* Навчально-методичні видання кафедри кримінального процесу

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 19 з 19
 • Документ
  Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 293 «Міжнародне право» та галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Смирнов Максим Іванович; Волошина Владлена Костянтинівна; Підгородинська Анастасія Вікторівна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві» та «Міжнародна-правова допомога у правоохоронній діяльності». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, а також список рекомендованих джерел. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» та 262 «Правоохоронна діяльність» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Теорія доказів у кримінальному провадженні : Навчально-методичний посібник. Для підготовки здобувачів вищої освіти ступен я «бакалавр» у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Гуртієва, Людмила Миколаївна; Лукашкіна, Тетяна Василівна
  Навчально-методичний посібник містить: вступ; програму навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення; рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи; плани практичних занять (питання, завдання та кейси); завдання для самостійної роботи; питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти; рекомендовані джерела. Призначений для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних занять з дисципліни «Теорія доказів у кримінальному провадженні».
 • Документ
  Організована та економічна злочинність : підручник
  (Національний університет "Одеська юридична академія", 2023) Ківалов, С. В.; Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Serhii; Kivalov, Sergiy V.; Kivalov, S. V.; Головкін, Б. М.; Holovkin, Bohdan M.; Головкін, Богдан Миколайович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tulyakov, V. A.; Tuliakov, Viacheslav O.; Мельничук, Т. В.; Мельничук, Тетяна Володимирівна; Melnychuk, Tetiana V.; Melnychuk, Tetiana V.; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Arkusha, Larysa I.; Маркін, В. І.; Markin, Viktor; Крикливець, Д. Є.; Крикливець, Дмитро Євгенович; Kryklyvets, D.
  Цей підручник присвячений комплексному дослідженню зв'язку між організованою злочинністю, економічними зловживаннями та порушенням прав людини в сучасних умовах. Він заглиблюється в заплутану павутину організованої злочинності та економічної експлуатації, яка часто виникає в розпал збройного конфлікту. У ньому розглядаються різні злочинні мережі, які заробляють на безладі та відсутності ефективного управління, що породжує війна, - від торгівлі зброєю та контрабанди наркотиків до торгівлі людьми та відмивання грошей.
 • Документ
  Теорія та практика досудового розслідування в умовах протидії : навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Гуртієва, Л. М.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Д’ячкова, М. О.; Д’ячкова, Марія Олегівна; Загородній, І. В.; Загородній, Ігор Вікторович; Мурзановська, А. В.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Підгородинська, А. В.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Торбас, О. О.; Торбас, Олександр Олександрович
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Теорія та практика досудового розслідування в умовах протидії». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності : навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Пожар, В. Г.; Пожар, Вадим Георгійович; Стоянов, М. М.; Стоянов, Микола Михайлович; Шилін, Д. В.; Шилін, Денис Вікторович
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Кримінологія : навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене
  (Одеса, 2023) Федчун, Наталія Олександрівна; Аркуша, Лариса Ігорівна; Дрьомін, Віктор Миколайович; Стародубов, Сергій Вікторович; Цитряк, Віктор Ярославович; Мельничук, Тетяна Володимірівна; Дикий, Олег Вікторович
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія» для підготовки до занять з навчальної дисципліни «Кримінологія». У посібнику наводяться методики підготовки до практичних занять та самостійної роботи, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань і вмінь. Зібрано перелік основних нормативно-правових документів у сфері протидії злочинності, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з кримінологічних питань.
 • Документ
  Кримінологія : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2023) Федчун, Наталія Олександрівна; Аркуша, Лариса Ігорівна; Цитряк, Віктор Ярославович; Чорнозуб, Лариса Василівна
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету судового та міжнародного права Національного університету «Одеська юридична академія» для підготовки до занять з навчальної дисципліни «Кримінологія». У посібнику наводяться скорочені тексти лекцій, методики підготовки до практичних занять та самостійної роботи, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань і вмінь. Зібрано перелік основних нормативно-правових документів у сфері у сфері запобігання та протидії злочинності, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з кримінологічних питань.
 • Документ
  Детермінація злочинності в Україні : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2023) Федчун, Наталія Олександрівна; Аркуша, Лариса Ігорівна
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» Національного університету «Одеська юридична академія» для підготовки до занять з навчальної дисципліни «Детермінація злочинності в Україні». У посібнику наводяться методики підготовки до занять, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань і вмінь. Зібрано перелік спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з актуальних проблем пізнання явища злочинності в Україні.
