Кучерявенко Вікторія Сергіївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 21
 • Документ
  Захист персональних даних в умовах протидії поширенню коронавірусної інфекції
  (Одеса : Фенікс, 2020) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна
 • Документ
  Оціночні судження та їх значення у справах про захист честі, гідності та ділової репутації порушених в засобах масової інформації.
  (Одеса : Фенікс, 2022) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Кучерявенко, В. С.; Kucheriavenko, Viktoriia S.
 • Документ
  Заборона поширення інформації, як спосіб захисту особистих немайнових прав порушених в ЗМІ
  (Одеса : Фенікс, 2022) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Кучерявенко, В. С.; Kucheriavenko, Viktoriia S.
 • Документ
  Право на відповідь і право на свободу преси: конфлікт прав
  (Одеса: Фелікс, 2021) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна
  В роботі зроблено висновок, що право на відповідь слід розглядати не як інструмент знецінювання важливості права на свободу преси, а як ефективний інвтрумент для забезпечення ефективного доступу до ЗМІ для висвітлення власних поглядів на події, які були предметом розгляду в межах раніше опублікованого медіатексту та захисту особистих немайнових прав.
 • Документ
  Юридичний зміст категорії «недостовірна інформація»
  (Миколаїв : МІП НУ «ОЮА», 2021) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Кучерявенко, В. С.; Kucheriavenko, Viktoriia S.
 • Документ
  Спростування як спосіб захисту права представників органу правосуддя на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації порушених в засобах масової інформації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Кучерявенко, В. С.; Kucheriavenko, Viktoriia S.
  Стаття присвячена одному зі способів захисту права представників органу правосуддя на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації, порушених внаслідок поширення недостовірної інформації в ЗМІ. В межах статті встановлено, що моментом виникнення права на спростування слід вважати юридичний факт правопорушення, протиправність якого включає наступні обставини: поширення інформації, тобто доведення її до відома хоча б однієї особи у будь-який спосіб; поширена інформація стосується представника органу правосуддя та (або) членів його сім’ї; поширена інформація є недостовірною; поширена інформація порушує право представника органу правосуддя на повагу до гідності та честі, право на недоторканність ділової репутації. Окрему увагу, в межах статті приділено питанню суб’єктивного складу учасників правовідносин із захисту права представника органу правосуддя на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації, порушених в ЗМІ. В межах статті наголошено на потребі розрізнення фактичних тверджень від оціночних суджень та неможливості спростування оціночних суджень. Визначено, що ключовим критерієм для розмежування фактичного твердження від оціночного судження є можливість перевірки відповідності фактів об’єктивній дійсності та неможливості встановлення достовірності чи правдивості оціночного судження, з огляду на його суб’єктивний характер. З позиції прецедентної практики Європейського суду з прав людини, встановлено, що формулювання та висловлювання оціночних суджень повинно здійснюватися з опорою на певний мінімальний набір достовірних фактів Будування оціночних суджень без опори на мінімальну фактичну основу, рівносильно як і будування оціночних суджень на недостовірних фактах виходити за рамки того, що охороняється свободою слова та обумовлює можливість захисту порушених прав особи. Окрему увагу, в межах статті також приділено питанню способу спростування недостовірної інформації
 • Документ
  Зміст права представників органу правосуддя на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації
  (2022) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Кучерявенко, В. С.; Kucheriavenko, Viktoriia S.
