Мамонтова Елла Вікторівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 21
 • Документ
  Політичні концепції формування та реалізації міжнародних відносин [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Одеса : [б. в.], 2024) Дронов Владислав Юрійович; Мамонтова Елла Вікторівна
  Навчально-методичний посібник містить тематичний план дисципліни, короткий зміст лекцій, питання до практичних занять, рекомендовану літературу за темами та до курсу в цілому, завдання для самостійної роботи, питання для підготовки до екзамену. У виданні висвітлено питання, пов’язані з теорією міжнародних відносин, надано понятійно-категоріальний апарат курсу, простежено особливості міжнародних відносин у різні періоди, розглянуто основні геополітичні концепції світоустрою як у історичній ретроспективі, так і в умовах сучасного світового політичного процесу, досліджено основних учасників міжнародних відносин, їхні характеристики та роль, розглянуто мирне співіснування, міжнародну співпрацю, міжнародну безпеку, зокрема наявні загрози, міжнародні конфлікти, глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення. Окрему увагу приділено місцю України у світі, її зовнішній політиці. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Фази реалізації політичного процесу: від теорії до практики
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Mamontova, Ella V.; Пєлєвін, Євген Юрійович; Пєлєвін, Є. Ю.
  Зроблено висновок, що вражаючі успіхи політики Ф. Д. Рузвельта та його особистий політичний авторитет обумовлені тим, що він невідступно здійснював свій президентський курс в чітких фазових алгоритмах реалізації політичного процесу. Таким чином, розуміння природи політичної діяльності та знання алгоритмів розгортання політичного процесу – запорука ефективного державного управління.
 • Документ
  Експертно-аналітичний супровід політико-управлінської діяльності : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  (Одеса, 2023) Мамонтова, Елла Вікторівна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Експертно-аналітичний супровід політико-управлінської діяльності». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальностями 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Комунікативне супроводження політикоуправлінської діяльності в умовах інформаційного суспільства
  (Одеса, 2018) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.
 • Документ
  Система «социального кредитного рейтинга» – нова технологія управління?
  (ВД "Гельветика", 2019) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.; Пєлєвін, Євген Юрійович; Пєлєвін, Є. Ю.; Pielievin, Yevhen Yu.; Пелевин, Евгений Юрьевич
 • Документ
  Гуманітарна політика держави : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
  (Одеса, 2022) Сушко, А. І.; Сушко, Анатолій Іванович; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Елла Вікторівна; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Гуманітарна політика держави». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Політика та культура: точки перетину
  (Одеса, 2022) Мамонтова, Елла
 • Документ
  The Modern Experience of Lobbying Interests in Europe
  (Universidad de Almería, 2021) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.; Бурик, Зоряна Михайлівна; Бурик, З. М.; Buryk, Zoriana M.; Стріха, Людмила Олександрівна; Стріха, Л. О.; Strikha, Liudmyla O.; Вонсович, Сергій Геннадійович; Вонсович, С. Г.; Vonsovych, Serhii H.; Воропаєва, Тетяна Сергіївна; Воропаєва, Т. С.; Voropaieva, Tetiana S.; Voropayeva, Tatiana; Баранова, Олена Володимирівна; Баранова, О. В.; Baranova, Olena V.
  The current experience of lobbying interests in Europe requires a detailed study of legislation to provide open public access to the Transparency Register and to promote the use of lobbying transparency mechanisms in European countries and EU institutions. These mechanisms ensure the implementation of relevant regulations and political decisions by political actors with the assistance of interest groups for the effective implementation of public policy. The purpose of the study is to establish the patterns of implementation of interest lobbying policy in Europe and assessing the reliability of lobbying activities in European countries and EU institutions to check the effectiveness of lobbying interests’ modern experience in Europe and mechanisms in ensuring transparency and its integrity in the EU. Research methods: comparative analysis; regression analysis; systematization, generalization. Results. Availability has established the relationship between disclosure by lobbyists and oversight of compliance with the rules of the register and transparency in lobbying. Lobby transparency has been identified as too weak across Europe, as the implementation of the Transparency Register, which aims to regulate lobbying, has not protected against its excessive influence. The largest expenditure on EU lobbying for the period 2017-2018 falls on countries such as Belgium, Germany, and Italy. The current expenditure of EU member states is 91%, more than €2 billion. It was found that lobbying in Europe helps to solve current problems by further improving the legislation that will ensure the implementation of effective EU policy, where the main topics on the agenda are the implementation of the Law on Digital Services and overcoming the COVID-19 pandemic. It has been established that lobbying in Europe should address barriers to access to public sector information and public data faced by citizens, and require the implementation of measures to regulate the further activities of officials between the public sector and lobbying.
