Крусян Анжеліка Романівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 29
 • Документ
  Впровадження конституційної скарги в Україні: проблеми сучасного стану
  (ВД «Гельветика», 2019) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.
 • Документ
  Науково-практичний аналіз конституційних конфліктів у контексті сучасного українського конституціоналізму
  (Чернівці, 2021) Крусян, А. Р.; Krusian, A. R.; Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна
 • Документ
  Realization of the right to free movement under quarantine conditions: practice of the European Court of Human Rights
  (Universidad del Zulia, 2021) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.; Цюра, Вадим Васильович; Цюра, В. В.; Цюра, Вадим Васильевич; Tsiura, Vadym V.; Пережняк, Борис Аркадійович; Пережняк, Б. А.; Пережняк, Борис Аркадиевич; Perezhniak, Borys A.; Perezhniak, Boris; Сабодаш, Роман Богданович; Сабодаш, Р. Б.; Sabodash, Roman B.; Sabodash, Roman; Казакова, Людмила Олександрівна; Казакова, Л. О.; Казакова, Людмила Александровна; Kazakova, Liudmyla O.; Kazakova, Lyudmila
  Under uncertain conditions, the introduction of a state of emergency and quarantine measures, the scope of human rights may be subject to state interference and some rights cannot be exercised at all. The aim of the work is to examine the problem of the exercise of the right to freedom of movement and personal integrity in the context of COVID-19 through the practice of the European Court of Human Rights ECTHR. The theme of the study is the social relations that arise in the exercise of the right to freedom of movement and personal integrity in the COVID-19 pandemic. Research methods are the dialectical method, the method of system analysis, synthesis, induction, deduction, modeling, comparison, generalization, and formalization. As a result of the study, the problems of the realization of the right to freedom of movement and personal inviolability in COVID-19 were analyzed through the prism of ECtHR decisions. The international experience of regulating the right to circular under quarantine conditions was clarified and suggested ways to solve this problem to protect human dignity.
 • Документ
  Amicus Curiae Institute in the Constitutional Process
  (ASERS Publishing, 2019) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.; Животовська, Ірина Юріївна; Животовська, І. Ю.; Животовская, Ирина Юрьевна; Zhyvotovska, Iryna Yu.; Міхальов, Володимир Олександрович; Міхальов, В. О.; Михалев, Владимир Александрович; Mikhalov, Volodymyr O.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.
  Given the specifics of constitutional proceedings, the question of the peculiarities of evidence in a constitutional trial is becoming increasingly important. With the adoption of the Law of Ukraine ‘On the Constitutional Court of Ukraine’, for the sake of completeness of the trial, amicus curiae play a significant role in proving – experts and specialists who, by giving opinions on written requests of the judge-rapporteur in the case, reveal the peculiarities of socio-political discussion on complex issues arising in the course of constitutional justice. The purpose of this work is to study the amicus curiae institute, the features of its legal regulation in Ukraine and abroad, as well as to investigate the role of the institute in the constitutional process of Ukraine. The object of the research is the amicus curiae institute in the constitutional process of Ukraine. By examining the amicus curiae institute in the constitutional process of Ukraine, we can conclude that it plays an important role in the completeness of the judicial review of the case. On the one hand, the ‘friend of the court’ is a lobbyist who, thanks to his conclusions, seeks the necessary judicial decision. On the other hand, thanks to the amicus curiae institute, when considering cases that may affect an indeterminate number of persons, civil society (such as NGOs, etc.) can help ensure that the judgment is given in the light of all the circumstances relevant to the cases. However, despite the legislative consolidation of the research institute in the constitutional process of Ukraine, some procedural provisions require further refinement with the use of international experience and advanced scientific works.
 • Документ
  Актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні: конституційно-правовий контекст
  (Одеса : Гельветика, 2019) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Krusian, Anzhelika R.
  Стаття присвячена конституційно-правовому аналізу актуальних проблем права інтелектуальної власності в Україні. Обґрунтовано, що право інтелектуальної власності в суб’єктивному сенсі можна розглядати як конституційно визначене та гарантоване державою право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. За своєю юридичною природою право інтелектуальної власності є конституційним (основним) правом людини. Визначено конституційні основи права інтелектуальної власності та аргументовано пропозиції щодо їх удосконалення через внесення відповідних змін до Конституції України. Зокрема, аргументується, що, відповідно до міжнародних стандартів у сфері права інтелектуальної власності та спрямованості конституційно-правових перетворень у сучасній Україні на утвердження та забезпечення конституційно-правової свободи людини, необхідним є внесення змін до ст. ст. 41 та 54 Конституції України. Зазначено, що юридико-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності в Україні, який складається з нормативної та інституціональної частин, потребує свого суттєвого покращення. Адже, незважаючи на певні досягнення у сфері законодавчого забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, недосконалість законодавства в цій сфері є одним із найголовніших факторів, що перешкоджають створенню в Україні ефективного механізму (його нормативної частини) захисту прав інтелектуальної власності. Акцентовано увагу на тому, що важливе місце у механізмі захисту права інтелектуальної власності посідають органи судової влади. У сучасних умовах значними інноваціями в цьому напрямі є запровадження в Україні інституту конституційної скарги та створення спеціалізованого суду, що має посилити механізм судового захисту прав інтелектуальної власності. Визначено недоліки щодо утворення, формування та функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Проаналізовано шляхи вирішення проблем щодо інституціональної частини механізму захисту інтелектуальної власності, зокрема, які пов’язані із запровадженням єдиного спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності.
