* Навчально-методичні видання кафедри загальної теорії права та держави

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 21
 • Документ
  Правова спадщина : методичні рекомендації
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Рязанов Михайло Юрійович
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Правова спадщина». Містять завдання до практичних занять.
 • Документ
  Пошук наукової інформації та презентація результатів наукових досліджень : метод. реком. для здобувачів вищої освіти третього освіт.-наук. рівня (галузь знань 29 «Міжнар. відносини», спеціальність 293 «Міжнар. право»)
  (Одеса : Фенікс, 2022) Мельничук, Ольга Степанівна; Логінова, Наталія Іванівна
  Наукові дослідження потребують аналізу великої кількості наукових публікацій в обраній галузі. Це передбачає наявність вмінь і навичок застосування сучасних інформаційно-пошукових, інформаційно-довідкових і науково-метричних баз мережі Інтернет. Для наочного представлення результатів наукових досліджень перед науковцями постає питання створення якісного (бажано інтерактивного) звітного документа або презентації, що зумовлює необхідність оволодіння навиками роботи з презентаційним програмним забезпеченням, а також набуття майстерності усної наукової дискусії. Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня.
 • Документ
  Основи права : навч.-метод. посібник
  (Львів : ПП "Видавництво "БОНА", 2023) Кобко-Одарій, Вікторія Сергіївна
  У навчально-методичному посібнику розглянуті ключові теми навчальної дисципліни «Основи права». Він призначений для підготовки студентів Національного університету «Одеська юридична академія» факультету Політології, психології, соціології напрямку соціології до семінарських занять, самостійної роботи та іспитів. У цілому, зазначений посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Основи права : навчально-методичний посібник
  ( Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Рязанов, Михайло Юрійович; Рязанов, М. Ю.; Рязанов, Михаил Юрьевич; Riazanov, Mykhailo Yu.; Чувакова, Ганна Михайлівна; Чувакова, Г. М.; Чувакова, Анна Михайловна; Chuvakova, Hanna M.
  Навчально-методичний посібник розроблено у відповідності до програми навчальної дисципліни «Основи права» для здобувачів вищої освіти 3 курсу за освітнім ступенем «бакалавр» у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія».Вивчення навчальної дисципліни «Основи права» спрямоване на формування у майбутніх фахівців у сфері психології уявлень про особливості існування правової реальності, формування системи правових понять і основних концепцій існування права і держави, закріплення ціннісних установок, правосвідомісті та правової культури.
 • Документ
  Загальна теорія права та держави: інтерактивне навчання
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2022) Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, В. А.; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, Valentyn A.; Рязанов, Михайло Юрійович; Рязанов, М. Ю.; Рязанов, Михаил Юрьевич; Riazanov, Mykhailo Yu.
  Методичні рекомендації підготовлені в межах дисципліни «Загальна теорія права і держави» для успішного досягнення заявленого поєднання теоретичної і практичної складової. Можуть бути успішно використані здобувачем вищої освіти під час роботи на практичних заняттях, під час підготовки до виконання тестових завдань чі під час творчої роботи, пов’язаної з підготовкою різного роду доповідей.
 • Документ
  Правові системи сучасності : навчально-методичний посібник
  (Одесса : Фенікс, 2022) Рязанов, Михайло Юрійович; Рязанов, М. Ю.; Рязанов, Михаил Юрьевич; Riazanov, Mykhailo Yu.; Чувакова, Ганна Михайлівна; Чувакова, Г. М.; Чувакова, Анна Михайловна; Chuvakova, Hanna M.; Антошина, Ірина Володимирівна; Антошина, Ирина Владимировна; Антошина, I. В.; Antoshyna, Iryna V.
  Навчально-методичний посібник «Правові системи сучасності» розроблено з метою сформувати у здобувачів вищої освіти цілісне уявлення про сутність та функціонування правової системи, її поняття, зміст та структуру, а також про особливості існування та функціонування різних правових систем, сприйняття інших правових культур та актуальні проблеми їх буття, навчити орієнтуватися на правовій карті світу. У посібнику зроблено аналіз основних правових систем, розкрито взаємовідносини та взаємовпливи правових систем сучасності, досліджено закономірності їх розвитку, виділено загальні, особливі та одиничні їх характеристики. Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, лекційний та курс практичних занять, завдання для самоконтролю, питання до заліку та іспиту.
 • Документ
  Теорія та практика верховенства права : методичні рекомендації
  (Одеса, 2021) Мельничук, Ольга Степанівна; Мельничук, О. С.; Мельничук, Ольга Степановна; Melnychuk, Olha S.
 • Документ
  Діалог правових культур : методичні рекомендації
  (Одеса, 2021) Мельничук, Ольга Степанівна; Мельничук, О. С.; Мельничук, Ольга Степановна; Melnychuk, Olha S.
 • Документ
  Пошук наукової інформації та презентація результатів наукових досліджень : методичні рекомендації
  (Одеса, 2021) Мельничук, Ольга Степанівна; Мельничук, О. С.; Melnychuk, Olha S.; Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.; Lohinova, Nataliia I.
  Наукові дослідження потребують аналізу великої кількості наукових публікацій в обраній галузі. Це вимагає вмінь та навичок застосування сучасних інформаційно-пошукових, інформаційно-довідкових та науковометричних баз мережі Інтернет. Для наочного представлення результатів наукових досліджень перед науковцями постає питання створення якісного (бажано інтерактивного) звітного документа або презентації, що зумовлює необхідність оволодіння навиками роботи з презентаційним програмним забезпеченням, а також набуття майстерності усної наукової дискусії. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Пошук наукової інформації та презентація результатів наукових досліджень» призначено для для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня.
