний досвід
  (Одеса: Фенікс, 2022) Бака, Е. В.
  У статті досліджується досвід правового регулювання адвокатської таємниці в зарубіжних країнах. Окреслюється низка проблем, пов'язаних зі встановленням меж адвокатської таємниці та відповідальності за її розголошення в міжнародних актах і зарубіжному законодавстві. Аналізуються напрями можливої та доцільної імплементації зарубіжного досвіду у вітчизняну правову систему.
 • Документ
  Страхування професійної відповідальності адвокатів: досвід окремих держав-членів ЄС
  (Одеса: Фенікс, 2022) Свида, О. Г.
  В статті досліджено роль міжнародних та європейських стандартів страхування професійної відповідальності адвокатури у вітчизняній правовій системі та необхідність їх подальшого запровадження на шляху євроінтеграції України.
 • Документ
  Особливості дисциплінарної відповідальності адвокатів у США
  (Одеса: Фенікс, 2022) Кісліцина, І. О.
  В статті на підставі дослідження міжнародних стандартів адвокатської діяльності, законодавства, що регулює притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності, на прикладі, країни США та в Україні, а також наукових точок зору з цього приводу, формуються певні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України, що регулює притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності.
 • Документ
  Конфіденційність як основоположний принцип діяльності адвоката
  (Одеса: Фенікс, 2022) Чудімова, А. В.
  У статті досліджено конфіденційність як принцип організації та діяльності адвокатури. Аргументовано, що вказані категорії співвідносяться між собою як загальне й окреме, оскільки, окрім збереження адвокатської таємниці, адвокат повинен здійснити захист інших відомостей, що можуть не охоплюватися цим поняттям (персональні дані, інформація про фізичну особу тощо).
 • Документ
  Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката
  (Одеса: Фенікс, 2022) Черненко, А. П.
  У статті проведено аналіз окремих аспектів правової природи дисциплінарної відповідальності адвоката. Зроблено висновок, що українському законодавцеві, необхідно враховуючи досвід іноземних держав, вирішити питання про доцільність закріплення в національному законодавстві тимчасових дисциплінарних стягнень.
 • Документ
  Теоретичні та практичні питання притягнення адвоката до дисциплинарної відповідальності
  (Одеса: Фенікс, 2022) Харковенко, Н. С.
  У статті досліджено правову природу дисциплінарного проступку як підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Розкриваються теоретичні підходи й норми законодавства України щодо дисциплінарного проступку адвоката. Запропоновано визначення поняття дисциплінарний проступок адвоката.
 • Документ
  Відносини між адвокатами: етичний аспект
  (Одеса: Фенікс, 2022) Трофімчук, Н. В.
  Розглянувши національну та міжнародну практику, в статті, можна дійти висновку, що у відносинах між адвокатами повинні бути присутні такі етичні цінності, як: взаємоповага один до одного, пунктуальність, довіра, співпраця на користь клієнту, намагання уникати будь-яких конфліктів та непорозумінь, дотримання встановлених законом правил з обох сторін.
 • Документ
  Роль етики адвоката у його професійній діяльності
  (Одеса: Фенікс, 2022) Ткаченко, В. А.
  В статті дослідження присвячено аналізу деонтологічних стандартів професійної діяльності адвоката, закріплених національними та міжнародними актами. Зазначено, що адвокатська етика допомогає фахівцю виховати та системно осмислити моральні принципи, що існують у суспільстві, та способи їх застосування.
 • Документ
  Етичні аспекти укладення договору про надання правової допомоги
  (Одеса: Фенікс, 2022) Сунько, Я. Р.
  В статті сформовано поняття етико-правових вимог при укладенні договору про надання професійної правової допомоги адвокатом та обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України та Правил адвокатської етики.
 • Документ
  Значення принципу уникнення конфлікту інтересів в адвокатській діяльності
  (Одеса: Фенікс, 2022) Суйчимезова, В. О.
