Гнатовська Альона Ільдусівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 15 з 15
 • Документ
  Актуальні питання удосконалення роботи об’єднаних територіальних громад
  (ВД "Гельветика", 2019) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.
 • Документ
  Становлення та трансформація поняття публічних послуг в правових та наукових джерелах України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.
 • Документ
  Удосконалення та розвиток митного адміністрування: поняття та зміст
  (Чернівці, 2021) Гнатовська, А. І.; Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.
 • Документ
  The Place of Cryptocurrency in the System of Financial Instruments
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.
  The article deals with the problems of determining the place of the cryptocurrency in the system of financial instruments and the study of its legal status in Ukraine and in the world. The problems of influence of cryptocurrencies on the economy of Ukraine and other countries across the world, potential threats posed by the cryptocurrency system for users of such systems and ways of legal regulation of cryptocurrency transactions are considered. The terminology that is widely used in the cryptocurrency field is analyzed, the main types of cryptocurrencies and the technologies on which they function are considered. Their characteristic features, positive and innovative concepts, which were introduced with their appearance, are identified. The legal status of cryptocurrencies and their prevalence has been investigated. The modern concepts of regulation of the cryptocurrency market in Ukraine and in the world are characterized. In the course of researching the subject of the article, the authors conclude that it is necessary to establish state control over the regulation of the legal status of cryptocurrency and prevent its possible negative impact on the country's economy. It was also concluded that a draft law would be considered that would address the issue of regulation and control of cryptocurrency transactions.
 • Документ
  The executive bodies as subjects of public administration: concepts, signs, types and their reforming
  (Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.
  The article is devoted to the study of the views of scientists on the definition of «executive bodies». Features of executive bodies are outlined. The opinions of scientists on the features that are inherent in the executive branch are also described. The system of executive bodies is analyzed and the peculiarity of each level of executive bodies is determined.The article describes the stages of reforming the executive branch in independent Ukraine. The normative-legal acts that introduced the reform of executive bodies have been studied and the problems that need to be solved have been identified.
 • Документ
  Сімейне право : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Мошинська, Яна Степанівна; Мошинська, Я. С.; Мошинская, Яна Степановна; Moshynska, Yana S.
  У навчально-методичному посібнику «Сімейне право» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Сімейне право» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». У даному посібнику подаються тематика лекційних занять, плани семінарських занять з практичними завданнями, які можуть бути використані для аудиторної та самостійної роботи студентів. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту.
 • Документ
  Судові та правоохоронні органи України : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.; Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.
  Навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для перевірки знання навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Задачі для самостійної роботи з адміністративного права України : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право» та викладачів закладів вищої освіти. У даному посібнику представлені ситуаційні завдання, для вирішення яких студенти повинні використовувати набуті теоретичні знання з дисципліни «Адміністративне право» у поєднанні з нормами законодавства України.
 • Документ
  Трансформація визначень апаратів органів державної влади
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Hnatovska, Alona I.
 • Документ
  Концепція «сервісної держави»: досвід іноземних держав та особливості впровадження в Україні в умовах цифровізації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.
  У статті розглянуто підходи до визначення поняття публічних послуг в європейських країнах. Охарактеризовані концепції розуміння, втілення та використання «сервісної держави» в іноземних державах та особливості надання публічних послуг. Поняття «публічної послуги» має сьогодні різні визначення та аспекти розуміння. Це означає, що, з одного боку, можна і, безумовно, потрібно досліджувати його правову природу та його сутнісні ознаки, аналізуючи в тому числі розробки вчених різних галузей права національних та зарубіжних країн. Вказується на вагомий вплив впровадження електронного урядування на процес надання послуг державою. Суспільству потрібен чіткий, простий, ясний і доступний для громадян порядок, що надає високий ступінь прозорості, стабільності та гарантованості всіх життєвих процесів, а також оптимальний обсяг нормативно-правових актів за рахунок збільшення спільності правових приписів, оптимального механізму державного управління з метою усунення дублювання функцій органів публічної влади і точного встановлення обсягу їх компетенції. Для успішного втілення концепції «сервісної держави» як ідеї та забезпечення повної реалізації всіх її переваг нашій державі, безперечно, необхідно пройти шлях наближення системи публічного адміністрування до європейських стандартів. При цьому перехід від традиційного управління до надання публічних послуг за допомогою системи електронного урядування має відбуватися поступово та супроводжуватися відповідними змінами у розвитку суспільства, що сприятиме його стабілізації. Електронний уряд закладає ідею комплексного перетворення принципів організації адміністрування державою. Упровадження порталу Дія, який призначений для реалізації права кожного на доступ до електронних послуг та інформації про адміністративні та інші публічні послуги, звернення до органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та отримання інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання послуг, а також для проведення моніторингу та оцінки якості послуг, дає надзвичайний поштовх та гарантую справжню реалізацію концепції «сервісної держави» в Україні.
 • Документ
  Принципи адміністративного оскарження
  (Одеса : Гельветика, 2020) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.
 • Документ
  Делегування повноважень як ознака правової держави
  (2017) Гнатовська, А. І.; Hnatovska, A. I.
 • Документ
  Правова характеристика ознак бюджетних правовідносин
  (Одеса : Фенікс, 2013) Гнатовська, А. І.; Гнатовская, A. И.; Gnatovska, A.
 • Документ
  Децентралізація влади як крок до євроінтеграції
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Gnatovska, Aliona I.
 • Документ
  Повноваження територіальних управлінь Державної казначейської служби України
  (2014) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатковская, Алена Ильдусовна; Gnatovska, Aliona