  Стаття присвячена питанню змісту права представників органу правосуддя на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації. У статті досліджено сутність честі, гідності та ділової репутації як особистих немайнових благ, що належать представникам органу правосуддя. Визначено, що характерними ознаками честі, гідності та ділової репутації як особистих немайнових благ є: особистий характер та немайновитість, особливість підстав їх виникнення та припинення, змінювальність та невизначеність обсягу, безстроковість. На підставі аналізу передумов для характеристики моральних якостей представників органу правосуддя через категорію «честь та гідність судді» та з огляду на положення ст.21, ч.1 ст.28 Основного Закону України, ч. 1 ст. 297 ЦК України, зроблено висновок, що в правовій площині говорити про існування спеціальних різновидів честі та гідності не доводиться. На підставі аналізу положень ст.ст.271, 297, 299 ЦК України зроблено висновок, що законодавець, конкретизуючи зміст права на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації, фактично відійшов від традиційного доктринального погляду відносно змісту суб’єктивного права як міри можливої поведінки володільця суб’єктивного права, яка реалізується крізь призму тріади правомочностей. На підставі узагальненого аналізу положень ЦК України висловлені пропозиції щодо удосконалення окремих положень кодексу в частині закріплення права на честь та гідність,права на ділову репутацію. За результатами дослідження зроблено висновок, що зміст права представників органу правосуддя на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації охоплює правомочність на чужі дії (тобто можливість вимагати від інших осіб виконання покладених на них обов’язків) та правомочність із захисту (можливість звернутися до компетентних органів держави за захистом порушеного права).
 • Документ
  Форми та способи захисту права представників органу правосуддя на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації порушених в засобах масової інформації
  (2022) Кучерявенко, В. С.; Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Kucheriavenko, Viktoriia S.
  Стаття присвячена питанню форм та способів захисту права представників органу правосуддя на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації порушених в засобах масової інформації. В статті, на підставі аналізу загальнотеоретичних поглядів щодо форм цивільно-правового захисту, сформовано висновок, що представник органу правосуддя у разі порушення його права на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації в ЗМІ, може захистити порушені права в судовому порядку шляхом звернення до суду з позовною заявою. Або ж шляхом вчинення дій із самозахисту, які безпосередньо звернені до порушника (тобто до ЗМІ). За результатом дослідження особливостей захисту представником органу правосуддя честі, гідності, ділової репутації порушених в ЗМІ, в неюрисдикційній формі, сформовано висновок, що з огляду на вимогу вияву терпимості до критики представник органу правосуддя обмежений можливістю звернення безпосередньо до ЗМІ лише із заявою щодо спростування недостовірної інформації. Виняток становить лише випадок поширення недостовірної інформації в межах передачі телерадіоорганізації. За наведених обставин, на ряду з вимогою щодо спростування спірної інформації, представник органу правосуддя може звернутися до телерадіоорганізації із заявою щодо реалізації права на відповідь та надати коментар щодо поширеної недостовірної інформації. При дослідженні особливостей захисту представником органу правосуддя честі, гідності, ділової репутації порушених в ЗМІ, в юрисдикційній формі, наголошено, що реалізація представником органу правосуддя права на захист честі, гідності, ділової репутації, в судовому порядку, можлива з підстави поширення в ЗМІ стосовно представника органу правосуддя недостовірної інформації. А також з підстави висловлення на адресу представника органу правосуддя суб'єктивної думки в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує його гідність, честь, ділову репутацію. Вибір способу захисту належить представникові органу правосуддя, як позивачу у справі. З метою захисту порушених прав, представник органу правосуддя може обрати як загальний (припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення, відшкодування моральної (немайнової) шкоди), так і спеціальний спосіб захисту, визначений в межах ст.ст. 276-278 ЦК України (поновлення порушеного особистого немайнового права; спростування недостовірної інформації та право на відповідь; заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права). Поряд з цим наголошено, що з позиції положень, ч.2 ст. 275 ЦК України, здійснюючи захист порушених прав в судовому порядку, представник органу правосуддя може обрати і будь-який інший спосіб захисту відповідно до змісту цього права, способу його порушення та наслідків, що спричинило це порушення. Втім, обрання того чи іншого способу захисту повинно узгоджуватися з положеннями нормативно-правових актів та не порушувати прав інших осіб.
 • Документ
  Спростування недостовірної інформації про можливі факти порушення вимог антикорупційного законодавства
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Кучерявенко, В. С.; Kucheriavenko, Viktoriia S.
 • Документ
  Правові підстави реалізації права на відповідь як способу захисту права на честь, гідність та ділову репутацію порушеного в засобах масової інформації
  (Одеса : Юридична література, 2021) Кучерявенко, В. С.; Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Kucheriavenko, Viktoriia S.
