Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 16

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 50
 • Документ
  Європейський досвід правового регулювання організаційно-управ­лінських відносин у трудовому праві
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Волинець, В. В.; Волынец, В. В.; Volynez, V. V.
  У статті обґрунтовується актуальність вивчення та запозичення позитивного європей­ського досвіду організації інститутів соціального партнерства та колективно-договірного регулювання. Особлива увага звертається на досвід правового регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. Досліджені законодавча база й особливості правового регулювання організаційно- управлінських відносин у трудовому праві в провідних європейських країнах.
 • Документ
  Складові емоційного стану потерпілого та їх вплив на його показання
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Ващук, О. П.; Vaschuk, O. P.
  Статтю присвячено дослідженню складових емоційного стану потерпілого в криміналь­ному провадженні та його своєчасному діагностуванню з метою ефективного розслідування злочину. Проаналізовано окремі думки авторів щодо впливу емоційного стану людини на її поведінку. Визначено тактичні завдання слідчого під час проведення слідчих дій та інших заходів з огляду на емоційний стан потерпілого. Надано пропозиції щодо оптимізації слідчої діяльності в умовах негативних емоційних реакцій потерпілого.
 • Документ
  Підходи до визначення поняття протидії тероризму в Україні
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Трофімцов, В. А.; Трофимцов, В. А.; Trofimzov, V. A.
  У статті на законодавчому та доктринальному рівні здійснено аналіз поняття «протидія тероризму». Наголошено на важливості такої діяльності, як протидія тероризму на міжна­ родному рівні та на рівні окремо взятої держави.
 • Документ
  Щодо маніпулювання на ринках торгівлі
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Сухий, Р. М.; Сухый, P. Н.; Sukhyy, R. M.
  У статті порушено актуальне питання щодо необхідності створення правових механіз­мів протидії маніпулюванню на ринках торгівлі, висвітлено та проаналізовано міжнародний досвід протидії таким діям, а також з'ясовано ознаки маніпулювання. Сформовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері забезпечення фінансової безпеки держави.
 • Документ
  Феномен глобалізації в національній правовій доктрині
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Стрільчук, В. А.; Стрильчук, В. А.; Strilchuk, V. A.
  Статтю присвячено дослідженню сучасних підходів і концепцій щодо розуміння наці­ональною правовою доктриною глобалізації права, а також тенденцій розвитку правових явищ і процесів в умовах глобалізації.
 • Документ
  Відповідальність за завдання шкоди тварині як об'єкту речового права
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Спектор, О. М.; Спектор, О. Н.; Spector, O. M.
  У статті розглядається тварина як об'єкт речового права, аналізуються ознаки тварини як об'єкта речового права, склад правопорушення та підстави настання відповідальності за завдання шкоди тварині, особливості нормативно-правового регулювання щодо тварин як об'єктів речових правовідносин за законодавством України, порушується питання про тварин як джерела підвищеної небезпеки.
 • Документ
  Права й обов'язки благодійної організації як суб'єкта адміністратив­ них правовідносин
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Сербин, Р. А.; Serbyn, R. A.
  У статті автором зроблено спробу розкрити природу прав та обов'язків благодійної організації. Для цього, зокрема, визначено зміст правового статусу благодійної організації, досліджено можливість застосування категорії «міра» для визначення терміна «обов'язок», внесено пропозиції щодо розуміння понять «право благодійної організації» й «обов'язок благодійної організації», класифіковано й виокремлено відповідні права й обов'язки цих інституцій.
 • Документ
  Принципи управління освітньою діяльністю
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Салманова, О. Ю.; Салманова, А. Ю.; Salmanova, A. Yu.
  Статтю присвячено дослідженню проблем управління освітньою діяльністю. Проаналі­зовано сучасні підходи до визначення поняття «принципи управління». Розглянуто зміст основних принципів управління освітньою діяльністю.
 • Документ
  Зв'язок права й сили як філософсько-правова проблема
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Сайфуліна, Ю. В.; Сайфулина, Ю. В.; Saifulina, Yu. V.
  Розглянуто проблеми зв'язку права та сили з точки зору сучасних інтерпретацій форми та змісту права. Показано онтологічні, гносеологічні, аксіологічні та антропологічні аспекти розгляду права як сили та сили в праві. З точки зору онтології права проблема його зв'язку із силою виражена в питанні про те, чи є сила сутнісною рисою права. Гносеологічний аспект проблеми виражено в інтерпретації зв'язку права й сили в різних типах праворозуміння. Аксіологічні й антропологічні грані зв'язку права та сили розкривають соціокультурні аспекти дієвості й ефективності права.
 • Документ
  Норми трудового права як важливий елемент механізму право­вого регулювання юридичної відповідальності
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Подорожній, Є. Ю.; Подорожный, Е. Ю.; Podorozhniy, Ie. Yu.
  У статті на основі наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних учених досліджено тео­ретичні підходи щодо тлумачення таких понять, як «норми» та «норми права». Наголошено, що значення правових норм у механізмі правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві полягає в тому, що саме за їх допомогою держава встановлює загальнообов'язкові матеріально-правові та процедурно-процесуальні правила функціонування цієї відповідаль-ності. Доведено, що за допомогою норми права запроваджується відповідний правовий режим реалізації інституту юридичної відповідальності в трудовому праві.