 • Документ
  Регалії верховної влади як інструменти легітимації політичного порядку
  (ВД "Гельветика", 2021) Мамонтова, Е. В.; Mamontova, E. V.
  Феномен політичного панування нерозривно пов’язаний із процесом легітимації. Як процес визнання політичного порядку на основі прийнятої в суспільстві системи цінностей та норм колективного існування, легітимація вимагає, передусім, публічного режиму протікання. Саме тому утвердження легітимності відбувається в просторі публічного дискурсу політики, серед структур якого найважливішим джерелом формування політичної спільноти та інститутів панування виступають символічні проекції політичних ідентичностей. У ході історичного розвитку сформувався комплекс легітимаційних практик, який охоплює широкий діапазон символічних форм, за допомогою яких у багаторівневому соціальному організмі відбувається узгодження взаємодії його різноманітних структур, обґрунтування політичного порядку, виправдання наявності соціальної ієрархії та гармонізація соціальних відносин шляхом досягнення певного ступеню політичного консенсусу. Смисловою домінантою символічного комплексу легітимації виступає фігура правителя. Легітимаційний механізм будь-якої події, що відбувається у просторі політичної комунікації, спрацьовує максимально повно тільки за умови приведення до єдиного символічного знаменника усіх різновидів символів панування. Еталоном такої події є церемонія посвячення у владу (коронація, інтронізація, інавгурація). Її ключовими атрибутами виступають регалії верховної влади. У статті розкрито загальний символізм та семантику таких символів панування, як скіпетр, держава, корона. На їхньому прикладі доведено, що звернення до символічних ресурсів легітимації забезпечує можливість здійснювати розподіл владних повноважень у суспільстві та реалізовувати функцію панування з мінімальним використанням інструментів примусу та насильства або інших інституційних засобів.
 • Документ
  Публічна політика : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2020) Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.; Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Публічна політика». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Клієнтелізм як політико-психологічний феномен
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.; Ковальова, О. О.; Koval'ova O. O.
  У статті розглянуто явище клієнтелізму у розрізі процесів моделювання систем представництва інтересів в політиці. Окреслено історичні етапи його становлення та функціонування. Виокремлено його специфіку як політико-психологічного феномену. Доведено, що, зростаюча спеціалізація та інституалізація політичної діяльності у демократичних суспільствах не припинила клієнтелістичних практик, не зважаючи на їх архаїчність та невідповідність етичним принципам демократичного ідеалу. Актуальність клієнтелізму пояснюється його глибинною психологічною природою. Клієнтелізм завжди ґрунтується на персоналізованих обмінах та інструментах впливу, а клієнтела представляє собою спільноту, яка базується на психологічній сумісності матеріально та емоційно залежних від лідера членів, і функціонує на основі їх безумовного підпорядкування. Обґрунтовано, що на сучасному етапі клієнтелізм здебільшого знаходить благодатний ґрунт на локальному рівні політики. Дана характеристика локального політичного режиму. Показано, що локальні політичні клієнтели будуються за принципом вертикальної мережи, в якій в ролі привілейованих «патронів» виступають формальні інститути влади, а залежні від них «клієнти» (різноманітні групи інтересів) намагаються впливати на прийняття рішень через опосередковані механізми нерівноцінного обміну в умовах монополії на доступ до ресурсів. У такій ситуації головним інструментом забезпечення панівних позицій місцевої влади стає адміністративний ресурс. Найбільш наочно специфіка локального клієтелізму проявляється у перехідних суспільствах. Зокрема багатий фактологічний матеріал для аналізу клієнтелізму як соціального, економічного, політичного явища та психологічного феномену надає нам пострадянській простір. Показано, що в період системних трансформацій, клієнтела може бути прийнятною як «перехідна» модель представництва інтересів в політиці, адже за умов її тимчасовості сприятиме консолідації місцевої влади, місцевих еліт та громади. Втім якщо на зміну клієнтелі не прийде більш інституціалізована система політичних ролей, це може значно загальмувати демократичний транзит. На основі політико-психологічного аналізу відносин клієнтелістичного типу відзначено, що вони не є антагоністичними демократії та не перебувають у повному протиріччі з бюрократичною логікою її політико-адміністративних інституцій. І хоча офіційні уявлення про легітимні форми представництва інтересів в політиці призводять до дискредитації клієнтелізму і, через це, телепортують його в сфери неофіційних коридорів влади, дане явище залишається структурованою частиною представницьких демократій у силу його психологічної природи.
