Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 23

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 18 з 18
 • Документ
  Деякі правові аспекти досудового захисту конституційних прав людини і громадянина Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
  (Одеса : Гельветика, 2019) Яковенко, Є. О.; Яковенко, Е. А.; Yakovenko, Ye. O.
  У публікації автором розглянуто правові аспекти досудового захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина під час звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зокрема його компетенції та порядок розгляду звернень, одержання доказів.
 • Документ
  Вина як елемент суб’єктивної сторони складів злочинів, передбачених ст. ст. 368, 369 Кримінального кодексу України
  (Одеса : Гельветика, 2019) Третьяков, Дмитро Анатолійович; Третьяков, Дмитрий Анатольевич; Третьяков, Д. А.; Tretiakov, Dmytro A.
  Проводиться аналіз змісту вини суб’єктів злочинів, передбачених вищевказаними статями. Пропонуються шляхи вирішення проблемних питань кваліфікації надання неправомірної вигоди та її одержання за ознаками суб’єктивної сторони.
 • Документ
  Економіко-правовий механізм сталого розвитку бурштиноносних регіонів України
  (Одеса : Гельветика, 2019) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Сурилова, Е. А.; Surilova, O. O.; Surilova, Olena O.
  Стаття присвячена висвітленню особливостей економіко-правового механізму використання та охорони бурштиноносних надр України як запоруки сталого розвитку бурштиноносних регіонів нашої держави з урахуванням асиміляційного потенціалу природного середовища та антропогенного навантаження на довкілля. Підкреслюється необхідність ширшого співробітництва України з Європейським Союзом в ході реалізації багатолітніх рамкових програм досліджень та технологічного розвитку задля використання новітніх екологічно дружніх технологій видобутку бурштину.
 • Документ
  Виправдовувати довіру виборців
  (Одеса : Гельветика, 2019) Словська, Ірина Євгенівна; Словська, І. Є.; Словская, Ирина Евгеньевна; Словская, И. Е.; Slovska, Iryna E.; Slovska, I. E.
  Досліджено проблеми діяльності народних депутатів України як членів представницького органу народу. Об'єктом аналізу стають такі негативні чинники, як відсутність на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів, низька якість законодавчої діяльності. Існує зв’язок між активністю виборців під час виборів та якістю їхнього життя, бажанням обрати "нових облич" на державні посади. Підкреслюється, що без постійного якісного виконання депутатом України своїх обов'язків неможливо побудувати політичну стабільність, демократію та національну безпеку.
 • Документ
  Психические расстройства и преступность
  (Одеса : Гельветика, 2019) Сердюк, Павло Павлович; Сердюк, П. П.; Сердюк, Павел Павлович; Serdiuk, P. P.
  Психические расстройства и преступность. Статья посвящена вопросу влияния наличия у лица психического расстройства на вероятность совершения ним преступления. На основе измерений и расчётов, а также имеющейся эмпирики делается вывод о неточности предыдущих исследований по этому вопросу, и развеивается миф о большей склонности лиц с психическими аномалиями к совершению преступлений.
 • Документ
  Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі
  (Одеса : Гельветика, 2019) Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, Елена Анатольевна; Самойленко, Е. А.; Samoilenko, Olena A.
  У статті в результаті визначення підстав для типізації слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі, пропонуються типові слідчі ситуації, що характеризуються наявністю персоналізованих відомостей про користувача як злочинця. Вони розглядаються на прикладі конкретних кримінальних проваджень у комплексі з тактичними завданнями та засобами їх вирішення.
 • Документ
  Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби
  (Одеса : Гельветика, 2019) Рачинський, Руслан Михайлович; Рачинський, Р. М.; Рачинский, Руслан Михайлович; Rachynskyi Ruslan M.; Rachynskyi, R. M.
  У статті досліджено сутність поняття інформаційно-аналітичного забезпечення. Розглянуто форми подання інформації контролюючим органам (періодично або за письмовим запитом). Досліджено порядок періодичності подання інформації такими суб’єктами: органами місцевого самоврядування; центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; органами внутрішніх справ; органами державної статистики; Державною митною службою; Національним банком України, банками та іншими фінансовими установами; Пенсійним фондом України. Досліджено спосіб отримання інформації контролюючими органами за їх запитом, вивчено підстави надсилання платникові податку запиту щодо надання інформації. Виявлено проблеми щодо захисту інформації, що міститься в інформаційних ресурсах.
 • Документ
  Рішення Європейського суду з прав людини про право на свободу об’єднання у політичні партії
  (Одеса : Гельветика, 2019) Осауленко, С. В.; Осауленко, Світлана Вікторівна; Осауленко, Светлана Викторовна; Osaulenko, S. V.; Osaulenko, Svitlana V.
