Лоджук Максим Тарасович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 15 з 15
 • Документ
  Legal Clinics in Ukraine: from Legal Education to Legal Practice
  (Odesa : Feniks, 2016) Lodzhuk, Maksym; Лоджук, Максим Тарасович
  This monograph deals with functioning of legal clinics in Ukraine, their place in the training process of lawyers and their role in the national system of free legal aid. This is a book for scholars and students of higher educational establishments of law and for those who are interested in legal clinics and their activities in Ukraine.
 • Документ
  Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога
  (Одеса : Фенікс, 2015) Лоджук, Максим Тарасович; Lodzhuk, Maksym T.
  Монографію присвячено загальнотеоретичній характеристиці змісту правового регулювання діяльності юридичних клінік в Україні. На основі здобутків сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених аналізуються та розвиваються теоретичні та методологічні засади юридичної клінічної освіти та нормативно-правові засоби організації та діяльності юридичних клінік в Україні, розкриваються їх місце та роль у вітчизняній системі надання безоплатної правової допомоги. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів України юридичного профілю, а також всім тим, хто цікавиться проблемами організації та діяльності юридичних клінік в Україні.
 • Документ
  Юридичні клініки як учасники судового процесу : пропозиції удосконалення законодавства
  (Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності, 2011) Лоджук, Максим Тарасович
  У статті здійснено аналіз положень цивільного та адміністративного процесуального законодавства України, які регулюють інститут представництва, з позиції його відповідності сучасним викликам правової реальності в контексті функціонування юридичних клінік як учасників судового процесу. Автором обґрунтовується необхідність внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України в частині надання можливості керівникам юридичних клінік посвідчувати довіреності фізичних осіб на представництво їх інтересів в судах з огляду на освітню та правозахисну роль юридичних клінік як дійсних суб’єктів надання правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. В статье осуществлен анализ положений гражданского и административного процессуального законодательства Украины, которые регулируют институт представительства с позиции его соответствия современным вызовам правовой реальности в контексте функционирования юридических клиник как участников судебного процесса. Автором обосновывается необходимость внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины в части предоставления возможности руководителям юридических клиник удостоверять доверенности физических лиц на представительство их интересов в судах, учитывая образовательную и правозащитную роль юридических клиник как действительных субъектов предоставления правовой помощи в гражданских и административных делах. In the article there is made an analysis of regulations of civil procedure and administrative procedure legislation of Ukraine, that are connected with the institute of representation, taking into account its compliance with the demands of legal reality in the context of functioning of law clinics as the participants of judicial procedure. The author substantiates the necessity to adopt the amendments to the Civil procedure code of Ukraine and to the Code of administrative procedure of Ukraine concerning granting of the right to certify a warrant to the chief of the law clinic. Such possibility corresponds with the educational and remedial functions of law clinic.
 • Документ
  Юридична клініка
  (Одеса : Фенікс, 2014) Ківалов, Сергій Васильович; Оборотов, Юрій Миколайович; Пашковський, Микола Іванович; Лоджук, Максим Тарасович
  Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» підготовлена з метою методичного забезпечення практичного навчання студентів-правників на базі юридичної клініки вищого навчального закладу України юридичного профілю. Видання буде корисним для студентів Національного університету «Одеська юридична академія» та інших вищих юридичних навчальних закладів України, які беруть участь у діяльності юридичних клінік, викладачам-кураторам та іншим співробітникам юридичних клінік, а також дослідникам «юридичного клінічного руху» й всім тим, хто підвищує свій рівень практичних навичок юриста.
 • Документ
  Юридична клініка : від ідей професора Георга Фроммгольда до їх реалізації в сучасній Україні
  (Юридичний вісник, 2011) Лоджук, Максим Тарасович
  У статті здійснено порівняльний аналіз сучасного стану функціонування та організації діяльності юридичних клінік України із основними ідеями німецького професора та доктора Георга Фроммгольда, викладеними у його статті "Juristische Kliniken" у 1900 році. В статье осуществлен сравнительный анализ современного состояния функционирования и организации деятельности юридических клиник Украины с основными идеями немецкого профессора и доктора Георга Фроммгольда, изложенными в его статье "Juristische Kliniken" в 1900 году. In the article it is carried out a comparative analysis of a modern state of function and activity organization of Law clinics of Ukraine with ideas of German Professor, Doctor George Frommhold, laid out in his article «Juristische Kliniken» in 1990.
