* Навчально-методичні видання кафедри внутрішніх хвороб

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 15 з 15
 • Документ
  Методики обстеження пацієнта за системами органів : Навчальний посібник
  (Одеса : Міжнар. Гуманітар Ун-тет, 2024) Гнiдой, Iгор Михайлович; Єфременкова, Людмила Назарiвна; Кукушкін, Віталій Наумович; Гніда, Наталя Ігорівна
  Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти в галузі охорони здоровʼя і є особливо актуальним при вивченні таких дисциплін, як пропедевтика внутрішніх хвороб, обстеження та визначення стану здоров`я, методи оцінки стану пацієнта, тощо. У посібнику послідовно подано методики фізикального дослідження пацієнтів за системами органів. На основі цих стислих схем обʼєктивного обстеження пацієнта можлива загальна оцінка стану його здоровʼя, а також швидке і якісне встановлення попереднього діагнозу, що має важливе практичне значення не лише для студентів, а й для практикуючих фахівців.
 • Документ
  Гігієна та екологія : збірник лекцій
  (Одеса, 2021) Ковальчук, Ліна Йосипівна; Ковальчук, Л. Й.; Ковальчук, Л. И.; Kovalchuk, Lina; Kovalchuk, Lina Yosypivna; Kovalchuk, L. Yo.
 • Документ
  Біостатистика : збірник лекцій
  (Одеса, 2021) Ковальчук, Ліна Йосипівна; Ковальчук, Л. Й.; Ковальчук, Л. И.; Kovalchuk, Lina; Kovalchuk, Lina Yosypivna; Kovalchuk, L. Yo.
 • Документ
  Історія медицини : збірник лекцій
  (Одеса, 2021) Ковальчук, Ліна Йосипівна; Ковальчук, Л. Й.; Ковальчук, Л. И.; Kovalchuk, Lina; Kovalchuk, Lina Yosypivna; Kovalchuk, L. Yo.
 • Документ
  Профилактика внутрибольничных инфекций (гигиенические, эпидемиологические и микробиологические аспекты) : учеб. пособ.
  (Пресс-курьер, 2015) Ковальчук, Ліна Йосипівна; Ковальчук, Л. Й.; Ковальчук, Л. И.; Kovalchuk, Lina; Kovalchuk, Lina Yosypivna; Kovalchuk, L. Yo.; Гаркавый, С. И.; Гаркавий, Сергій Іванович; Шевченко, А. А.; Шевченко, Олександр Анатолійович; Деркачов, Э. А.; Деркачов, Едуард Анатолійович; Кременчуцкий, Г. М.; Авдеева, Л. В.; Полищук, Е. И.; Сурмашева, Е. В.; Мокиенко, А. В.; Ластков, Д. О.; Ткаченко, И. И.; Махнюк, В. М.; Огир, Л. Б.; Сладкова, Л. М.; Андреева, И. А.; Гаркавый, С. С.; Росада, М. А.; Авраменко, Л. Н.
  В учебном пособии освещены наиболее актуальные вопросы эпидемиологии, микробиологии и профилактики внутрибольничных инфекций (ВБИ), мероприятия по организации санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в современных лечебных учреждениях, гигиенические требования к размещению, проектированию, оснащению и эксплуатации стационарных и амбулаторно-поликлинических отделений больниц. Представлены современные научные данные отечественных и зарубежных авторов относительно распространения и предотвращения ВБИ на отдельных звеньях эпидемического процесса. Большое внимание уделено характеристике наиболее распространенных в современных условиях возбудителей ВБИ, их диагностике, резистентности. Приведена система санитарно-гигиенических мероприятий по предотвращению ВБИ на этапах предупредительного и текущего государственного санитарного надзора. Для студентов высших медицинских учебных заведений IІІ-IV уровней аккредитации, врачей-интернов, практических врачей – гигиенистов, эпидемиологов, бактериологов и врачей лечебно-профилактических учреждений.
