Цибульська Ольга Юріївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 31
 • Документ
  Щодо питання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
  (НУ "ОЮА" : Одеса, 2023) Цибульська Ольга Юріївна; Цибульська О. Ю.; Tsybulska Olha Yu.
 • Документ
  Окремі питання колізійних норм щодо правових наслідків шлюбу в умовах воєнного положення в Україні
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Tsybulska, Olha Yu.
 • Документ
  Міжнародне право та євроінтеграційні перспективи України: сучасні виклики : колективна монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, С. С.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.; Харитонов, Роман Феліксович; Kharytonov, Roman F.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Войтович, Павло Петрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Anna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Жебровська, Кристина Артаківна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Bozkurt, Kutluhan; Кутлуган, Бозкурт; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Цибульська, Ольга Юріївна; Tsybulska, Olha Yu.
 • Документ
  Проблеми правового регулювання недоговірних зобовﹸязань в спадковому праві України за стандартами ЄС
  (Одеса : Фенікс, 2019) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Tsybulska, Olha Yu.
 • Документ
  Загальні положення про легат за цивільним законом Республіки Латвії
  (Фенікс, 2018) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Tsybulska, Olga Yu.; Tsybulska, Olha
 • Документ
  Визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання заповідача за цивільним законодавством України
  (Фенікс, 2019) Цибульська, Ольга Юріївна; Tsybulska, Olha; Tsybulska, Olha Yuriivna
 • Документ
  Недоговірні конструкції в спадковому праві окремих країн Європейського Союзу
  (Одеса, 2022) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olga Yu.
 • Документ
  Jus romanum & стандарти ЄС: на прикладі «Zapis» в спадковому праві Польщі
  (Одеса : Фенікс, 2023) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Tsybulska, Olha Yu.
 • Документ
  Окремі аспекти здійснення права на обов’язкову частку
  (ВД "Гельветика", 2019) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olga Yu.; Tsybulska, Olha Yu.
 • Документ
  Загальні аспекти міжнародного захисту та охорони прав людини в контексті права на спадкування за заповітом в Україні
  (Одеса : Гельветика, 2020) Цибульська, Ольга Юріївна
  Автор робить висновки, що в Україні станом на сьогодні діють норми, що дозволяють стверджувати про функціонування реальних механізмів міжнародного захисту та охорони прав людини в контексті права на спадкування за заповітом.
 • Документ
  Міжнародне спадкове право: актуальний вектор дослідження
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Tsybulska, Olha Yu.
 • Документ
  The concept of non-contractual obligations in inheritance law: international legal experience
  (Editorial Primmate S. A. S., 2021) Рябоконь, Євген Олександрович; Рябоконь, Є. О.; Рябоконь, Евгений Александрович; Riabokon, Yevhen O.; Riabokon, Ievgen; Фурса, Євген Євгенович; Фурса, Є. Є.; Фурса, Евгений Евгеньевич; Fursa, Yevhen Ye.; Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olha Yu.; Гончарова, Аліна В'ячеславівна; Гончарова, А.В.; Гончарова, Алина Вячеславовна; Honcharova, Alina V.; Крижевська, Олена Олександрівна; Крижевська, О. О.; Kryzhevska, Olena O.; Стаття присвячена дослідженню та аналізу такого напряму цивільної правової науки, як недоговірні конструкції, в рамках спадкового права окремих країн Європейського Союзу, виникненню, розвитку та реалізації таких конструкцій в нормативно-правових актах, які врегульовують процедури спадкування таких країн як Республіка Польща, Чеська Республіка, Литовська Республіка та Латвійська Республіка. Мета дослідження в монографії полягає комплексному аналізі природи і специфіки нормативно-правових та доктринальних основ регламентації та практики реалізації̈ недоговірних конструкцій в спадковому праві окремих країн ЄС (Республіки Польщі, Чеської Республіки, Литовської Республіки та Латвійської Республіки). В результаті проведеного дослідження сформовано концепцію недоговірних конструкцій спадкового права. Виокремлено та проаналізовано види недоговірних конструкцій, насамперед їх діалектичної класифікації, архітектоніки та місця в системі спадкового права. Зроблено аналіз щодо їх ідентифікації та відокремлення у різних державах, залежно від правової сім’ї, прослідковано цілісність фундаментальної структури сфери знань щодо зобов’язальних прав заповідача в межах заповіту, спадкоємців та вигодонабувачів у їх біоцентричному вираженні та у контексті соціальних зв’язків. Зроблено акцент на переосмисленні та вирішенні деяких проблем у спадковому праві, під кутом зору нових світових реалій.