 • Документ
  Доктрина прав людини : методичні рекомендації
  (Одеса, 2021) Мельничук, Ольга Степанівна; Мельничук, О. С.; Мельничук, Ольга Степановна; Melnychuk, Olha S.
 • Документ
  Сучасні філософсько-правові доктрини (додатки до навчальної (робочої навчальної) програми) : комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля)
  (Одеса, 2021) Дудченко, В. В.; Дудченко, Валентина Віталіївна; Dudchenko, Valentyna V.; Капустіна, Надія Борисівна; Капустіна, Н. Б.; Kapustina, Nadiia B.
 • Документ
  Сучасна держава : методичні рекомендації
  (Одеса, 2021) Крижановський, Анатолій Федорович; Крижановський, А. Ф.; Kryzhanovskyi, Anatolii F.
 • Документ
  Методологія галузевої науки : методичні рекомендації
  (Одеса, 2021) Крижановський, Анатолій Федорович; Крижановський, А. Ф.; Kryzhanovskyi, Anatolii F.
 • Документ
  Міждисциплінарні дослідження в юриспруденції : методичні рекомендації
  (Одеса, 2021) Крижановський, Анатолій Федорович; Крижановський, А. Ф.; Kryzhanovskyi, Anatolii F.
 • Документ
  Сучасні філософсько-правові доктрини : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2018) Дудченко, Валентина Віталіївна; Дудченко, В. В.; Dudchenko, Valentyna V.; Капустіна, Надія Борисівна; Капустіна, Н. Б.; Kapustina, Nadiia B.; Горобець, Костянтин Валерійович; Горобець, В. В.; Horobets, Kostiantyn V.
  Навчально-методичний посібник складено відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики й освітньо-наукової прогрими Галузевого стандарту вищої освіти України підготовки фахівців третього вищої освіти з спеціалізації - «Фундаментальна юриспруденція». Посібник містить конспекти лекцій, плани семінарських занять,завдання для самостійної роботи, завдання підсумкового контролю з курсу « Сучасні філософсько-правові доктрини», список рекомендованих інформаційних джерел. У посібнику розглянуті сучасні філософсько-правові доктрини, такі як соціологічна юриспруденція, юридичний позитивізм, правовий прагматизм, психологічна теорія права, критичні правові дослідження та інші. Посібник може бути корисним викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться проблемами філософії права.
 • Документ
  Загальна теорія права та держави : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія», факультетів: ФПС, СПФ, ФМПВ
  (Одеса : Фенікс, 2022) Скуріхін, С. М.; Скуріхін, Сергій Миколайович; Skurikhin, Serhii M.; Крестовська, Н. М.; Крестовська, Наталя Миколаївна; Krestovska, Natalia M.; Матвєєва, Л. Г.; Матвєєва, Лілія Георгіївна; Matvieieva, Liliia H.; Крижановський, А. Ф.; Крижановський, Анатолій Федорович; Kryzhanovskyi, Anatolii F.; Іванчук, В. Є.; Іванчук, Віра Євстафіївна; Ivanchuk, Vira Y.
  Навчально-методичний посібник містить систематизоване викладення ключових тем навчальної дисципліни «Загальна теорія права та держави». Він призначений для підготовки студентів Національного університету «Одеська юридична академія» (факультети: ФПС, СПФ, ФМПВ) до семінарських занять, заліків та іспитів. У цілому, зазначений посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Загальна теорія права та держави : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія», факультетів: ФЦГЮ, ФА, САФ
  (Одеса : Фенікс, 2022) Скуріхін, С. М.; Скуріхін, Сергій Миколайович; Skurikhin, Serhii M.; Крестовська, Н. М.; Крестовська, Наталя Миколаївна; Krestovska, Natalia M.; Матвєєва, Л. Г.; Матвєєва, Лілія Георгіївна; Matvieieva, Liliia H.; Крижановський, А. Ф.; Крижановський, Анатолій Федорович; Kryzhanovskyi, Anatolii F.; Іванчук, В. Є.; Іванчук, Віра Євстафіївна; Ivanchuk, Vira Y.
  Навчально-методичний посібник містить систематизоване викладення ключових тем навчальної дисципліни «Загальна теорія права та держави». Він призначений для підготовки студентів Національного університету «Одеська юридична академія» (факультети: ФЦГЮ, ФА, САФ) до семінарських занять, заліків та іспитів. У цілому, зазначений посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна теорія права та держави»
  (Одеса : Фенікс, 2021) Крижановський, Анатолій Федорович; Крижановський, А. Ф.; Kryzhanovskyi, Anatolii F.; Дудченко, Валентина Віталіївна; Дудченко, Валентина Витальевна; Dudchenko, Valentyna V.; Дудченко, В. В.; Скуріхін, Сергій Миколайович; Скуріхін, С. М.; Skurikhin, Serhii M.; Скурихин, Сергей Николаевич
 • Документ
  Загальнотеоретична юриспруденція: інтерактивне навчання - тестові завдання : навчальний практикум
  (Одеса : Фенікс, 2019) Дзевелюк, Марина Володимирівна; Дзевелюк, М. В.; Dzeveliuk, Maryna V.; Бондаренко, А. І.; Бондаренко, Аліна Ігорівна; Bondarenko, Alina І.