 • Документ
  Правове регулювання діяльності юридичних клінік в Україні : загальнотеоретичне дослідження
  (Національний університет "Одеська юридична академія", 2014) Лоджук, Максим Тарасович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертацію присвячено загальнотеоретичному дослідженню правового регулювання діяльності юридичних клінік в Україні. Розглянуто передумови виникнення юридичних клінік, здійснено історичний аналіз їх становлення та розвитку в Україні та інших країнах світу, аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників юридичних клінік. Досліджено стан розробки проблематики з визначення правового статусу юридичної клініки та її структурних елементів. Здійснено класифікацію юридичних клінік в Україні.Проаналізовано теоретичні засади юридичної клінічної освіти та нормативно-правові засоби організації та діяльності юридичних клінік в Україні. Установлено, що юридична клініка є традиційним суб’єктом правового виховання майбутніх юристів. Зроблено висновок про те, що юридична клініка – це структурний підрозділ вищого навчального закладу України III–IV рівнів акредитації, що здійснює підготовку фахівців у галузі знань «Право», який утворено як базу для практичного навчання, проведення навчальної та інших видів практики студентів шляхом їх безпосереднього залучення до надання безоплатної правової допомоги населенню. Зазначено, що предметом правового регулювання діяльності юридичних клінік в Українській державі є суспільні відносини, які виникають у процесі їх використання як бази проходження студентами навчальної та інших видів практики. Визначено місце та роль юридичних клінік у системі безоплатної правової допомоги в Українській державі. Розглянуто форми правової допомоги в юридичних клініках України. Зроблено висновок про те, що за належної організації діяльності юридичної клініки у структурі вищого навчального закладу можна забезпечити надання студентами-консультантами кваліфікованої (якісної) правової допомоги. Обґрунтовано необхідність внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині включення юридичних клінік до числа суб’єктів надання такої допомоги. Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса, 2014. Диссертация посвящена общетеоретическому исследованию правового регулирования деятельности юридических клиник в Украине. Рассмотрены предпосылки возникновения юридических клиник, осуществлен исторический анализ их становления и развития в различных странах мира, анализ научных работ отечественных и зарубежных исследователей юридических клиник. Особое внимание уделено особенностям становления первых юридических клиник в Украине и формированию их национальной сети, предпосылкам возникновения юридического клинического движения в Украинском государстве, его достижениям и направлениям деятельности на современном этапе развития. Исследовано состояние разработки проблематики по определению правового статуса юридической клиники и ее структурных элементов: 1) понятия, целей и задач; 2) прав, обязанностей и гарантий их реализации; 3) организационно-правовой формы деятельности; 4) принципов деятельности; 5) юридической ответственности. Под понятием «юридическая клиника» предложено понимать структурное подразделение высшего учебного заведения Украины III–IV уровней аккредитации, осуществляющего подготовку специалистов в области знаний «Право», которое образовано как база для практического обучения, проведения учебной и других видов практики студентов путем их непосредственного привлечения к оказанию бесплатной правовой помощи населению.Осуществлено разделение принципов деятельности юридических клиник на две основные группы: общие, которые определяют их уникальный правовой статус, и специальные, которые характерны для юридической клиники как субъекта предоставления бесплатной правовой помощи. Проведена классификация юридических клиник в Украине. Проанализированы теоретические основы юридического клинического образования и нормативно-правовые средства организации и деятельности юридических клиник в Украине. Установлено, что юридическая клиника является традиционным субъектом правового воспитания будущих юристов. Сделан вывод о том, что юридическое клиническое образование – это способ приобретения студентами практических навыков юриста путем предоставления бесплатной правовой помощи населению во время прохождения учебной и других видов практики на базе юридической клиники вуза. Освещены место и роль юридических клиник в системе бесплатной юридической помощи в Украинском государстве. Рассмотрены формы правовой помощи в юридических клиниках Украины: 1) правовое информирование; 2) правовое консультирование; 3) составление правовых документов; 4) правовое представительство; 5) правовое обучение. Проанализированы их характеристики, порядок и особенности предоставления. Выделены основные условия обеспечения оказания квалифицированной (качественной) правовой помощи: 1) наличие юридического образования у субъекта предоставления такой помощи; 2) успешная сдача этим субъектом квалификационного экзамена на право предоставления такой помощи; 3) соблюдение этим субъектом профессиональных стандартов и этических норм при предоставлении такой помощи; 4) наличие профессионального контроля за субъектом оказания такой помощи; 5) независимость субъекта