Галупова Лариса Ігорівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 16 з 16
 • Документ
  Проблеми захисту авторських прав у цифровому середовищі
  (Одеса : Фенікс, 2023) Галупова Лариса Ігорівна
 • Документ
  Академічна доброчесність : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво "Юридика", 2024) Харитонова, Олена Іванівна; Ульянова, Галина Олексіївна; Кирилюк, Алла Володимирівна; Бааджи, Наталія Пилипівна; Галупова, Лариса Ігорівна
  Навчально-методичний посібник містить короткий виклад лекційного матеріалу, плани та завдання до практичних занять та самостійної роботи , тести, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини», 05 «Соціальні та поведінкові науки» Національного університету «Одеська юридична академія» з метою вивчення дисципліни «Академічна доброчесність».
 • Документ
  Права інтелектуальної власності та їх захист : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво “Юридика”, 2024) Харитонова, Олена Іванівна; Ульянова, Галина Олексіївна; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Кирилюк, Алла Володимирівна; Бааджи, Наталія Пилипівна; Галупова, Лариса Ігорівна; Мартинюк, Іван Вікторович
  Навчально-методичний посібник містить завдання до практичних занять і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та питання до підсумкового контролю. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Права інтелектуальної власності та їх захист».
 • Документ
  Патентна юстиція : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво “Юридика”, 2024) Галупова, Лариса Ігорівна; Мартинюк, Іван Вікторович; Кирилюк, Алла Володимирівна; Харитонова, Олена Іванівна
  Навчально-методичний посібник містить завдання до практичних занять і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та контрольні запитання. Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Патентна юстиція».
 • Документ
  Захист авторських прав на контент, розміщений у соціальних мережах
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Галупова, Лариса Ігорівна; Галупова, Л. І.; Halupova, Larysa I.
 • Документ
  Онлайн – медіація як спосіб захисту прав інтелектуальної власності в цифровому середовищі
  (Одеса : Фенікс, 2019) Галупова, Лариса Ігорівна; Галупова, Л. І.; Halupova, Larysa I.
 • Документ
  Поняття онлайн медіації у сфері права інтелектуальної власності
  (ВД "Гельветика", 2019) Галупова, Лариса Ігорівна; Галупова, Л. І.; Галупова, Лариса Игоревна; Halupova, Larysa I.
 • Документ
  Корпоративне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Харитонова, О. І.; Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Olena I.; Галупова, Лариса Ігорівна; Halupova, Larysa I.; Галупова, Л. І.
  У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни: теми лекцій і практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для са­мостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів і список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-профе­сійної програми вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», а також рекомен­довано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студен­там, які вивчають дисципліну «Корпоративне право».
 • Документ
  Конфлікти щодо прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет
  (Одеса : Фенікс, 2020) Галупова, Лариса Ігорівна
 • Документ
  Захист прав інтелектуальної власності в умовах воєнного стану
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Галупова, Лариса Ігорівна; Галупова, Л. І.; Галупова, Лариса Игоревна; Halupova, Larysa I.
 • Документ
  Protection of copyright on the Internet
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyryliuk, Alla V.; Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Н. П.; Бааджи, Наталия Филипповна; Baadzhy, Nataliia P.; Гонгало, Регіна Францівна; Гонгало, Р. Ф.; Гонгало, Регина Францовна; Honhalo, Rehina F.; Капустіна, Надія Борисівна; Капустіна, Н. Б.; Капустина, Надежда Борисовна; Kapustina, Nadiia B.; Галупова, Лариса Ігорівна; Галупова, Л. І.; Галупова, Лариса Игоревна; Halupova, Larysa I.
  The problem of improving of legislation in the field of copyright protection is one of the urgent problems facing modern legislation. Due to the rapid development of information and communication technologies, dishonest users have the opportunity to post fragments of other people's creative works on their sites without reference to the author, source of borrowing and without disclosing information about the owners of the site. According to the main international copyright convention, the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886), copyright protection covers a wide array of human creativity - all “literary and artistic works.” Due to the process of digitization all these forms of creativity can be transmitted across the Internet and in case of violation of rights to them, a mechanism for their protection should be developed in a modern society. It is concluded that information is transmitted via the Internet mainly in the form of creative works that are object to copyright. Moreover, the implementation of any formalities and the fact of publication of the creative work are not needed. The peculiarities of the legal regime of creative works placed on the Internet, the rights of which are the object of civil protection, were disclosed in the article. The author discloses problems of copyright protection for works posted on the Internet, including the problem of identification of the offender. In the article it is also identified basic ways to protect copyright, such as self-defense and judicial protection. The author examines issues of copyright protection for creative works posted on the Internet. Technical and legal means and methods of protecting the rights of authors are analyzed, which allow effective protection of creative works placed on the Internet both before and after their infringement. In the article it is argued that the protection of interests of copyright entities on the Internet depends to a large extent on the technological means that they use. The evolution of these tools and techniques will diminish the role of copyright as a regulator of civil legal relations on the Internet.
 • Документ
  Альтернативні способи врегулювання конфліктів у сфері права інтелектуальної власності
  (2021-05-12) Галупова, Лариса Ігорівна; Галупова, Лариса Игоревна; Galupova, Larisa I.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2021. Дисертація є першим у науці цивільного права спеціальним комплексним дослідженням альтернативних способів врегулювання конфліктів у сфері права інтелектуальної власності. У дисертації розглянуто наукові підходи до визначення поняття «конфлікт» та розкрито його співвідношення з категорією «спір». Визначено особливості конфліктів у сфері права інтелектуальної власності, а також проведено їх класифікацію за різними критеріями. Розкрито сутність альтернативних способів врегулювання конфліктів та переваги їх застосування у сфері права інтелектуальної власності. Визначено поняття медіації та її переваги як способу альтернативного врегулювання конфлікту у сфері права інтелектуальної власності, а саме: швидке врегулювання конфлікту та припинення правопорушення; прийняття рішення, яке задовольняє вимоги обох сторін; збереження професійних зв’язків; налагодження нового ділового партнерства; конфіденційність процесу та збереження ділової репутації сторін; поштовх для створення та розвитку нових об’єктів права інтелектуальної власності. Досліджено міжнародний досвід регулювання відносин та практики поширення медіації як альтернативного способу врегулювання конфліктів. Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення законодавства в сфері регулювання процедури медіації.
 • Документ
  Способи врегулювання онлайн-конфліктів щодо прав інтелектуальної власності
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Галупова, Лариса Ігорівна; Галупова, Л. І.; Галупова, Лариса Игоревна; Halupova, Larysa I.
 • Документ
  Переваги медіації та третейського суду як альтернативних способів врегулювання конфліктів у сфері права інтелектуальної власності
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Галупова, Лариса Ігорівна; Галупова, Лариса Игоревна; Halupova, Larysa I.
 • Документ
  Міжнародний досвід запровадження медіації як альтернативного способу вирішення конфліктів в мережі Інтернет
  (Одеса : Фенікс, 2016) Галупова, Лариса Ігорівна; Галупова, Лариса Игоревна; Halupova, L. I.