  Стаття присвячена одному із способів захисту особистих немайнових прав фізичної особи, порушених у засобах масової інформації. Висвітлено питання щодо змісту права на відповідь як способу захисту порушених прав, особливостей реалізації права на відповідь у межах юрисдикційної та неюрисдикційної форм захисту з огляду на практикозастосовну діяльність.
 • Документ
  Право на повагу до презумпції невинуватості в цивілістичній площині
  (2021) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Кучерявенко, В. С.; Kucheriavenko, Viktoriia S.
  Стаття присвячена питанню захисту особистих немайнових прав, порушених внаслідок поширення стверджувальної інформації стосовно причетності особи до вчинення протиправних, кримінально-караних діянь за відсутності обвинувального вироку, який набрав законної сили. У статті надано оцінку законодавчим ініціативам з об’єктивації «права на повагу до презумпції невинуватості» в межах основного акта цивільного законодавства та розкрито питання ефективного способу захисту особистих немайнових прав, порушених внаслідок безпідставного поширення стверджувальної інформації щодо протиправних, кримінально-караних проявів діяльності особи, в умовах відсутності в межах Цивільного кодексу України об’єктивованого права на повагу до презумпції невинуватості.
 • Документ
  Право на повагу до презумпції невинуватості в контексті діяльності засобів масової інформації
  (Одеса : Юридична література, 2021) Кучерявенко, В. С.; Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Kucheriavenko, Viktoriia S.
 • Документ
  Право на відповідь, як спосіб захисту права на честь, гідність та ділову репутацію порушеного в Інтернет-ЗМІ
  (Одеса : Фенікс, 2020-06-13) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Кучерявенко, В. С.; Kucheriavenko, Viktoriia S.
  Стаття присвячена одному із способів захисту особистих немайнових прав фізичної особи, порушених у засобах масової інформації. Висвітлено питання щодо змісту права на відповідь як способу захисту порушених прав, особливостей реалізації права на відповідь у межах юрисдикційної та неюрисдикційної форм захисту з огляду на практикозастосовну діяльність.
 • Документ
  Право на відповідь як спосіб цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, порушених в ЗМІ
  (2020) Кучерявенко, В. С.; Kucheriavenko, Viktoriia S.; Кучерявенко, Вікторія Сергіївна
  Стаття присвячена одному із способів захисту особистих немайнових прав фізичної особи, порушених у засобах масової інформації. Висвітлено питання щодо змісту права на відповідь як способу захисту порушених прав, особливостей реалізації права на відповідь у межах юрисдикційної та неюрисдикційної форм захисту з огляду на практикозастосовну діяльність.
 • Документ
  Право на відповідь і право на свободу преси: конфлікт прав
  (Одеса : Фенікс, 2021) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Кучерявенко, В. С.; Kucheriavenko, Viktoriia S.
  Стаття присвячена одному із способів захисту особистих немайнових прав фізичної особи, порушених у засобах масової інформації. Висвітлено питання щодо змісту права на відповідь як способу захисту порушених прав, особливостей реалізації права на відповідь у межах юрисдикційної та неюрисдикційної форм захисту з огляду на практикозастосовну діяльність.
 • Документ
  Вибачення як спосіб захисту права на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Кучерявенко, В. С.; Kucheriavenko, Viktoriia S.
 • Документ
  Об’єктивація презумпції невинуватості в умовах рекодифікації цивільного законодавства України
  (Одеса : Фенікс, 2021) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Kucheriavenko, Viktoriia S.; Кучерявенко, В. С.
 • Документ
  Результати проведення Всеукраїнського круглого столу "Інформаційні технології в умовах оновлення цивільного законодавства"
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Кучерявенко, В. С.; Кучерявенко, Виктория Сергеевна; Kucheriavenko, Viktoriia S.
 • Документ
  Результати проведення всеукраїнської науково-практичної конференції "Цівілістичні проблеми колізії приватних та публічних інтересів в умовах пандемії COVID-19"
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Кучерявенко, В. С.; Кучерявенко, Виктория Сергеевна; Kucheriavenko, Viktoriia S.