предоставления такой помощи от воздействия третьих лиц; 6) соблюдение этим субъектом принципа конфиденциальности при предоставлении такой помощи. По результатам анализа сложившийся традиции функционирования юридической клиники Национального университета «Одесская юридическая академия» сделан вывод о том, что при надлежащей организации деятельности юридической клиники в структуре высшего учебного заведения можно обеспечить предоставление студентами-консультантами квалифицированной (качественной) правовой помощи. Охарактеризованы законодательные инициативы по нормативно-правовому обеспечению деятельности юридических клиник в системе бесплатной юридической помощи в Украине. Установлено, что международный опыт свидетельствует о возможности предоставления юридическими клиниками бесплатной правовой помощи малообеспеченным слоям населения в рамках государственной системы оказания такой помощи. Обоснована необходимость внесения изменений в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» в части включения юридических клиник в число субъектов предоставления такой помощи. Dissertation for a candidate’s academic degree of legal sciences on specialty 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and Legal Studies. – National University «Odessa Law Academy», Odessa, 2014. This research focuses on the legal regulation of legal clinics in Ukraine on the general theoretical level. The author considered the predictors of formation of legal clinics, conducted a historical analysis of the formation and development in Ukraine and other countries, analyzed the researches on the topic of legal clinics of domestic and foreign scientists. Author classified legal clinics in Ukraine. It was researched the status of development of the issues on the determination of legal status of legal clinics and its structure. It was analyzed theoretical foundations of clinical legal education and legal measures of organization and activity of legal clinics in Ukraine. It was established, that the legal clinic is a traditional subject of legal education of future lawyers. It was concluded that legal clinics is a structural division of a higher educational institution of Ukraine of the 3d–4th levels of Accreditation, that prepares specialists in the sphere of «Law», which was created as a base for training in the way of the students involvement to providing of free legal aid. It was stressed, that the subject of legal regulation of legal clinics activity in Ukrainian state is public relations, which arising in the process of their using as a base of educational and other kinds of training. The thesis marks the place and role of legal clinics in the legal aid system in our country. The author highlights the most common forms of legal assistance in legal clinics in Ukraine. It was concluded that with proper organization of a legal clinic in the structure of higher education institution it can be ensured a qualified care by students-consultants. The author also marks the necessity of amending the Law of Ukraine «On Legal Aid» in the part of inclusion of legal clinics in the number of providers of such assistance.
 • Документ
  Правове регулювання діяльності юридичних клінік в Україні : загальнотеоретичне дослідження
  (Національний університет "Одеська юридична академія", 2014) Лоджук, Максим Тарасович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертацію присвячено загальнотеоретичному дослідженню правового регулювання діяльності юридичних клінік в Україні. Розглянуто передумови виникнення юридичних клінік, здійснено історичний аналіз їх становлення та розвитку в Україні та інших країнах світу, аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників юридичних клінік. Досліджено стан розробки проблематики з визначення правового статусу юридичної клініки та її структурних елементів. Здійснено класифікацію юридичних клінік в Україні. Проаналізовано теоретичні засади юридичної клінічної освіти та нормативно-правові засоби організації та діяльності юридичних клінік в Україні. Установлено, що юридична клініка є традиційним суб’єктом правового виховання майбутніх юристів. Зроблено висновок про те, що юридична клініка – це структурний підрозділ вищого навчального закладу України III–IV рівнів акредитації, що здійснює підготовку фахівців у галузі знань «Право», який утворено як базу для практичного навчання, проведення навчальної та інших видів практики студентів шляхом їх безпосереднього залучення до надання безоплатної правової допомоги населенню. Зазначено, що предметом правового регулювання діяльності юридичних клінік в Українській державі є суспільні відносини, які виникають у процесі їх використання як бази проходження студентами навчальної та інших видів практики. Визначено місце та роль юридичних клінік у системі безоплатної правової допомоги в Українській державі. Розглянуто форми правової допомоги в юридичних клініках України. Зроблено висновок про те, що за належної організації діяльності юридичної клініки у структурі вищого навчального закладу можна забезпечити надання студентами-консультантами кваліфікованої (якісної) правової допомоги. Обґрунтовано необхідність внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині включення юридичних клінік до числа суб’єктів надання такої допомоги.
