* Навчально-методичні видання кафедри цивільного, нотаріального та виконавчого процесу

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 9 з 9
 • Документ
  Електронна комерція : Практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Голубєва, Неллі Юріївна
  У практикумі містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Електронна комерція», розроблені відповідно до навчальної програми для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право». Практикум містить програму навчальної дисципліни, плани практичних занять, питання для самостійної роботи та перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять і заліку. Розрахований на здобувачів юридичної освіти та науково-педагогічних працівників юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Голубєва, Неллі Юріївна; Волкова, Наталія Василівна; Притуляк, Валерій Миколайович; Яніцька, Інна Анатоліївна
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури. Навчально- методичний посібник розрахований на студентів і науково- педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Сучасні проблеми цивільного та цивільно-процесуального права (в частині цивільно-процесуального права) : навчально-методичний посібіник для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра всіх факультетів НУ «ОЮА» за освітньо-професійною програмою «Право»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Голубєва, Неллі Юріївна; Бут, Ілля Олександрович; Полуніна, Ольга Олександрівна; Полюк, Юлія Іванівна; Цал-Цалко, Юлія Юліївна
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Сучасні проблеми цивільного та цивільно-процесуального права» (в частині цивільно-процесуального права), послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури. Посібник розрахований на студентів і науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів
  (Одеса : Фенікс, 2023) Голубєва, Н. Ю.; Сулейманова, С. Р.; Бут, І. О.; Полуніна, О. О.
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо- кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Альтернативне вирішення цивільно- правових спорів», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів та науково- педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Процесуальні документи в цивільному судочинстві : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Голубєва, Н. Ю.; Андронов, І. В.; Бут, І. О.; Andronov, I.; Golubieva, N.; But, I.
  Навчально-методичний посібник є навчальним виданням з методики викладання навчальної дисципліни «Процесуальні документи в цивільному судочинстві», яке, окрім викладу навчального матеріалу, містить методичні вказівки і рекомендації щодо викладання дисципліни та організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти в процесі підготовки за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Доказування та докази в цивільному судочинстві: навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Голубєва, Неллі Юріївна; Holubieva, Nelli Yu.; Андронов, Ігор Володимирович; Andronov, Ihor V.; Волкова, Наталія Василівна; Volkova, Nataliia V.; Голубєва, Н. Ю.; Андронов, І. В.; Волкова, Н. В.
  Навчально-методичний посібник є навчальним виданням з методики викладання навчальної дисципліни «Доказування та докази в цивільному судочинстві», яке, окрім викладу навчального матеріалу, містить методичні вказівки і рекомендації щодо викладання дисципліни та організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти в процесі підготовки за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Розгляд сімейних та спадкових справ : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2022) Голубєва, Неллі Юріївна; Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu.; Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Андронов, Игорь Владимирович; Andronov, Ihor V.; Волкова, Наталія Василівна; Волкова, Н. В.; Волкова, Наталия Васильевна; Volkova, Nataliia V.; Цал-Цалко, Юлія Юліївна; Цал-Цалко, Ю. Ю.; Цал-Цалко, Юлия Юлиевна; Tsal-Tsalko, Yuliia Yu.
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Розгляд сімейних та спадкових справ», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів та науково-педагогічних працівників юридичних закладів вищої освіти.
 • Документ
  Європейські стандарти у сфері цивільного судочинства : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2021) Голубєва, Неллі Юріївна; Голубєва, Н. Ю.; Holubieva, Nelli Yu.; Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Andronov, Ihor V.; Бут, Ілля Олександрович; Бут, І.О.
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувачам відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього науковця з дисципліни «Європейські стандарти у сфері цивільного судочинства», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань здобувачів, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник розрахований на аспірантів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Розгляд судами цивільних, сімейних та трудових спорів : методичні рекомендації та завдання
  (Одеса, 2021) Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Tarasenko, Viktoriia S.; Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Ostrovska, Liudmyla A.; Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Стоянова, Т. А.; Stoianova, Tetiana A.; Тріпульський, Григорій Якович; Tripulskyi, Hryhorii Ya.; Тріпульський, Г. Я.
  Методичні рекомендації та завдання призначені для проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі права під час підготовки до лекцій і практичних занять з навчальної дисципліни, а також для підготовки до іспиту.