 • Документ
  Кримінально-правові девіації проти честі та гідності на різ­них (макро-, мезо-, мікро-) рівнях
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Підгородинський, В. М.; Подгородинский, В. Н.; Podhorodynskyy, V. N.
  Статтю присвячено висвітленню кримінально-правової охорони честі й гідності на різ­них рівнях дії Кримінального кодексу України, а також різних типів учасників суспільних відносин.
 • Документ
  Форми адміністративно-правової діяльності правоохоронних органів
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Петров, В. Г.; Petrov, V. H.
  У статті проаналізовано наукові позиції щодо виділення форм адміністративно-правової діяльності правоохоронних органів. Виведено авторську класифікацію форм адміністративно-правової діяльності правоохоронних органів, комплексно охарактеризовано кожну з них.
 • Документ
  Напрями гармонізації національного нормативно-правового за­ безпечення праці державних службовців із законодавством країн пострадянського простору
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Павліченко, В. М.; Павличенко, В. Н.; Pavlichenko, V. M.
  У статті визначено поняття «оптимізація законодавчої техніки гармонізації національно­го нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із законодавством країн пострадянського простору». Сформульовано напрями оптимізації законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із законодавством країн пострадянського простору та наведено механізм їх реалізації.
 • Документ
  Дисциплінарна відповідальність державного службовця як інститут адміністративного права
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Панова, Н. С.; Panova, N. S.
  Статтю присвячено визначенню галузевої приналежності дисциплінарної відповідальності державного службовця. Особливу увагу приділено аналізу наукових напрацювань із питань дисциплінарної відповідальності державного службовця, стану її правового регулювання, співвідношенню дисциплінарної відповідальності за трудовим та адміністративним правом.
 • Документ
  Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти становлен­ня й розвитку кримінального покарання «тримання в дисциплінарному батальйоні» від витоків до початку XX століття
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Ніколаєнко, Т. Б.; Николаенко, Т. Б.; Nikotaienko, T. B.
  У статті через призму кримінально-правового та кримінально-виконавчого аспектів до­ сліджено історичний досвід зародження та становлення кримінального покарання «тримання в дисциплінарному батальйоні» в українському законодавстві від Київської Русі до радянського періоду.
 • Документ
  Методи забезпечення державної інформаційної політики органами внутрішніх справ
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Негодченко, В. О.; Негодченко, В. А.; Nehodchenko, V. O.
  У статті з метою виокремлення основних методів забезпечення державної інформаційної політики органами внутрішніх справ розглянуто загальну концепцію щодо розуміння методів у діяльності органів внутрішніх справ, а також досліджено специфіку реалізації останніх щодо забезпечення державної інформаційної політики. Здійснено класифікацію методів забезпечення державної інформаційної політики на правові, організаційно-технічні й економічні.
 • Документ
  Роль центральних органів виконавчої влади у сфері видання нормативно-правових актів підзаконного характеру
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Могілевський, Л. В.; Могилевский, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.
  У статті на основі наукових поглядів учених досліджено теоретичні підходи щодо тлу­мачення поняття «підзаконний нормативно-правовий акт». Наголошено, що важливим складником системи джерел трудового права України виступають підзаконні нормативно-правові акти, які приймаються центральними органами виконавчої влади. Доведено, що, говорячи про підзаконні нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади як про структурні елементи системи джерел трудового права, варто мати на увазі таку їх форму, як наказ.
 • Документ
  Кримінально-правове значення незаконного збагачення осіб, пов'язаних із суб'єктом владних повноважень
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Михайленко, Д. Г.; Mykhaylenko, D. H.
  У статті досліджується генезис об'єктивної сторони незаконного збагачення у формі передачі публічними службовцями майнових активів іншим особам та її інтерпретація в науці. Розкриваються наслідки обмеження законодавцем кола благ, придбання й передача яких утворює склад незаконного збагачення. Проводиться інтерпретація передачі активів іншим особам у складі незаконного збагачення за допомогою положень, отриманих щодо об'єктивної сторони підкупу. Встановлюється зв'язок (функціональна єдність) інституту фінансового контролю та норми про незаконне збагачення. Описуються перспективи вдосконалення складу незаконного збагачення у формі передачі публічним службовцем активів будь-якій іншій особі.
 • Документ
  Щодо принципів електронного урядування в органах виконавчої влади
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Марченко, В. В.; Marchenko, V. V.
  У статті визначено сутність поняття «принципи електронного урядування в органах ви­конавчої влади». Проаналізовано та узагальнено теоретико-правові підходи до визначення принципів електронного урядування в органах виконавчої влади. Сформульовано основні принципи електронного урядування в органах виконавчої влади України.
 • Документ
  Поняття і класифікація завдань правоохоронних органів як суб'єктів протидії корупції в Україні
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Литвиненко, В. І.; Литвиненко, В. И.; Litvinenko, V. I.
  У статті визначено поняття «завдання правоохоронних органів як суб'єктів протидії корупції в Україні». Наведено класифікацію завдань правоохоронних органів як суб'єктів протидії корупції в Україні. Проаналізовано позиції науковців щодо вказаного питання.