Осадчий Анатолій Юрійович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 14 з 14
 • Документ
  ЦИФРОВІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР
  (Національний університет "Одеська юридична академія"; Юридика, 2023) Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, А. Ю.; Osadchyi, Anatolii Yu.
  Широке застосування цифрових технологій у повсякденній діяльності суб’єктів публічного адміністрування обумовлює перетворення кількісних змін у нову якість. Результатом цифровізації публічного адміністрування є запровадження такої форми його організації, як електронне урядування, за якої відбувається активна взаємодія суб’єктів публічного адміністрування з суспільством, людиною, бізнесом за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Електронне урядування, як цифрова форма публічного адміністрування, забезпечує віддалене функціонування органів публічного адміністрування в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян та юридичних осіб. Головною складовою електронного урядування виступає електронний уряд, як єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформа- ційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самовря дування як між собою, так і з громадянами та юридичними особами. Проанілізовано такі основні рівні реалізації електронного урядування, що характеризують різні групи відносин у сфері публічного адміністрування в цифровій формі: G2C; G2E; G2B; G2G. Висвітлено особюливості реалізації у цифровій формі процедурних відносин, задля забезпечення можливості здійснення усіх процедурних дій, аж до ухвалення суб’єктом публічного адміністрування відповідного акту та його виконання, у електронній формі через інформаційно-комунікаційні системи.
 • Документ
  Адміністративний процес (загальна частина) : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти денної форми навчання
  (Одеса : Фенікс, 2023) Осадчий, Анатолій Юрійович; Закаленко, Олена Василівна; Біленець, Дарія Анатоліївна
 • Документ
  До питання визначення місця норм, які встановлюють адміністративні процедури, у системі права
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, А. Ю.; Осадчий, Анатолий Юрьевич; Osadchyi, Anatolii Yu.
 • Документ
  Теоретико-методологічний аспект принципів адміністративних процедур
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, А. Ю.; Осадчий, Анатолий Юрьевич; Osadchyi, Anatolii Yu.
 • Документ
  Administrative procedures: essence and varieties
  (Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020) Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, А. Ю.; Осадчий, Анатолий Юрьевич; Osadchyi, Anatolii Yu.; Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, О. В.; Закаленко, Елена Васильевна; Zakalenko, Olena V.
  The article is devoted to the disclosure of the essence and approaches to the classification of administrative procedures. This category is relativelynew to Ukrainian administrative law. Therefore, at the doctrinal level it still remains insufficiently studied. There is a lack of consensus on the understanding of the concept of administrative procedures and stable approaches to their systematization and classification, which is a necessary prerequisite for proper legal regulation and ensuring the effectivenessof administrative procedures in the mechanism of legal regulation. It is proposed to understand under the administrative procedures the definedby the law order of actions for implementing legal forms of public administration. Their characteristic features are identified, which allow to distinguish administrative procedures from other legal procedures. The main scientific approaches to the classification of administrative procedures are also studied. It is determined that the greatest theoretical and practical value has the division of administrative procedures by content – depending on which of the legal forms of the activity of public administration bodies they mediate.
 • Документ
  The modern concept of Ukrainian administrative justice
  (Universidad de la Amazonia, 2019) Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lahutina, Iryna V.; Lagutina, Iryna; Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, А. Ю.; Осадчий, Анатолий Юрьевич; Osadchyi, Anatolii Yu.; Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, О. В.; Закаленко, Елена Васильевна; Zakalenko, Olena V.; Козачук, Діана Анатоліївна; Козачук, Д. А.; Козачук, Диана Анатольевна; Kozachuk, Diana A.; Большакова, Ольга Віталіївна; Большакова, О. В.; Большакова, Ольга Витальевна; Bolshakova, Olha V.; Bolshakova, Olga
  The article is about the study of the content of the institute of Ukrainian administrative justice as a kind of justice, the subject of which is mostly the public-law disputes, which are implemented in the form of administrative legal proceedings (administrative process) on the basis of judicial specialization. The features of administrative justice, the task of administrative legal proceedings, methods of judicial protection of rights, freedoms and interests in administrative legal proceedings are revealed by authors. The object of the study was public relations in the field of administrative justice. The subject of the research in the article were national normative-legal acts. In the process of research, the authors used the method of comparison, methods of analysis and synthesis, methods of induction and deduction, formal-legal method, etc. The authors of the article made the following conclusions as a result of the study. The administrative justice is a manifestation of public authority – justice. The form of implementation of this type of activity, which reflects its essential characteristics, is administrative proceedings (administrative process).The task of administrative justice can be realized by applying to the administrative court the following subject: an individual or legal person; a subject of authority.
