Дика Анастасія Іванівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 9 з 9
 • Документ
  Тестування та забезпечення якості програмних систем : Навчальний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Трофименко Олена Григорівна; Дика Анастасія Іванівна
  В навчальному посібнику розглянуто особливості процесу тестування програмного забезпечення: фази та технології, тестову документацію, критерії та метрики тестів тощо. Вивчаються засоби програмної інженерії щодо оцінки якості у загальному процесі проєктування та конструювання ПЗ, методи верифікації та валідації програмного забезпечення. Навчальний посібник містить детальний теоретичний матеріал щодо аналізу вимог та показників якості програмного забезпечення, видів та підготовки і проведення тестування програмного продукту, який вивчають у рамках навчальної дисципліни «Тестування та забезпечення якості програмних систем». The study guide covers the features of the software testing process: phases and technologies, test documentation, test criteria and metrics, and so on. Software engineering tools for quality assessment in the general process of software design and construction, methods of software verification and validation are studied. The textbook contains detailed theoretical material on the analysis of requirements and indicators of software quality, types and preparation and testing of a software product, which is studied within the framework of the academic discipline "testing and ensuring the quality of software systems".
 • Документ
  Розвиток застосування WebAssembly у веброзробці
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Дика Анастасія Іванівна; Лобода Юлія Геннадіївна
 • Документ
  Тестування та забезпечення якості програмних систем : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2024) Трофименко, О. Г.; Дика, А. І.
  У навчально-методичному посыбнику розглянуто особливості процесу тестування програмного забезпечення: фази та технології, тестова документація, критерії та метрики тестів тощо. Вивчаються за-соби програмної інженерії щодо оцінки якості у загальному процесі проєктування та конструювання програмного забезпечення, методи верифікації та валідації про-грамного забезпечення. Містить завдання до лабораторних занять, які виконуються у комп’ютерному класі, та самостійних робіт у межах навчальної дисципліни.
 • Документ
  Моделювання програмного забезпечення : навчально-методичний посібник. Для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Манаков, С. Ю.; Манаков, Сергій Юрійович; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.; Дика, Анастасія Іванівна; Дика, А. І.
  Навчально-методичний посібник призначений для підготовки до лабораторних і самостійних робіт, які виконуються в рамках навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ моделювання програмного забезпечення майбутніми ІТ-спеціалістами. Розглянуто сучасні підходи до моделювання програмного забезпечення та засоби для реалізації цих підходів. Наведено завдання до 8 лабораторних і 8 самостійних робіт, які дозволяють дослідити набір діаграм сучасних CASE-засобів моделювання програмних продуктів і навчитися розробляти організаційні, функціональні, інформаційні та процесні моделі предметної області для програмного забезпечення. Для студентів вищих навчальних закладів, науковців і спеціалістів з моделювання програмного забезпечення.
 • Документ
  Охорона праці та безпека життєдіяльності : методичні вказівки до виконання практ. і самост. робіт для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Логінова, Н. І.; Логінова, Наталія Іванівна; Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.; Дика, Анастасія Іванівна; Дика, А. І.; Серебро, Михайло Володимирович; Серебро, М. В.
  Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  Дослідження потенційних витоків даних в інформаційних і комунікаційних системах.
  (Харків : «ХАІ», 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Трофименко, Олена Григорівна; Прокоп, Юлія Віталіївна; Логінова, Наталія Іванівна; Дика, Анастасія Іванівна; Кухаренко, Сергій Вікторович
  Розглянуто питання забезпечення захисту користувачів інформаційних систем, представлених стаціонарними і мобільними пристроями комунікації та орієнтованих на взаємодію з цифровим простором Інтернет. Встановлено, що провідні технологічні ІТ-корпорації збір збирають дані із пристроїв комунікації корис¬тувачів. Показано, що організація збору даних здійснюється шляхом перенаправления DNS-трафіку пристрою комунікації на DNS-сервери ІТ-корпорацій, з подальшим його шифруванням по DoH протоколу. Це унеможливлює контроль за DNS-трафіком користувачів з боку уповноважених служб та відомств держав і забезпечує монопольне становище ІТ-корпорацій на глобальному цифровому ринку щодо збору та аналізу даних користувачів. Показано, що збір даних користувачів здійснюється з метою їхньої подальшої монети- зації та впливу на рішення, які приймаються користувачами. Здійснено фіксацію DNS-трафіку пристроїв комунікації з цифровим простором Інтернет. Виконано аудит зафіксованого DNS-трафіку, в результаті якого виявлено спеціалізовані інтернет-ресурси, які відповідають за збір та оброблення даних користувачів. Доведено, що виявлені спеціалізовані інтернет-ресурси належать ІТ-корпораціям. Розглянуто методи ідентифікації пристроїв комунікації у цифровому просторі. Показано, що ідентифікація пристроїв комунікації базується на зборі унікального набору даних з кожного окремо взятого пристрою комунікації. На основі кожного унікального набору даних формується цифровий відбиток пристрою комунікації, який використовується для подальшої ідентифікації в цифровому просторі. Визначено підходи, що дозволяють організувати захист від збору даних користувачів в інформаційних системах. Запропоновано програмну та апаратну реалізацію захисту від збору даних з пристроїв комунікації. Експериментальним шляхом встановлено, що спільне використання запропонованого програмного та апаратного захисту є найбільш ефективним захистом від збору даних із пристроїв комунікації і не впливає на функціональність інформаційних систем.
 • Документ
  Захист даних користувачів в інформаційних системах
  (Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Трофименко, Олена Григорівна; Логінова, Наталія Іванівна; Прокоп, Юлія Віталіївна; Кухаренко, Сергій Вікторович; Дика, Анастасія Іванівна
  У статті проведено аналіз способів збору даних з інформаційних систем користувачів, представлених пристроями комунікації, під час обміну даними з цифровим простором. Показано, що провідні світові IT-корпорації фактично монополізували цифровий ринок даних користувачів за рахунок організації процесів їх збору, зберігання та обробки. Це дозволяє формувати необхідні керуючі впливи на користувачів цифрового простору. Установлено, що DNS трафік пристрою комунікації (фіксується DNS серверами провайдера, що становить загрозу приватності користувачів. Розроблено комплекс заходів, який дозволяє організувати захист від витоків даних користувачів у інформаційних системах.
 • Документ
  Концептуальні основи захисту інформаційного суверенітету України : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Троянський, Олександр Вячеславович; Чанишев, Рашид Ібрагимович; Дика, Анастасія Іванівна
  У монографії розглянуто питання захисту інформаційного суверенітету України в умовах реалізації її стратегічного курсу на інтеграцію у світовий інформаційний простір. Проаналізовано сучасні тенденції зламу традиційного та інформаційного суверенітетів держави, які становлять приховану загрозу втрати державного суверенітету, а також правові аспекти захисту інформаційного суверенітету України з позицій чинного законодавства. Розглянуто сучасні умови та існуючі технології інформаційного впливу на громадян держави, які цілеспрямовано впроваджуються у суспільство з метою зламу інформаційного суверенітету держави. Запропоновано структуру захисту інформаційного та цифрового суверенітетів держави, впровадження якої забезпечить захист державного суверенітету України, зокрема у цифровому просторі.
 • Документ
  Особливості методики викладання занять з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності»
  (Одеса, 2022) Дика, Анастасія Іванівна; Дика, А. І.; Дикая, Анастасия Ивановна; Dyka, Anastasiia I.