 • Документ
  Кодекс адміністративного судочинства України як джерело адміністративного процесуального права: інновації та проблеми
  (Одеса : Гельветика, 2019) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Krusian, Anzhelika R.
  У статті досліджено інноваційні положення Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) як джерела адміністративного процесуального права. Визначено, що праксеологічна необхідність дослідження його положень обумовлена двома чинниками: по-перше, КАСУ є важливим кодифікованим джерелом адміністративного процесуального права, тому досконалість його положень детермінована з ефективністю вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин; по-друге, інноваційні положення КАСУ запроваджують нові джерела адміністративного процесуального права, що потребують своєї практичної апробації та відповідного наукового дослідження. Обґрунтовано, що принцип верховенства права у системи джерел адміністративного процесуального права України відіграє фундаментальну роль та має інструментальне значення, проявляючись як: самостійне джерело адміністративного процесуального права в якості правової доктрини, що наповнюється конкретним юридичним значенням у контексті адміністративного судочинства; механізмений вектор застосування джерел права в адміністративному судочинстві. Досліджені новації КАСУ щодо: введення інституту типових та зразкових справ; залучення до адміністративного процесу такого учасника розгляду справи, як експерта з питань права (ст. 69 КАСУ), що свідчить про появу в адміністративному судочинстві правового інституту amicus curiae; та зроблено висновок про поступове впровадження судового прецеденту та правової доктрини до системи джерел адміністративного процесуального права України. Резюмовано, що система джерел адміністративного процесуального права України розвивається у напрямку її збагачення (розширення) такими джерелами, як правова доктрина, судовий прецедент, з виокремленням фундаментальної ролі та інструментального значення верховенства права. Водночас, нові положення КАСУ – кодифікованого джерела адміністративного процесуального права потребують свого подальшого удосконалення, зокрема, для забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин.
 • Документ
  Актуальні питання сучасної практики впровадження конституційної скарги в Україні: теоретико-праксеологічний аналіз
  (Одеса : Гельветика, 2019) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Krusian, Anzhelika R.
  Стаття присвячена огляду практики Конституційного Суду України щодо розгляду справ за конституційними скаргами та теоретичному аналізу конституційно-правового інституту конституційної скарги. Визначено, що інститут конституційної скарги протягом приблизно двох із половиною років залишався практично статичним в Україні. Аналіз цієї ситуації, а також перших рішень Конституційного Суду України за конституційними скаргами надав можливість висвітлити найбільш актуальні питання сучасної практики впровадженн цього інституту в реалії конституційно-правової системи України з метою визначення напрямів його функціональної ефективізації. Доведено, що великого не тільки теоретичного, але і практичного значення набуває визначення змісту законодавчих вербальних конструкцій «очевидна необґрунтованість змісту і вимог конституційної скарги» та «наявне зловживання правом на подання скарги». Резюмовано, що складання та подання конституційної скарги – це складний за формою та змістом процес, що потребує професійної правничої допомоги.
 • Документ
  Інформаційне суспільство в Україні: конституційно-правове забезпечення формування та розвитку
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.
 • Документ
  The Institutional and Legal Justification of the Restriction of Freedom of Movement in Conditions of Counteraction the Spread of the Covid-19 Pandemic
  (San Gregorio de Portoviejo University, 2020) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.; Задоя, Іванна Іванівна; Задоя, І. І.; Задоя, Иванна Ивановна; Zadoia, Ivanna I.; Маслова, Яна Іванівна; Маслова, Я. І.; Маслова, Яна Ивановна; Maslova, Yana I.; Maslova, Iana I.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.
  The study touches upon the issue of determining the current state of ensuring and restricting freedom of movement in Ukraine in the context of counteracting the spread of the COVID - 19 pandemic. Particular attention is paid to the substantive component and the expediency of certain restrictions on freedom of movement, namely: self-isolation and observation. The normative-legal bases of restriction of the constitutional right to freedom of movement are investigated and gaps of their substantiation are revealed. It is proposed to amend the Constitution of Ukraine regarding the possibility of restricting freedom of movement; the need to develop flexible mechanisms for the implementation of self-isolation and observation regimes in counteracting the spread of the COVID-19 pandemic; creation of specially authorized subjects, which will be responsible for ensuring the proper condition and maintenance of mental health of persons who are in self-isolation and observation. In carrying out this study, general philosophical and special methods of scientific knowledge were used, namely: the method of system analysis, the dialectical method, the formal-logical method and the structural-functional, as well as a number of empirical methods. The practical significance of the study is to outline a single approach to restricting freedom of movement against the background of the actualization of trends in the response to the COVID - 19 pandemic in Ukraine. All results obtained independently are original (no analogues and incorrect borrowings). The subject of research is considered in Ukraine for the first time and has prospects for further development
 • Документ
  Civic institution influence on formation of public service principles in Ukraine
  (FEPR, 2019) Магновський, Ігор Йосифович; Магновський, І. Й.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y.; Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusyan, Angelica R.; Krusian, Anzhelika R.; Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.; Kornuta, Liudmila; Шкарпицька, Вікторія Кирилівна; Шкарпицька, В. К.; Шкарпицкая, Виктория Кирилловна; Shkarpytska, Viktoriia K.
  The article contains considerations on public service principles in Ukraine, since a new approach is developed to define both fundamental principles of public authority activity and their content due to public power decentralization and deconcentration. The main idea of the article is to determine possible ways to improve interaction of civic institutions with the authorities; to define a unified concept of humanization and democratization of public administration and to stipulate specific recommendations for reforming the existing system of public service principles in Ukraine. During this research, general and special methods of scientific knowledge were used: systematic analysis, dialectical, formal-logical, structural-functional, and empirical methods. The authors concluded that public service principles in Ukraine were poorly represented. In order to increase the positive effect of new forms of society participation in public administration, the basis of the public service functioning in Ukraine should be learned. The article may be useful for relevant public administration subjects while creating a mechanism for a public administration system and, in particular, for involving citizens, since it is part of government strategies and development programs. It can also be useful for researchers of social and legal processes related to civil society development. The analysis of the digitalization process in the country and in the world helped to identify problems requiring special attention and to find solutions for implementation of project activities on the creation of a modern management structure. The novelty and originality of the research is in description of the basic principles of public service considering tendencies in the public administration development.
 • Документ
  The Constitutional Humanitarian Law as a Sub-Branch of the Constitutional Law of Ukraine
  (Scientific Association for Research and Strategic Studies, 2020) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.
  The paper considers the scientific analysis of political and legal prerequisites and objective factors regarding the formation and setting apart a humanitarian component – constitutional humanitarian law, in the system of the constitutional law of Ukraine. The legal nature (substance) and content, subject matter and methods of the constitutional humanitarian law are discussed at the levels of empirical and theoretical research methods. It is substantiated that the constitutional humanitarian law is a sub-branch of the constitutional law, the regulation subject of which covers public relations in the field of defining, securing and protecting human constitutional and legal freedom.
 • Документ
  Підстави виокремлення конституційного гуманітарного права як підгалузі конституційного права України
  (Одеса : Гельветика, 2020) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.
 • Документ
  Гуманізація та гуманістична функція (роль) конституційного права в правовій системі України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.
 • Документ
  Мета та зміст сучасного етапу конституційної реформи в умовах євроінтеграції України
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusjan, Anzhelika R.
 • Документ
  Система публічної влади в Україні та тенденції її конституційного розвитку
  (Одеса : Фенікс, 2012) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusyan, Аnjelika R.
 • Документ
  Конституційна законність у системі сучасного конституціоналізму
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2005) Крусян, А. Р.; Крусян, А. Р.; Krusian, A. R.
 • Документ
  Судова реформа в Україні: зміст етапів
  (2014) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusjan, Anzhelika
 • Документ
  Конституціоналізм і демократія: концепція співвідношення
  (2014) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusjan, Anzhelika
 • Документ
  Конституційно-правова свобода людини як мета сучасного конституціоналізму
  (2009) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusjan, Anzhelika
  Конституційна свобода виражається в існуванні сфери особистої свободи від будь- яких незаконних (неконституційний) обмежень і втручань органів державної влади і інших соціальних суб'єктів. Категорія конституційної свободи — законне закріплення належного законного статусу особи, що забезпечує свободу для діяльності в політичній, економічній, духовній і іншій сферах свободи особи і свободи від свавільного втручання у всі ці сфери. Constitutional freedom is expressed in the existence of the sphere of individual freedom of a person from any inlegal (unconstitutional) restrictions and interventions from public authority and other social subjects. The provision of constitutional freedom is the legal fixing of the proper legal status of a person, that provides freedom for the activity in political, economic, spiritual and other spheres of individual freedom and freedom from self-willed interference in all these spheres.