  У статті автор пропонує для подальшого удосконалення законодавства України про конституційне право на свободу об’єднання у політичні партії враховувати рішення у наступних справах: а) справа «Об’єднана комуністична партія Туреччини та інші проти Туреччини» (визнання дотримання прав меншості однією із загальнолюдських цінностей та здійснення її захисту); б) справа «Соціалістична партія та інші проти Туреччини» (Суд захистив таку цінність, як права меншості, у контексті поновлення державної реєстрації однієї з опозиційних партій Туреччини, а також вирішив конфлікт між такою цінністю, як свобода, у частині свободи асоціацій у політичні партії, та національною безпекою); в) справа «Республіканська партія Росії проти Росії», під час розгляду якої Суд захистив таку цінність, як права меншості, у контексті поновлення державної реєстрації однієї з опозиційних партій Російської Федерації, а також вирішив конфлікт між такою цінністю, як народовладдя, у контексті права окремої особи на участь у політичному житті, та такою цінністю, як громадський порядок, за додержання якого традиційно відповідають органи публічної влади.
 • Документ
  Суд в реализации права на судебную защиту (в концепте цивилистических процессуальных изменений России)
  (Одеса : Гельветика, 2019) Николайченко, Ольга; Николайченко, Ольга Викторовна; Ніколайченко, Ольга Вікторівна; Николайченко, О. В.; Ніколайченко, О. В.; Nikolaichenko, Olha V.; Nikolaichenko, O. V.
  Известная дилемма между активностью суда в гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах и его процессуальная отстраненность в реализации права на судебную защиту остается теоретически недооцененной, но важной в практическом отношении проблемой. Рассмотрены процессуальные права и обязанности суда при возбуждении производства по делу, рассмотрении дела по существу в различных формах судопроизводства. Обосновывается авторская позиция о сохранении активной роли суда в правореализационной и правоприменительной деятельности в условиях обеспечения как интересов участников правоотношений, стремящихся к судебной защите нарушенного права, так и иных лиц, права и законные интересы которых затрагиваются судебным актом. Само по себе наличие у сторон равных возможностей судебной защиты своих прав, включающее в себя и равные возможности их реализации, не может рассматриваться в качестве надлежащей гарантии защиты нарушенного или оспоренного права, если соответствующим образом не регламентировано процессуальное место суда. Делается вывод, что активная регулирующая роль суда в процессе, основанием для проявления которой является прямое указание процессуального закона, его смысл, либо возникшая в ходе рассмотрения дела необходимость, обусловлена задачами судопроизводства.
 • Документ
  Органи самоорганізації населення у системі місцевого самоврядування
  (Одеса : Гельветика, 2019) Мішина, Н. В.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Н. В.; Мишина, Наталия Викторовна; Mishyna, Natalya V.; Mishyna, N. V.
  Статтю присвячено аналізу природи органів самоорганізації населення на основі норм чинного законодавства України, в тому числі розглядаються аргументи на користь того, що органи самоорганізації населення не є органами місцевого самоврядування. У статті надані пропозиції щодо вдосконалення деяких нормативних положень (стосовно визначення терміну «органи самоорганізації населення», уточнення території їхньої діяльності тощо).
 • Документ
  Право і свобода як ціннісні категорії розвитку громадянського суспільства в Україні
  (Одеса : Гельветика, 2019) Магновський, І. Й.; Магновський, Ігор Йосифович; Магновский, И. И.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y.; Mahnovskyi, I. Y.
  Стаття присвячена висвітленню у загальнотеоретичному контексті таких ціннісних категорій, як право і свобода, що утворюють фундаменталізуюче і сутнісне підґрунтя для розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах викликів сьогодення. Зосереджено увагу на різноманітних аспектах осмислення феномена права та свободи, котрі закладені в основу формування громадянського суспільства, що розглядалися у працях вчених правознавців. Визначено ряд значущих властивостей права, зокрема: загальнообов’язкову нормативність, формальну визначеність, високу державну забезпеченість та інші, які розкривають його місію істотної соціальної сили суспільства. Розкрито основні формальні цінності права, які виявляються у трьох площинах: право має здатність забезпечити загальний стійкий порядок у суспільних відносинах; можливість досягти визначеності, точності в самому змісті суспільних відносин; здатність домогтися гарантованого результату. Наголошено, що право у життєдіяльності суспільства та людини виступає як основа його самотворення в історії, як форма реалізації творчості людини, як гарантія свободи й відмежування від варварства та несправедливості. Вказано на ефективну самоорганізацію суспільства завдяки упорядкуванню свободи, де потужним її засобом є право, яке й визначає розумну міру свободи. Означено сутність природного призначення свободи, яка є моментом права, формою вираження соціальної реальності засобами і логікою правосвідомості, втіленням самодостатності та індивідуальності кожного. Акцентовано увагу на сутності громадянського суспільства, яка полягає у забезпеченні законних прав людини, де у його реальності є умовою практичної реалізації ідеї права як свободи.
 • Документ
  Структура адміністративних та адміністративно-процесуальних правовідносин
  (Одеса : Гельветика, 2019) Золотухіна, Лілія Олександрівна; Золотухіна, Л. О.; Золотухина, Лилия Александровна; Золотухина, Л. А.; Zolotukhina L. O.; Zolotukhina, Liliia O.
