Публікації факультету кібербезпеки та інформаційних технологій

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 27
 • Документ
  Кібербезпека в сучасному світі : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практич. конф. (м. Одеса, 19 листоп., 2021 р.)
  (Одеса, 2021)
  У збірнику містяться матеріали доповідей, присвячених актуальним проблемам кібербезпеки в сучасному світі, що змінюється. Подані матеріали відповідають сучасним тенденціям розвитку кібербезпеки в Україні та можуть бути корисними як у навчальному процесі, так і при проведенні наукових досліджень студентами та молодими вченими, а також для практичних працівників у зазначеній сфері.
 • Документ
  Інтелектуальні системи захисту інформації в кіберпросторі : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D.; Рачук, Валерій Олександрович; Рачук, В. О.; Рачук, Валерий Александрович; Rachuk, Valerii O.; Слатвінська, Валерія Миколаївна; Слатвінська, В. М.; Слатвинская, Валерия Николаевна; Slatvinska, Valeriia M.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Інтелектуальні системи захисту інформації в кіберпросторі» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань для самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Інтелектуальні системи захисту інформації в кіберпросторі» надасть знання і навички студентам щодо розуміння та використання інтелектуальних систем захисту інформації в кіберпросторі в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій. Матеріали призначені для студентів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «кібербезпека».
 • Документ
  Фізика : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Фізика» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Фізика» допоможе студентам розвинути навички застосування методів та засобів оцінки ризиків в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій з розумінням електромагнетизму, хвилевих процесів в різних середовищах, принципів роботи напівпровідникових приладів в комп’ютерних системах Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Кібербезпека».
 • Документ
  Теорія ризиків : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2020) Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D.; Слатвінська, Валерія Миколаївна; Слатвінська, В. М.; Слатвинская, Валерия Николаевна; Slatvinska, Valeriia M.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Теорія ризиків» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Теорія ризиків» допоможе студентам розвинути навички застосування методів та засобів оцінки ризиків в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій; способів оцінювання ризикових ситуацій, методів отримання кінцевого результату і вибору оптимальної стратегії в умовах невизначеності, випадковості та конфлікту. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Кібербезпека».
 • Документ
  Теорія ймовірностей та математична статистика : методичні вказівки до практичних занятьдля підготовки бакалаврів з галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Бакуніна, Олена Валеріївна; Бакуніна, О. В.; Бакунина, Елена Валерьевна; Bakunina, Olena V.
  Мета та завдання даних методичних вказівок – надання студенту загальних рекомендацій для самостійної роботи над курсом та для виконання контрольних робіт під час вивчення дисципліни. Знати - основні визначення і теореми теорії випадкових подій, теорії випадкових величин, їх основні характеристики, закон великих чисел, центральну граничну теорему, елементи теорії випадкових процесів, елементи математичної статистики, основні поняття про перевірку статистичних гіпотез і критерії згод. Вміти використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності.
 • Документ
  Теорія інформації та кодування : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Бойко, Віктор Дмитрович; Бойко, В. Д.; Бойко, Виктор Дмитриевич; Boiko, Viktor D.; Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D.; Слатвінська, Валерія Миколаївна; Слатвінська, В. М.; Слатвинская, Валерия Николаевна; Slatvinska, Valeriia M.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Теорія інформації та кодування» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Теорія інформації та кодування» допоможе студентам розвинути навички освоєння методики вирішення різних завдань, пов'язаних з процесами отримання, передачі, зберігання і використання інформації. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Кібербезпека».
 • Документ
  Системи штучного інтелекту : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Слатвінська, Валерія Миколаївна; Слатвінська, В. М.; Слатвинская, Валерия Николаевна; Slatvinska, Valeriia M.; Рачук, В. О.; Рачук, Валерій Олександрович
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Системи штучного інтелекту» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Системи штучного інтелекту» допоможе студентам розвинути навички використання систем штучного інтелекту для розв’язання прикладних задач і оволодіння засобами проектування та розробки цих систем. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Кібербезпека».
 • Документ
  Проектний менеджмент : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Горбаченко, С. А.; Горбаченко, Станислав Анатольевич; Horbachenko, Stanislav A.