  The article is devoted to the study and analysis of such areas of civil law as non-contractual structures, within the inheritance law of individual European Union countries, the emergence, development and implementation of such structures in regulations governing the inheritance procedures of countries such as Poland, Czech Republic, Republic of Lithuania and the Republic of Latvia. The purpose of the study in the monograph is a comprehensive analysis of the nature and specifics of legal and doctrinal bases of regulation and practice of non-contractual constructions in the inheritance law of individual EU countries (Poland, Czech Republic, Lithuania, and Latvia). As a result of the study the concept of non-contractual constructions of inheritance law is formed in the work. The types of non-contractual constructions, first of all their dialectical classification, architecture and place in the system of inheritance law are singled out and analyzed. An analysis of their identification and separation in different states, depending on the legal family, traces the integrity of the fundamental structure of knowledge about the obligatory rights of the testator within the will, heirs and beneficiaries in their biocentric expression and in the context of social ties. Emphasis is placed on rethinking and solving some problems in inheritance law, from the point of view of new world realities.
 • Документ
  Influence of Roman private law on the basic principles of singular succession in the inheritance law of Ukraine, Poland and Lithuania
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olha Yu.; Вороніна, Надія Вікторівна; Вороніна, Н. В.; Воронина, Надежда Викторовна; Voronina, Nadiia V.; Фомічова, Наталія Василівна; Фомічова, Н. В.; Фомичева, Наталия Васильевна; Fomichova, Nataliia V.; Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V.
  The authors of the article analyzed the hereditary laws of the present day based on the designs that were used during the time of ancient Rome. The object of the study of the article is the succession – universal and singular. Universal succession is characterized by the fact that civil rights and responsibilities pass directly to other persons directly, as a whole, in full, by a single act, at the same time. Singular succession is a legal succession of individual rights or duties. By singular succession to individuals, only certain property benefits passed without any burden on them. These were the so-called testamentary disposition, carried out in the form of a legate and fideicommissum. The authors concluded that in the modern civil law of Ukraine, with the help of a legate, the testator is given the opportunity to assign the heir to the will of execution of any property obligation in favor of the person - the legatee specified by the testator. Poland and Lithuania also have a singular succession. The comparative legal analysis made by the authors testifies that they differ only in certain details from the constructions contained in the legislation of Ukraine. Thus, on the example of the analysis of the rules of inheritance law of the above-mentioned states, one can be convinced that the influence of the rules of Roman law on the corresponding testamentary constructions is present and is decisive.
 • Документ
  Res Judicata in Civil, Economic and Criminal Proceedings in Ukraine
  (ASERS Publishing, 2019) Чорноус, Юлія Миколаївна; Чорноус, Ю. М.; Чорноус, Юлия Николаевна; Chornous, Yuliia M.; Волкова, Наталія Василівна; Волкова, Н. В.; Волкова, Наталия Васильевна; Volkova, Nataliia V.; Volkova, Natalija; Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.; Згама, Антонина Александровна; Zghama, Antonina O.; Цал-Цалко, Юлія Юліївна; Цал-Цалко, Ю. Ю.; Цал-Цалко, Юлия Юлиевна; Tsal-Tsalko, Yuliia Yu.; Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olha Yu.
  The need to improve the efficiency of the implementation of the tasks of the judiciary, which is associated with the improvement of evidentiary activities, the saving of procedural time, as well as the use of res judicata (also known as claim preclusion) in the process of proving, determines the relevance of the analysis of the use of res judicata in civil, economic and criminal proceedings in Ukraine. The purpose of the article is to study the legal category of ‘res judicata’ (claim preclusion), problems of the theory and practice of the application of claim preclusion and its use in the exercise of evidentiary activity in civil, economic and criminal process, as well as the study of the limits of the application of claim preclusion. The methodological base is comprised of such methods as the dialectical, the systematic analysis of legal norms, the comparative legal, and the logical-normative method. The study of the res judicata requires the implementation of mechanisms that ensure the impartiality of justice and the unity of the case law, providing analysis of the case law and common standards for the implementation of legal proceedings, the purpose of which is to protect the violated rights and freedoms of natural and legal persons, to improve the legislation in the direction of harmonization of normative-legal acts of national legislation with international standards.
 • Документ
  МПрП в контексті рекодифікації цивільного законодавства України: загальний огляд
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olga Yu.
 • Документ
  Актуалізація дослідження взаємодії сучасного спадкового права України, Польщі та Литви
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olha Yu.; Маньковський, Володимир Валерійович; Маньковський, В. В.; Маньковский, Владимир Валерьевич; Mankovskyi, Volodymyr V.
 • Документ
  Спадкове право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Орзіх, Юрій Геннадійович; Орзіх, Ю. Г.; Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Фомічова, Наталя Василівна; Фомічова, Н. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Спадкове право», розробленій відповідно до програми для здобувачів вищої освіти спеціалізації 081-Право (кваліфікація «магістр права») факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних занять і завдання для самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та заліку. Розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Набуття заповідального відказу за цивільним законодавством Чехії
  (2017) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olga Yu.
 • Документ
  Вплив римського права на недоговірні зобов`язання в спадковому праві окремих держав ЄС (Литви, Польщі та Чехії)
  (Одеса : Фенікс, 2018) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olga Yu.