  У статті досліджено структуру адміністративних та адміністративно-процесуальних правовідносин. Автором зроблено висновок про те, що сутність розуміння публічного інтересу повинна охоплюватися встановленням кола існуючих об’єктивних потреб, задоволення яких має забезпечуватися засобами публічної влади. Обґрунтовано, що реалізація адміністративно-правових відносин є неможливою поза існуванням тісного взаємозв’язку суб’єктів із приводу задоволення ними своїх або інших інтересів і потреб, які опосередковують об’єкти адміністративно-правових відносин. Автором зроблено висновок про те, що без належного виконання визначених чинним законодавством юридичних обов’язків в адміністративному праві є неможливим забезпечення публічних інтересів. Підкреслюється, що належне забезпечення реалізації публічного інтересу визначає рівень ефективності функціонування органів державної влади й місцевого самоврядування, характеризує рівень розвитку суспільства. Автором акцентовано увагу на тому, що задоволення публічного інтересу визначає пріоритет діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Зазначено, що ефективність реалізації адміністративних правовідносин залежить від ефективності механізму публічного управління, активізації впровадження адміністративно-правових методів заохочувального характеру, удосконалення системи засобів державного соціального примусу.
 • Документ
  Западное правовое пространство в период Гражданской войны (1917–1920 годы)
  (Одеса : Гельветика, 2019) Зайнутдинов, Динар; Зайнутдинов, Динар Рафаилович; Зайнутдинов, Дінар Рафаїлович; Зайнутдинов, Д. Р.; Zainutdynov, Dinar R.
  Статья посвящена рассмотрению процесса формирования западного правового пространства в Революционный период 1917 года и Гражданской войны 1917-1920 годов. Также автором анализируется становление государственности и правовой системы Украины и Польши. В процессе исследования автором применен историко-правовой метод, который позволил дать оценку событиям и провести анализ нормативно-правовой базы польской и украинской государственности. В заключении сделаны выводы о возможностях развития западного правового пространства.
 • Документ
  Проспект цінних паперів як інструмент розкриття інформації на фондовому ринку
  (Одеса : Гельветика, 2019) Виговський, О. І.; Выговский, А. И.; Vygovskyy, А. I.
  Стаття присвячена висвітленню правових питань використання проспекту як засобу забезпечення та розкриття інформації та ринку цінних паперів. У статті аналізується правова природа проспекту цінних паперів, питання відповідальності емітента та інших осіб за недостовірну інформацію в проспекті, а також результати гармонізаційних процесів у сфері правового регулювання випусків та розміщення цінних паперів у рамках ЄС, в тому числі в контексті запровадження «принципу взаємного визнання» щодо зареєстрованих проспектів цінних паперів як ключового принципу забезпечення формування єдиного європейського фондового ринку.
 • Документ
  Кібербезпека та захист персональних даних в ЄС: проблеми цифрового суспільства
  (Одеса : Гельветика, 2019) Бойко, Віктор Дмитрович; Бойко, Віктор; Бойко, Виктор Дмитриевич; Бойко, В. Д.; Boiko, Viktor D.; Василенко, М. Д.; Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, Н. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D.
  У статті досліджено реформу ЄС щодо захисту персональних даних через призму кібер-безпеки в умовах цифрового суспільства. Обговорено новації, розбіжності та протиріччя між чинним законодавством та технічним вирішенням питань захисту персональних даних.
 • Документ
  Особливості реалізації права жінок на носіння хіджабу в Туреччині
  (Одеса : Гельветика, 2019) Аніщук, Н. В.; Аніщук, Ніна Володимирівна; Анищук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V.; Anischuk, N. V.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей реалізації права жінок на носіння хіджабу у Туреччині. Ґендерний аналіз, застосований в процесі дослідження, надає можливість виявити коло гострих проблем, що пов’язані із дотриманням прав жінок у Туреччині, зокрема, права на свободу віросповідання жінок у Туреччині.
 • Документ
  Система юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі
  (Одеса : Гельветика, 2019) Андрушко, Олександр Вікторович; Андрушко, Александр Викторович; Andrushko, Oleksandr V.
  Стаття присвячена висвітленню питань системи юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, що легалізує її як самостійний правовий інститут кримінального процесу.
 • Документ
  Доктринальний розвиток концепції міжнародної відповідальності держав
  (Одеса : Гельветика, 2019) Андрейченко, С. С.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, Светлана Сергеевна; Andreichenko, Svitlana S.; Andreichenko, S.S.
  Стаття присвячена висвітленню питання доктринального розвитку концепції міжнародної відповідальності держав у ретроспективному розрізі. Обґрунтовується, що для подальшого теоретико-концептуального розвитку права міжнародно-правової відповідальності необхідними є не тільки політична воля держав, але й суттєві зусилля представників доктрини міжнародного права. Наукова розробка проблем міжнародно-правової відповідальності має неоціниме практичне і теоретичне значення.