  У статті розкрито сутність конфлікту інтересів як правового явища. Визначена правова природа конфлікту інтересів під час діяльності адвоката. Надано поняття принципу уникнення конфлікту інтересів в адвокатській діяльності.
 • Документ
  Адвокатська таємниця як гарантія незалежності адвокатської діяльності
  (Одеса: Фенікс, 2022) Самборська, Ю. О.
  Стаття присвячена конфіденційності як одній з гарантій адвокатської діяльності. Досліджується питання предмету, змісту та меж дії адвокатської таємниці в часі і за колом осіб. Виявлені прогалини в досліджуваних питаннях, і запропоновано їх правове вирішення.
 • Документ
  Щодо збереження адвокатської таємниці
  (Одеса: Фенікс, 2022) Руднік, Д. С.
  Стаття присвячена дослідженню суті адвокатської таємниці та її захисту в Україні. Розкриваються основні проблеми захисту і збереження конфіденційності інформації клієнта.
 • Документ
  Історико-правові питання розвитку адвокатської діяльності на українських землях
  (Одеса: Фенікс, 2022) Гаджиєв, А. М.
  В статті розкрито питання історії адвокатури України, яка є невід'ємною частиною історії України, оскільки без виявлення і врахування досвіду адвокатури, її формування, місця і ролі в суспільному житті.
 • Документ
  Роль та місце інституту адвокатури у суспільному житті
  (Одеса: Фенікс, 2022) Гриб, О. Ю.
  Стаття присвячена питанню щодо визначення ролі і місцю адвокатури у суспільному житті. Зазначено, що адвокатура наділена публічно-правовими функціями, а включення до системи публічної влади недержавних суб'єктів покликано створити ефективний механізм контролю з боку супільства за діяльністю держави.
 • Документ
  Рекламування адвокатської діяльності
  (Одеса: Фенікс, 2022) Побожна, Д. А.
  Стаття присвячена дослідженню питання допустимості та доцільності використання реклами в адвокатській діяльності. Зазначено, що специфіка адвокатської професії та статусу адвокатури в суспільстві накладає певні обмеження, які переводять комерційний складник реклами у площину етичності.
 • Документ
  Професійна етика як моральний орієнтир в діяльності адвоката
  (Одеса: Фенікс, 2022) Лупу, В. С.
  У статті з'ясовуються основні причини правопорушень в адвокатській професійній діяльності, які пов'язані насамперед із недотриманням правил адвокатської етики, та запропоновані окремі шляхи їх вирішення. Наголошено на важливості усвідомленого вибору виду діяльності та фахової підготовки правозахисника.
 • Документ
  Етичні аспекти поведінки адвокатів у соціальних мережах
  (Одеса: Фенікс, 2022) Левшина, Є. Є.
  У статті розглянуті питання права на свободу слова людини й обмеження цього права під час здійснення нею професійної адвокатської діяльності шляхом спілкування в соціальних мережах, висвітлені позиції представників адвокатської спільноти щодо етичної поведінки адвоката в соціальних мережах, надані пропозиції щодо врегулювання поведінки адвоката в соціальних мережах.
 • Документ
  Актуальні питання дисциплінарної відповідальності адвоката
  (Одеса: Фенікс, 2022) Лапоха, В. В.
  Стаття присвячена висвітленню стандартів дисциплінарної відповідальності адвоката. Розкриваються теоретичні підходи й норми законодавства України щодо дисциплінарного проступку адвоката.
 • Документ
  Етичні та моральні засади адвокатської діяльності
  (Одеса: Фенікс, 2022) Курочкіна, А. Є.
  У статті здійснено аналіз морально-етичних засад адвокатської діяльності, їх сутності та значення у професійній діяльності адвоката. Зазначено, що адвокат за будь-яких обставин повинен зберігати честь і гідність, оскільки вони є важливими складниками його ділової репутації.