 • Документ
  Регулювання діяльності юридичних клінік в Україні та Росіїї : порівняльно-правовий аналіз
  (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 2013) Лоджук, Максим Тарасович
  У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз сучасного стану нормативно-правової бази, що регулює діяльність та функціонування юридичних клініки при вищих навчальних закладах юридичного профілю в Україні та Російській Федерації, з метою формулювання додаткових аргументів на предмет обґрунтованості прийняття вітчизняним законодавцем законопроекту, який уже підготовлений до розгляду у другому читанні на найближчій сесії Верховної Ради України та покликаний включити юридичні клініки до системи безоплатної правової допомоги, наділивши їх відповідним статусом суб’єктів надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. В статье осуществлен сравнительно-правовой анализ современного состояния нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность и функционирования юридических клиники при высших учебных заведениях юридического профиля в Украине и Российской Федерации, с целью формулирования дополнительных аргументов на предмет обоснованности принятия отечественным законодателем законопроекта, который уже подготовлен к рассмотрению во втором чтении на ближайшей сессии Верховной Рады Украины и призван включить юридические клиники в систему бесплатной правовой помощи, наделив их соответствующим статусом субъектов предоставления бесплатной первичной и вторичной правовой помощи. The article presents comparative legal analysis of the current state of the legal framework regulating the activities and functioning of legal clinics at Ukrainian and Russian law universities. The aim of article is to formulate additional arguments to justify passing a bill, which has been prepared for second reading at the next session of the Verkhovna Rada of Ukraine and is intended to include legal clinics into legal aid system, giving them appropriate status of subjects of free primary and secondary legal aid.
 • Документ
  Понятие и назначение юридической клиники
  (Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata» («Закон и жизнь»), 2013) Лоджук, Максим Тарасович
  Статья посвящена рассмотрению понятия и назначения юридической клиники, а также исследованию системы научных взглядов и работ отечественных и зарубежных ученых, которые предлагают дефиниции этой правовой категории. Осуществляется анализ юридической литературы, посвященной исследованию понятия «юридическая клиника». Раскрывается двоякое назначение юридических клиник в качестве уникальной базы по приобретению студентами практических навыков профессии юриста и в качестве учреждения по обеспечению доступа малообеспеченных слоев населения к юридической помощи. Предложено устранить имеющиеся противоречия в формулировании распространенного подхода к определению термина «юридическая клиника» и дано авторское определение этого понятия. The article deals with the concept and purposes of the legal clinic, as well as the study of scientific views and works of national and foreign scientists who offer a definition of this legal category. The analysis of the legal literature on the study of the concept of "legal clinic" carried out. A dual purpose of legal clinics as a unique framework for the acquisition of practical skills of the students and the legal profession as an institution to ensure access of the poor to legal aid discloses. It was proposed to eliminate existing differences in the formulation of common approaches to the definition of the term «legal clinic» and the author's definition of the mentioned term is given.
 • Документ
  Про форми правової допомоги в юридичних клініках України
  (Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки», 2013) Лоджук, Максим Тарасович
  Досліджено види правових послуг, які надаються юридичними клініками при вищих навчальних закладах України юридичного профілю малозабезпеченим верствам населення, здійснено аналіз системи наукових поглядів та розробок з цієї проблематики. Виділено основні форми правової допомоги в юридичних клініках України, проведено їх загальнотеоретичну характеристику. Зроблено висновок про необхідність створення в Україні такої системи надання безоплатної правової допомоги, де вагоме місце посідатимуть юридичні клініки. Исследованы виды правовых услуг, предоставляемые юридическими клиниками при высших учебных заведениях Украины юридического профиля малообеспеченным слоям населения, осуществлен анализ системы научных взглядов и разработок по этой проблематике. Выделены основные формы правовой помощи в юридических клиниках Украины, проведена их общетеоретическая характеристика. Сделан вывод о необходимости создания в Украине такой системы предоставления бесплатной правовой помощи, где важное место должны занимать юридические клиники.
 • Документ
  Юридичний клінічний рух в Україні : особливості становлення та перспективи розвитку
  (Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013) Лоджук, Максим Тарасович
  Стаття присвячена висвітленню особливостей становлення юридичного клінічного руху в Україні та перспектив його розвитку з огляду на існуючі в наукових колах дискусії щодо необхідності подальшого удосконалення державної системи надання безоплатної правової допомоги. Аналізується роль представників юридичних клінік провідних вищих навчальних закладів України юридичного профілю та неурядових організацій у формуванні правової та методичної бази організації діяльності юридичних клінік як у системі професійної підготовки юристів, так і в системі надання безоплатної правової допомоги. Акцентується увага на активізації діяльності юридичного клінічного руху на сучасному етапі з метою законодавчого закріплення статусу юридичних клінік як суб’єктів надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Статья посвящена освещению особенностей становления юридического клинического движения в Украине и перспектив его дальнейшего развития с учетом существующих в научных кругах дискуссий о необходимости дальнейшего совершенствования государственной системы предоставления бесплатной правовой помощи. Анализируется роль представителей юридических клиник ведущих высших учебных заведений Украины юридического профиля и неправительственных организаций в формировании правовой и методической базы организации деятельности юридических клиник как в системе профессиональной подготовки юристов, так и в системе предоставления бесплатной правовой помощи. Акцентируется внимание на активизации деятельности юридического клинического движения на современном этапе с целью законодательного закрепления статуса юридических клиник как субъектов предоставления бесплатной первичной и вторичной правовой помощи. The article is devoted to the peculiarities of legal clinics movement formation in Ukraine and prospects for its further development in context of current debates on the topic concerning the neсessity of improvement of the state system of services providing legal aid pro bono. There is investigated the role of members of legal clinics of leading higher educational institutions and non-governmental organisations of Ukraine in development of legal and methodological framework of legal clinic system, in training lawyers and in formation of Ukrainian system of legal aid. Attention is focused on the activization of legal clinic movement at the present stage to provide legislative recognition of their status as subjects of free primary and secondary legal aid.
