Каплій Олена Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 10 з 10
 • Документ
  Сучасний стан розвитку мовлення громад як третього сектору телерадіомовлення
  (ВД "Гельветика", 2019) Каплій, Олена Володимирівна; Каплій, О. В.; Каплий, Елена Владимировна; Kapliy, Olena V.
 • Документ
  Праовий вплив недержавних засобів масової інформації на формування правової культури та правомірної поведінки громадян
  (2016) Каплій, Олена Володимирівна; Каплий, Елена Владимировна; Kaplij, Elena
  Досліджено функціональне призначення недержавних ЗМІ, які належать до складових громадянського суспільства. Розкривається зміст і характеристика основних напрямків правового впливу недержавних ЗМІ на формування правової культури громадян, тобто його діяльнісний аспект. Розглянуто вплив державної інформаційної політики на функціонування недержавних ЗМІ та форми їх участі у реалізації державної правової політики.
 • Документ
  Общие и специальные функции СМИ в Украине: конституционно-правовой анализ
  (2013) Каплій, Олена Володимирівна; Каплий, Елена Владимировна; Kapliy, Olena V.
  В статье рассматриваются функции СМИ, которые они выполняли в советский период, анализируется функциональная концепция СМИ, предложенная американскими учёными. Исследуются функции СМИ, которые они выполняют в современный период. В результате анализа, автором предлагается выделять общие и специальные функции СМИ, а также исследуется их содержание.
 • Документ
  Конституційний аспект юридичної відповідальності засобів масової інформації в Україні
  (2013) Каплій, Олена Володимирівна; Каплий, Елена Владимировна; Kapliy, Olena V.
  У статті комплексно досліджується юридична відповідальність ЗМІ, яка включає конституційно-правову, кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення законодавства у сфері ЗМІ. З метою виявлення особливостей юридичної відповідальності в сфері ЗМІ аналізуються особливості різних видів відповідальності, що несуть ЗМІ за найбільш розповсюджені, відповідно до судової практики, правопорушення. На підставі проведеного дослідження, автором зроблені висновки, які сприятимуть заповненню існуючих прогалин та подоланню колізій та неточностей в питаннях притягнення до юридичної відповідальності ЗМІ.
 • Документ
  Класифікація засобів масової інформації: конституційно-правові питання
  (Одеса : Фенікс, 2013) Каплій, Олена Володимирівна; Каплий, Елена Владимировна; Kapliy, Olena V.
  У статті розглядаються основні підходи до класифікації ЗМІ згідно діючого українського законодавства, з'ясовується роль «нових» ЗМІ у сучасному світі та обґрунтовується необхідність роздержавлення державних і комунальних друкованих ЗМІ, як одного з різновидів ЗМІ.
 • Документ
  Конституційно-правове регулювання діяльності ЗМІ в Україні
  (2013) Каплій, Олена Володимирівна; Каплий, Елена Владимировна; Kapliy, Olena V.
  Стаття містить системний аналіз норм Конституції України, законодавства про діяльність ЗМІ в Україні. На основі цього аналізу автором визначаються шляхи його вдосконалення та пропонується пропозиція щодо необхідності прийняття Закону «Про засоби масової інформації», в якому в окремих розділах буде врегульована діяльність друкованих, аудіовізуальних та Інтернет-ЗМІ.
 • Документ
  Сучасний стан та перспективи правового забезпечення реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ
  (2012) Каплій, Олена Володимирівна; Каплий, Елена Владимировна; Kapliy, Olena V.
  Стаття присвячена аналізу сучасного стану та перспектив правового забезпечення реформування держаних і комунальних друкованих ЗМІ. Автором висвітлюється проблема необхідності правового забезпечення обмеження впливу органів державної влади та органів місцевого самоврядування на друковані ЗМІ та визначення шляхів її вирішення відповідно до міжнародних зобов’язань взятих Україною перед міжнародною спільнотою, а також наслідки прийняття Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».
 • Документ
  Конституційні засади організації взаємодії ЗМІ з державними органами України в напрямку реалізації принципу відкритості влади
  (2012) Каплій, Олена Володимирівна; Каплий, Елена Владимировна; Kapliy, Olena V.
  Однією з основних складових демократизації системи державного управління є забезпечення відкритості та прозорості інститутів влади, створення умов для вільного доступу громадян до суспільно значущої інформації, що гарантує ефективність державного управління, вільний розвиток суспільства, становлення відповідального, патріотичного та активного громадянина. В сучасних демократичних країнах саме ЗМІ є одним з головних посередників у процесі обговорення важливих державних рішень. Від висвітлення в ЗМІ діяльності державних інституцій залежить рівень довіри до них з боку суспільства. Україна, що намагається впровадити європейські стандарти демократичного врядування, взяла на себе зобов’язання забезпечити безперешкодний доступ громадян до інформації та дотримання принципу свободи слова. Тому важливим напрямом державної інформаційної політики України, зважаючи не те, що саме ЗМІ втілюють і репрезентують громадську думку, здійснюють функції спостерігача та контролера законодавчої, виконавчої й судової влади, має бути плідна взаємодія органів державної влади зі ЗМІ, створення сприятливих умов для їх розвитку та професійної діяльності.
 • Документ
  Інтернет-видання ЗМІ як новий вид традиційних ЗМІ: поняття та сучасний стан конституційно-правового регулювання
  (Одеса : Юридична література, 2011) Каплій, Олена Володимирівна; Каплий, Елена Владимировна; Kapliy, Olena V.
  У статті досліджується поняття «Інтернет-ЗМІ» у порівнянні з традиційними ЗМІ. Основна увага приділяється актуальним проблемам пов'язаним з діяльністю Інтернет-ЗМІ в Україні: легалізації і потребам законодавчого врегулювання діяльності.
 • Документ
  Реформування місцевого самоврядування у країнах Східної Європи: порівняльно-правовий аналіз
  (Миколаїв : Іліон, 2009) Каплій, Олена Володимирівна; Каплий, Елена Владимировна; Kapliy, Olena V.
  Мета статті полягає в узагальненні досвіду європейських країн у розбудові місцевого самоврядування, а також формулюванні на цій основі теоретичних положень та конкретних рекомендацій, що мають прикладне значення для вдосконалення самоврядування в Україні. Вивчення європейського досвіду дозволяє здійснювати пошук нових ідей і механізмів, виявляти глобальні тенденції розвитку. Необхідність аналізу й запозичення європейського досвіду обумовлена, по-перше, внутрішніми потребами та інтересами України, а по-друге, проголошенням нашою державою курсу на інтеграцію до європейських економічних і політичних структур. Це передбачає формування такої моделі місцевого самоврядування, яка б відповідала принципам регіональної політики ЄС та прискорила створення відповідних внутрішніх умов для інтеграції в європейські структури.