 • Документ
  Етика прокурора, судді, слідчого : навчальний посібник = Ethics of public prosecutor, judge, investigator
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023) Гуртієва, Людмила Миколаїівна; Гуртієва, Л. М.; Hurtiieva, Liudmyla M.; Капліна, Оксана Володимирівна; Капліна, О. В.; Kaplina, Oksana V.; Лапкін, Андрій Васильович; Лапкін, А. В.; Lapkin, Andrii V.; Мазур, Марта Романівна; Мазур, М. Р.; Mazur, Marta R.; Слюсарчук, Христина Ростиславівна; Слюсарчук, Х. Р.; Sliusarchuk, Khrystyna R.
  Навчальний посібник присвячено питанням професійної етики судді, прокурора та слідчого. Викладаються загальні положення професійної етики та її особливості щодо представників різних юридичних професій у сфері кримінальної юстиції. Окрема увага приділяється міжнародним стандартам етики судді, прокурора та слідчого, а також гармонізації з ними національного законодавства України. Докладно аналізуються правила етичної поведінки судді, прокурора та слідчого у їхній професійній діяльності та поза службою. Розглядаються проблеми відповідальності судді, прокурора та слідчого за порушення правил професійної етики та поведінки. Призначено для студентів спеціальності 081 «Право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.
 • Документ
  Довідник термінів у практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства
  (Одеса : Фенікс, 2022) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Торбас, О. О.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.; Стоянов, М. М.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Завтур, В. А.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, Viktor A.; Сидорчук, В. В.; Сидорчук, Владислав Васильович; Сидорчук, Владислав Васильевич; Sydorchuk, Vladyslav V.
  Довідник містить систематизований в алфавітному порядку стислий виклад основних термінів, які використовуються у прецедентній практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства. Видання розраховано на науковців, адвокатів, працівників правоохоронних органів, здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Кримінальний процес України : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Аленін, Юрій Павлович; Alenin, Yurii P.; Аленін, Ю. П.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, В. Г.; Pozhar, Vadym H.; Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Shylin, Denys V.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Voloshyna, Vladlena K.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Murzanovska, Alina V.; Мурзановська, А. В.; Завтур, Віктор Андрійович; Zavtur, Viktor A.; Завтур, В. А.
  Посібник призначений для студентів курсу Кримінальний процес, у ньому викладені ключові положення курсу кримінальний процес України. Він направлений на допомогу студентам при підготовці до семінарських занять, іспитів з кримінального процесу, написанні рефератів та інших письмових робіт.
 • Документ
  Criminal Procedure. Special Part : manual
  (Odessa : Feniks, 2022) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Arkusha, Larysa I.; Степаненко, Андрій Сергійович; Stepanenko, Andrii S.; Степаненко, А. С.; Степаненко, Оксана Василівна; Stepanenko, Oksana V.; Степаненко, О. В.
  The manual is designed for students of Criminal Procedure course for preparation to lessons and selfstudy. The manual consists of synopsis of the lectures course, seminar programme with questions and reading sections, questions for exam preparation and learning resources. It would be helpful for legal scholars, students, legal practitioners and anyone interested in criminal process of Ukraine.
 • Документ
  Criminal Procedure. General Part : manual
  (Odessa : Feniks, 2022) Торбас, Олександр Олександрович; Torbas, Oleksandr O.; Торбас, О. О.; Степаненко, Андрій Сергійович; Stepanenko, Andrii S.; Степаненко, А. С.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Murzanovska, Alina V.; Мурзановська, А. В.
  The manual is designed for students of Criminal Procedure course for preparation to lessons and self-study. The manual consists of synopsis of the lectures course, seminar programme with questions and reading sections, questions for exam preparation and learning resources. It would be helpful for legal scholars, students, legal practitioners and anyone interested in criminal process of Ukraine.