  В посібнику розглядаються питання теорії та практики проектного менеджменту крізь призму управління підприємницьким або діловим проектом, який має маркетингову спрямованість. Призначений для студентів економічних спеціальностей, для яких підприємницька діяльність стане основною сферою прикладання отриманих знань. Докладно вивчається бізнес-планування, проектний аналіз, маркетинг, управління персоналом, економічний ризик тощо. Навчальний курс "Управління діловими проектами" для магістрів та спеціалістів передбачає ґрунтовне, багатовекторне вивчення теоретичної та методологічної бази даного напряму діяльності. Його основною метою є підготовка студентів до самостійної роботи у напрямках розробки, управління та впровадження проектів. Кожна тема завершується переліком контрольних питань, тестів та задач, які можна використовувати на практичних заняттях та проведенні різних форм контролю знань студентів.
 • Документ
  Методичні вказівки з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2020) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Горбаченко, С. А.; Горбаченко, Станислав Анатольевич; Horbachenko, Stanislav A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.; Флюнт, Мар’яна Орестівна; Флюнт, М. О.; Флюнт, Марьяна Орестовна; Fliunt, Mariana O.
 • Документ
  Кібербезпека в сучасному світі: актуальні виклики
  (Одеса : Гельветика, 2020-11-20)
  У збірнику містяться матеріали доповідей, присвячених актуальним проблемам в сучасному світі, що змінюється. Подані матеріали відповідають сучасним тенденціям розвитку кібербезпеки в Україні та можуть бути корисними як у навчальному процесі, так і при проведенні наукових досліджень студентами та молодими вченими, а також для практичних працівників у зазначеній сфері.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Офісні інформаційні технології» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2020) Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena H.; Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.; Логинова, Наталия Ивановна; Lohinova, Nataliia I.; Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.; Лобода, Юлия Геннадиевна; Loboda, Yuliia H.; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.; Толокнов, Анатолий Арнольдович; Toloknov, Anatolii A.
  Розглянуто основні засоби створення, редагування та форматування електронних документів, зокрема форматоване опрацювання текстової інформації, електронних таблиць та програмне опрацювання їх засобами VBA. Містить завдання до лабораторних занять та самостійної роботи, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Призначено для студентів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних занять та самостійних робіт з дисципліни «Офісні інформаційні технології».
 • Документ
  Машини Тюрінга : конспект лекцій для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2020) Баландіна, Наталя Миколаївна; Баландіна, Н. М.; Баландина, Наталья Николаевна; Balandina, Natalia M.; Федоровський, Сергій Васильович; Федоровський, С. В.; Федоровский, Сергей Васильевич; Fedorovskyi, Serhii V.
  Конспект лекцій розроблен з метою полегшення знайомства студентів з машинами Тюрінга, отримання більш повного уявлення про МТ, розуміння, що теорія МТ є чіткою теорією, що уточнює інтуїтивне поняття алгоритму і дозволяє краще розібратися з роботою сучасних ЕОМ.
 • Документ
  Матричне числення : методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету кібербезпеки та інформаційних технологій
  (Одеса : Фенікс, 2020) Баландіна, Наталя Миколаївна; Баландіна, Н. М.; Баландина, Наталья Николаевна; Balandina, Natalia M.; Федоровський, Сергій Васильович; Федоровський, С. В.; Федоровский, Сергей Васильевич; Fedorovskyi, Serhii V.
  Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів першого курсу факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», містять докладний теоретичний матеріал тем «Системи лінійних алгебраїчних рівнянь» та «Матриці і визначники» з курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», приклади розв’язання задач, вправи для самостійної роботи, список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Математичний аналіз: похідні, диференціали та їх застосування
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Бакуніна, Олена Валеріївна; Бакуніна, О. В.; Бакунина, Елена Валерьевна; Bakunina, Olena V.
  Методичні вказівки містять теоретичні відомості про похідну, її фізичний та геометричний змісти, застосування похідної у дослідженні функцій та побудові графіків, диференціали та їх застосування у наближених обчисленнях. Кожна тема містить достатню кількість прикладів, рисунків, які супроводжують розглянуті поняття, позначення ,означення, правила, алгоритми досліджень. Призначено для студентів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Математичний аналіз».
 • Документ
  Лінійна алгебра та аналітична геометрія : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2020) Баландіна, Наталя Миколаївна; