Адвокатура: минуле та сучасність : матер. ІІ міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспір. та студ. (м. Oдеса, 2 березня 2013 р.) 

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 214
 • Документ
  Єдність судової практики як гарантія рівного стандарту захисту людини
  (Одеса: Фелікс, 2013) Юревич, І. В.
  У статті досліджено значення судової практики Європейського суду з прав людини для органів, які здійснюють правозастосовну діяльність в Україні, а також аспекти її впливу на суб'єктів правозастосування.
 • Документ
  Види страхування професійної відповідальності адвоката: добровільне чи обов'язкове ?
  (Одеса: Фелікс, 2013) Чекмарьова, Л. Ю.
  У статті досліджуються деякі аспекти страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні. Запропоновані види захисту професійної відповідальності адвокатів.
 • Документ
  Понятие адвокатского бюро как одной из организационных форм адвокатской деятельности
  (Одеса: Фелікс, 2013) Тушкин, А. А.
  Стаття присвячена висвітленню проблематики адвокатського бюро як оргнізаційної форми адвокатської діяльності. Проаналізовано загальні положення щодо найменування адвокатського бюро, питання про органи управління адвокатського бюро.
 • Документ
  Судова промова адвоката та її значення в процесуальному праві
  (Одеса: Фелікс, 2013) Токарчук, О. С.
  В статті здійснено розгляд такого питання як судова промова адвоката та її значення в процесуальному праві.
 • Документ
  Психологічні особливості діяльності адвоката
  (Одеса: Фелікс, 2013) Ткачук, І. М.
  У статті висвітлені окремі психологічні особливості адвокатської діяльності, специфіка якої полягає у вирішенні юридичних конфліктів.
 • Документ
  Правові засади адвокатського самоврядуваня
  (Одеса: Фелікс, 2013) Супрун, О. В.
  В статті здійснено теоретичний аналіз правових засад адвокатського самоврядування в Україні. Досліджено зміст і структуру адвокатського самоврядування. Зазначено, що потрібно щоб адвокатура була незалежною від держави і управлялася самостійно, тобто на рівні адвокатського самоврядування у формі самоорганізації та саморегулювання.
 • Документ
  Адвокатська таємниця
  (Одеса: Фелікс, 2013) Сорокопуд, Б. В.
  В статті розглядаються поняття інформації та адвокатської таємниці в аспекті юриспруденції і етики, їх тлумачення відповідно до скасованого, чинного та нового законодавства. Виявлено прогалини у дослідженні цих понять та запропоновано їх правове вирішення.
 • Документ
  Новый закон об адвокатуре: попытка анализа основных нововведений и проблем
  (Одеса: Фелікс, 2013) Смит, К. В.
  В статті проведено аналіз правового статусу адвоката у зв'язку з прийняттям нового Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Аналізуються практичні аспекти реалізації норм цього Закону. Звертається увага на недоліки та проблеми з якими зіткнувся новий Закон України про адвокатуру.
 • Документ
  Спілки та асоціації адвокатів
  (Одеса: Фелікс, 2013) Сенишин, Т. Р.
  У статті зазначено, що спілки та асоціації адвокатів представляють інтереси адвокатів у державних органах і об'єднаннях громадян, захищають соціальні та професійні права адвокатів, здійснюють методичну і видавничу роботу, сприяють підвищенню професійного рівня адвокатів, можуть створювати спеціальні фонди і діють відповідно до своїх статутів.
 • Документ
  Чи потрібна в Україні адвокатська таємниця ?
  (Одеса: Фелікс, 2013) Садовнік, О. В.
  У статті досліджуються доктринальні підходи до розуміння сутності адвокатської таємниці. Здійснюється аналіз положень чинного законодавства України щодо можливості розголошення адвокатської таємниці.
 • Документ
  Адвокатська таємниця
  (Одеса: Фелікс, 2013) Рябий, С. М.
  У статті розкрито актуальні питання теорії і практики застосування правового інституту адвокатської таємниці. Звернено увагу на недосконалість законодавства у частині регулювання даного правового інституту та запропоновано шляхи його вдосконалення.
 • Документ
  Новації в законодавстві України щодо правового статусу адвоката
  (Одеса: Фелікс, 2013) Погранична, С. О.
  У даній роботі проведено аналіз правового статусу адвоката в Україні. Звертається увага на недоліки правового регулюваня, зокрема, щодо визначення кола повноважень адвокатата гарантій його діяльності.
 • Документ
  Гарантії адвокатської діяльності
  (Одеса: Фелікс, 2013) Петренко, Г. К.
  У статті досліджується правова природа гарантій адвокатської діяльності. Здійснено аналіз нормативно-правових актів, якими вони встановлюються. Обгрунтовано висновок про необхідність пошуку дієвих способів та механізмів, які б змінили існуючі негативні тенденції щодо порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.
 • Документ
  Підвищення кваліфікації адвоката як його професійний обов'язок
  (Одеса: Фелікс, 2013) Морій, Ю. О.
  Стаття присвячена розкриттю питань, які пов'язані із з'ясуванням сутності професійного обов'язку адвоката підвищувати свою кваліфікацію.
 • Документ
  Актуальність проблеми страхування адвокатської діяльності в Україні
  (Одеса: Фелікс, 2013) Михасюк, Д. Д.
  Статтю присвячено аналізу правового інституту страхування адвокатської діяльності в Україні. Автором зроблено висновок, що обов'язкове страхування професійної відповідальності адвокатів забезпечує адвокатам належний правовий захист їх діяльності.
 • Документ
  Етичні аспекти взаємовідносин адвоката з судом та іншими учасниками судового процесу
  (Одеса: Фелікс, 2013) Мандзюк, Н. В.
  Однією з актуальних проблем сьогодення, з якою стикається адвокатська спільнота, є проблема взаємовідносин адвоката із судом. Така актуальність обумовлюється тим, що на ці два інститути переважно покладається функція щодо здійснення захисту прав людини. Актуальність проявляється також у тому, що українське законодавство побудоване з огляду на необхідність дотримання принципу взаємної поваги у взаємовідносинах між адвокатом і судом.
 • Документ
  Щодо деяких питань плати за складання кваліфікаційного іспиту адвокатом
  (Одеса: Фелікс, 2013) Лобунська, Т. А.
  В статті розкрито і проаналізовано проблемні питання плати за складання кваліфікаційного іспиту адвокатом. Подано рекомендації щодо вирішення цього питання.
 • Документ
  Перспективи запровадження обов'язкового страхування юридичної відповідальності адвокатів
  (Одеса: Фелікс, 2013) Куліш, В. О.
  У статті досліджуються деякі аспекти страхування професійної діяльності адвокатів в Україні, що покликане забезпечити захист фахівців юридичної сфери від судових позовів та одночасно гарантувати клієнтам захист їх прав. Запропоновані види захисту професійної відповідальності адвокатів.
 • Документ
  Інститут адвокатури і державна влада: їх взаємовплив
  (Одеса: Фелікс, 2013) Кулачинська, М. В.
  У статті досліджуються проблеми взаємовідносин адвокатури з органами державної влади, виявляються тенденції розвитку цих відносин з позицій критерію незалежності адвокатури й розвитку демократичних засад її самоврядування.
 • Документ
  Совість адвоката
  (Одеса: Фелікс, 2013) Кузишин, А. Я.
  У статті здійснено теоретико-правовий аналіз моральних засад адвокатської діяльності, їх сутності та значення у професійній діяльності адвоката.