 • Документ
  Кримінальний процес : навчальний посібник
  (Одеса : "Фенікс", 2020) Аленін, Юрій Павлович; Аленін, Ю. П.; Аленин, Юрий Павлович; Alenin, Yurii P.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Габлей, Наталя Григорівна; Габлей, Н. Г.; Габлей, Наталия Григорьевна; Гідулянова, Євгенія Миколаївна; Гідулянова, Є. М.; Гидулянова, Евгения Николаевна; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ирина Васильевна; Hloviuk, Iryna V.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртієва, Л.М.; Гуртиева, Людмила Николаевна; Hurtiieva, Liudmyla M.; Дрішлюк, Катерина Володимирівна; Дрішлюк, К. В.; Дришлюк, Екатерина Владимировна; Drishliuk, Kateryna V.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, В. А.; Завтур, Виктор Андреевич; Зіньковський, Ігор Петрович; Зіньковський, І. П.; Зиньковский, Игорь Петрович; Zinkovskyi, Ihor P.; Ковальчук, Сергій Олександрович; Ковальчук, С. О.; Ковальчук, Сергей Александрович; Kovalchuk, Serhii O.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкіна, Т. В.; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tetiana V.; Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, О. В.; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olha V.; Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, І. В.; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановська, А. В.; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, В. Г.; Пожар, Вадим Георгиевич; Pozhar, Vadym H.; Романюк, Андрій Богданович; Романюк, А. Б.; Романюк, Андрей Богданович; Romaniuk, Andrii B.; Смирнов, Максим Іванович; Смирнов, М. І.; Смирнов, Максим Иванович; Smyrnov, Maksym I.; Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, М. М.; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Томин, Сергій Володимирович; Томин, С. В.; Томин, Сергей Владимирович; Tomyn, Serhii V.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.; Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denys V.
  Навчальний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти (бакалаврат) для підготовки до занять з курсу «Кримінальний процес». Посібник містить зміст питань за програмою курсу, питання для контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, літературу з курсу.
 • Документ
  Пенітенціарна теорія і практика та права людини : навч.-метод. посібник : для здобувачів вищої освіти ступеня д-ра філософії, спец. – 081 «Право»
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Лариса Ігорівна; Федчун, Наталія Олександрівна; Дикий, Олег Вікторович; Д’ячкова, Марія Олегівна; Пожар, Вадим Георгійович
  У навчально-методичному посібнику висвітлено проблеми та стандарти обмежень прав засуджених в контексті сучасної концепції прав людини у світовій і національній доктрині та практиці, а саме: становлення та розвиток теорії прав людини у пенітенціарній сфері; універсальні, регіональні та національні стандарти додержання прав засуджених та узятих під варту; стандарти обмежень прав засуджених у практиці Європейського суду з прав людини; проблема гуманізації кримінально-виконавчого законодавства України. Наводяться скорочені тексти лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, перелік навчальних тем і питань для підсумкового контролю знань та вмінь. Зібрано перелік спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів, корисних для продукування нових ідей, релевантних потребам пенітенціарної теорії і практики. Розраховано для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (денної, вечірньої та заочної форми навчання) Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Актуальні питання сучасного кримінального провадження : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Л. І.; Аленін, Ю. П.; Торбас, О. О.; Волошина, В. К.; Гуртієва, Л. М.; Мурзановська, А. В.; Завтур, В. А.; Стоянов, М. М.
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Актуальні питання сучасного кримінального провадження». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Теорія та практика розслідування злочинів в умовах протидії : навч.- метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Л. І.; Гуртієва, Л.М.; Д’ячкова, М. О.; Загородній, І. В.; Мурзановська, А. В.; Підгородинська, А. В.; Торбас, О. О.
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Теорія та практика розслідування злочинів в умовах протидії». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Кримінологічні теорії, емпіричні дослідження та превентивні практики : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Лариса Ігорівна; Федчун, Наталія Олександрівна; Дикий, Олег Вікторович; Загородній, Ігор Вікторович; Д’ячкова, Марія Олегівна
  В навчально-методичному посібнику висвітлені сучасні теоретико-методологічні тенденції кримінологічної науки, а саме: гносеологічні, онтологічні та праксеологічні аспекти теорій злочинності на сучасному етапі розвитку кримінологічної науки та з точки зору історичної ретроспективи; провідні методи, техніки та напрямки сучасних кримінологічних досліджень; стратегії протидії злочинності та шляхи впровадження превентивних заходів у практику кримінальної юстиції У посібнику наводяться скорочені тексти лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань та вмінь. Зібрано перелік спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів, корисних для продукування нових ідей, релевантних потребам превентивної діяльності. Розраховано для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (денної, вечірньої та заочної форми навчання) Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Доказування в сучасному кримінальному провадженні : навч.- метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аленін, Юрій Павлович; Волошина, Владлена Костянтинівна; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Торбас, Олександр Олександрович; Шилін, Денис Вікторович
  Навчально-методичний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Доказування у сучасному кримінальному провадженні» (для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право», галузь знань 08 «Право»). Посібник містить: вступ, тематичний план навчальної дисципліни, програму курсу з текстом лекцій, плани практичних занять та самостійної роботи, рекомендовані джерела.