 • Документ
  Генеза становлення інституту юридичних клінік в Україні та світі
  (Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 2013) Лоджук, Максим Тарасович
  Стаття присвячена розгляду історії появи та розвитку юридичних клінік в Україні та світі. Досліджено наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, які обґрунтовували необхідність створення юридичних клінік в структурі вищих навчальних закладів та їх використання в навчальному процесі з метою набуття студентами практичних навичок професії юриста, а також з метою забезпечення доступу вразливих верств населення до безоплатної правової допомоги. Зроблено спробу усунути наявні неузгодженості та заповнити існуючі прогалини в дослідженні генези становлення юридичної клінічної освіти. Статья посвящена рассмотрению истории появления, развития и становления юридических клиник в Украине и мире. Исследованы научные работы отечественных и зарубежных ученых, которые обосновывали необходимость создания юридических клиник в структуре высших учебных заведений и их использования в учебном процессе с целью приобретения студентами-юристами практических навыков профессии юриста, а также с целью обеспечения доступа уязвимых слоев населения к юридической помощи. Сделана попытка устранить имеющиеся несогласованности и заполнить существующие пробелы в исследовании генезиса становления юридического клинического образования. The article is devoted to the origin, history of development and establishment of legal clinics in Ukraine and in the world. There are analyzed scientific research works of Russian and foreign scientists who justified the necessity of their creation in the structure of higher education institutions and using for acquiring practical skills of the legal profession by law students, and also to ensure access of vulnerable, low income populations to legal aid. The author makes an attempt to remove existing contradictions and fulfill gaps in the investigation of genesis of formation of legal clinical education.
 • Документ
  Юридическое клиническое образование студентов в современной Украине
  (Всероссийский журнал научных публикаций, 2013) Лоджук, Максим Тарасович
 • Документ
  Деякі аспекти формування ефективної системи надання безоплатної правової допомоги в Україні (на основі аналізу законопроекту про юридичні клініки)
  (Часопис Київського університету права, 2013) Лоджук, Максим Тарасович
  Стаття присвячена аналізу положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо визначення статусу юридичних клінік як суб’єктів надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги (реєст раційний № 0926 від 12 грудня 2012 р.), підготовленого народними депутатами України С. В. Ківаловим, Ю. Р. Мірошниченком та П. В. Мельником, як чергового етапу формування ефективної системи надання безоплатної правової допомоги. Статья посвящена анализу положений проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно определения статуса юридических клиник как субъектов предоставления бесплатной первичной и вторичной правовой помощи (регистрационный № 0926 от 12 декабря 2012 г.), подготовленного народными депутатами Украины С. В. Киваловым, Ю. Р. Мирошниченко и П. В. Мельником, как очередного этапа формирования эффективной системы предоставления бесплатной правовой помощи. This article analyzes the provisions of the draft of Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine” concerning the status of legal clinics as subjects of providing free primary and secondary free legal aid (registration number 0926 from December 12, 2012), prepared by deputies of Verkhovna Rada of Ukraine Kivalov S., Miroshnichenko Y., Melnik P. as the next stage of formation of effective system of providing free legal aid.
 • Документ
  Ознаки кваліфікованої правової допомоги в юридичній клініці
  (Одеса, 2014) Лоджук, Максим Тарасович
  В статті здійснено аналіз системи наукових поглядів та розробок з проблематики кваліфікованої правової (юридичної) допомоги, визначено основні ознаки, яким повинна відповідати така допомога. Проведено загальнотеоретичний аналіз правової допомоги, яка надається юридичними клініками вищих навчальних закладів України юридичного профілю, на предмет її відповідності вимогам кваліфікованої правової допомоги.