 • Документ
  Громадське здоров’я : збірник лекцій
  (Одеса, 2021) Ковальчук, Ліна Йосипівна; Ковальчук, Л. Й.; Ковальчук, Л. И.; Kovalchuk, Lina; Kovalchuk, Lina Yosypivna; Kovalchuk, L. Yo.
 • Документ
  Домедична допомога : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Єфременкова, Л. Н.; Єфременкова, Людмила Назарiвна
  У навчально-методичному посібнику викладено основні питання курсу «Домедична допомога», наведено перелік питань до семінарських занять, бібліографію для підготовки до занять, питання до самостійної перевірки знань. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти та розроблено відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра за спеціальністю 262 – Правоохоронна діяльність.
 • Документ
  Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія медицини"
  (Міжнар. гуманітар. ун-т., 2023) Гнiдой, Iгор Михайлович; Гнідой, І. М.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Історія медицини» розроблено відповідно до навчального плану, вони охоплюють навчальну програму курсу, мету і зміст кожної теми, списки тем рефератів, список рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету медицини та громадського здоров'я Міжнародного гуманітарного університету, які навчаються за спеціальністю «Медицина». Навчально-методичні рекомендації допоможуть студентам у досягненні мети з навчання інтерпретації розвитку медицини в історичній ретроспективі, трактування основних історико-медичних подій, вивчення основних етапів розвитку медицини у зв’язку з розвитком і зміною суспільно- економічних умов, формування наук у галузі медицини. Допоможуть у виконанні для цього цільових завдань, що сприяють отриманню необхідних знань, умінь, дій, навичок, які відповідають кінцевим цілям вивчення навчальної дисципліни відповідно до стандарту вищої освіти України.
 • Документ
  Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни гігієна у фармації та екологія
  (Міжнар. гуманітар. ун-т., 2023) Гнiдой, Iгор Михайлович; Гнідой, І. М.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Гігієна у фармації та екологія» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету стоматології та фармації Міжнародного гуманітарного університету, які навчаються за спеціальністю «Фармація. Промислова фармація». Навчально-методичні рекомендації допоможуть студентам у вивченні теоретичних основ профілактичної медицини, зокрема гігієни та екології, як наук, які є базисом профілактичної складової професійного світогляду фахівця напряму підготовки «фармація»; допоможуть в опануванні студентами необхідних знань, умінь, дій, цільових завдань, навичок, які відповідають кінцевим цілям вивчення навчальної дисципліни відповідно до стандарту вищої освіти України. Гігієна у фармації та екологія – це галузь охорони здоров'я, що вивчає вплив зовнішнього середовища на стан здоров'я і працездатність людей; здійснює наукове обґрунтування і розробку гігієнічних норм, правил і заходів щодо оздоровлення зовнішнього середовища й усунення шкідливих факторів; наукове обґрунтування і розробку гігієнічних нормативів, правил і заходів щодо підвищення опірності організму до можливих шкідливих впливів навколишнього середовища з метою поліпшення здоров'я і фізичного розвитку, підвищення працездатності.
 • Документ
  Лекції з дисципліни “Основи психології”
  (Міжнар. гуманітар. ун-т., 2022) Гнідой, І. М.; Гнiдой, Iгор Михайлович
  Лекції призначені для вивчення основ психології здобувачами вищої освіти в галузі медицини, стоматології та фармації.
 • Документ
  Лекції з курсу біостатистики дисципліни “Соціальна медицина, громадське здоров’я
  (Міжнар. гуманітар. ун-т., 2022) Гнідой, І. М.; Гнiдой, Iгор Михайлович
  Лекції призначені для вивчення біостатистики здобувачами вищої освіти в галузі медицини, стоматології та фармації.
 • Документ
  Історія хвороби : методичний посібник для викладачів та студентів III курсу медичних і міжнародних факультетів
  (Одеса, 2022) Ковалевська, Л. А.; Врублевська, С. В.; Урсу, О. Ю.; Брайловський, Б. Ю.; Хаджинов, О. В.; Грицик, В. П.; Качурова, І. М.