 • Документ
  Наука і політика: етичні точки зіткнення
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.; Пєлєвін, Євген Юрійович; Пєлєвін, Є. Ю.; Пелевин, Евгений Юрьевич; Pielievin, Yevhen Yu.
  У статті розглянуто проблему ролі науки в процесах управління суспільством та державою. Аналізуються теоретичні підходи до осмислення науки як рушійної сили соціального прогресу. Висвітлено етичний аспект співвідношення науки та політики як підсистем суспільства. Показано, що однією з центральних тем у дослідженнях, які становлять фундамент наукового етосу сучасності, є зіткнення моральних норм наукового середовища та політичних реалій ХХ–ХХІ ст. Окреслено шкалу питань етики соціально-політичних наук як окремої галузі етики науки від питання цінності соціального знання та його моральної достовірності до зв’язку принципів науки та демократії. Визначено ареал перетинання політики та науки як явищ соціального порядку та розкрито на цій основі етичну специфіку їх взаємодії на зрізі співвідношень «політик – науковець». Аналізується позиція М. Вебера щодо трактування співвідношення науки та політики як життєвих покликань та професійних занять. Доведено неможливість автономного існування науки і політики, оскільки в реальному житті вчений-гуманітарій не може бути вільним від цінностей, а політика є сферою, де перетинаються економічний, соціальний, правовий, історичний, духовний, ідеологічний та культурний простори. Показано, що політика, як і наука, утверджує свій критерій істинності, ставить собі на меті пояснення дійсності і є засобом її перетворення, залежить від суб’єкта, який її використовує. І цим суб’єктом в обох випадках є політична влада. Висвітлено питання взаємовідношення наукового товариства та влади. Окреслено магістральні тенденції взаємопроникнення науки та політики як соціальних практик: активізація залучення науковців у політичний процес та звернення багатьох політиків до наукових інтелектуальних практик. Показано, що найчастіше вчені в політиці реалізують свій потенціал у сфері її експертного супроводження як радники, аналітики, консультанти. Запропоновано класифікацію експертів, що беруть участь у політичному процесі: «ідеологи», «реформатори» та «сервіс». Досліджено специфіку формування вітчизняної культури співпраці політики та науки. Показано, що на українському ринку консультативно-експертних послуг домінує «сервісний» тип вченого в політиці. Робиться висновок, що наука з огляду на її раціональну методологію є простором, де відбувається раціоналізація політики. І хоча наука не може позбавити політику конфлікту, оскільки останній є її сутнісною характеристикою, саме завдяки науці конфлікт можна раціоналізувати і зробити політику більш результативною та ефективною.
 • Документ
  Гібридні форми сучасної політики : навчально-методичний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2021) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Tetiana M.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання методичної підтримки здобувачам вищої освіти, які вивчають дисципліну «Гібридні форми сучасної політики». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» та рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Політична символістика : конспект лекцій
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.
 • Документ
  Політична символістика : методичні рекомендації до практичних занять
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.
 • Документ
  Військовий парад як політичний ритуал та символічна дія: від витоків до сьогодення
  (Одеса : Фенікс, 2017) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.
  Розглядаються специфічні ознаки військового параду як політичного ритуалу та символічної дії. Окреслено основні історичні етапи становлення параду як ритуально-процесуального символу. Розкривається консолідуючий потенціал військового параду у символічному полі політики.
 • Документ
  Громадські ініціативи щодо рішень органів місцевої влади як форма діалогової взаємодії влади і населення
  (Одеса : Гельветика, 2020) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.
 • Документ
  Громадська експертиза - механізм демократії участі
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.
 • Документ
  Фактор преси у конституційному процесі в Україні
  (2000) Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.; Гончарук Григорій Іванович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02. - політичні інститути та процеси. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2000. У дисертації розкривається роль і місце друкованих засобів масової інформації у розвитку конституційного процесу в Україні. На підставі вивчення методів та стилю роботи багатьох вітчизняних газет різних політичних орієнтацій проведено порівняльний аналіз ступеня та факторів їхнього впливу на хід конституційного процесу і зміст нового Основного Закону України. Зроблено відповідні висновки та сформульовано практичні рекомендації щодо їхнього наукового і практичного використання.
 • Документ
  Засоби масової комунікації як суб`єкт політичного процесу : символічний аспект.
  (2011) Мамонтова, Е.В.; Мамонтова, Е.В.; Mamontov, E.
  An attempt to expose symbolic nature of communication as the social phenomenon is carried out in the article. The specifi c of postmodern tendency of symbolizing of the world of policy lights up through description of basic functions of facilities of mass communication.