 • Документ
  Адміністративний процес (загальна частина) : навчальний посібник
  (Одеса, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Осадчий, Анатолій Юрійович; Закаленко, Олена Василівна
  У навчальному посібнику викладається матеріал загальної частини адміністративного процесу, як встановленого нормами права порядку розгляду і вирішення адмістративними судами віднесених до їх юрисдикції публічно-правових спрів та інших справ у випадках передбачених законом. Мета вивчення навчальної дисципліни «Адміністративний процес» полягає у формуванні серед здобувачів вищої освіти комплексного знання щодо предмету курсу, яке відповідає сучасним тенденціям розвитку адміністративного процесуального права. Підготовлено на основі освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Адміністративний процес (загальна частина) : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii; Осадчий, Анатолий; Осадчий, Анатолій Юрійович; Osadchyi, Anatolii; Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, Елена Васильевна; Zakalenko, Olena; Козачук, Діана Анатоліївна; Козачук, Диана Анатольевна; Kozachuk , Diana
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Документ
  Складання судових рішень
  (Одеса : Фенікс, 2019) Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, Анатолий Юрьевич; Osadchyi, Anatolii; Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, Елена Васильевна; Zakalenko, Olena; Козачук, Діана Анатоліївна; Козачук, Диана Анатольевна; Kozachuk , Diana
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Документ
  Адміністративні процедури
  (Одеса : Фенікс, 2019) Закаленко, Олена Василівна; Козачук, Діана Анатоліївна; Осадчий, Анатолій Юрійович
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Документ
  Тестові завдання із дисциплін «Адміністративне право» та «адміністративно-процесуальне право»: практикум
  (Одеса : Фенікс, 2018) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Білокур, Євгенія Ігорівна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Бондаренко, Катерина Вікторівна; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Даниленко, Юлія Сергіївна; Закаленко, Олена Василівна; Калімбет, Андрій Леонідович; Корнута, Людмила Михайлівна; Лавренова, Ольга Ігорівна; Михайлов, Олександр Миколайович; Неугодніков, Андрій Олександрович; Осадчий, Анатолій Юрійович; Тодощак, Олег Володимирович; Хамходера, Олег Петрович
  Практикум призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліни «Адміністративне право України», «Адміністративне процесуальне право України», «Державна служба України».
 • Документ
  Право на звернення з адміністративним позовом
  (2013) Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, Анатолий Юрьевич; Osadchij, Anatolij
  The article is devoted to the right to appeal with an administrative lawsuit as an element of the right to judicial protection in the administrative court proceedings, the circumstances, which binds of its occurrence and implementation.
 • Документ
  Право на звернення з адміністративним позовом
  (2014) Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, Анатолий Юрьевич; Osadchij, Anatolij
 • Документ
  Організаційно-правове забезпечення оскарження громадянами незаконних дій органів виконавчої влади у судах
  (2004) Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, Анатолий Юрьевич; Osadchiy, Anatoliy Yu.; Ківалов Сергій Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003. У дисертації досліджуються організаційне та правове забезпечення оскарження громадянами незаконних дій органів виконавчої влади у судах з урахуванням формування адміністративної юстиції в Україні. В роботі розглядається ад міністративно-правовий спір як предмет судового розгляду у випадку оскарження громадянами незаконних дій органів виконавчої влади, сформульовано його авторське поняття як різновиду юридичного конфлікту та охарактеризовано його елементи. Сформульовано поняття адміністративного позову як форми звернення до адміністративного суду, розглянуто його елементи. Досліджується сутність адміністративної юстиції, її співвідношення з правосуддям, адміністративним судочинством. Аналізується модель адміністративного судочинства по розв'язанню позовів громадян. Сформульовані авторські пропозиції щодо вдосконалення адміністративного судочинства по розв'язанню позовів громадян.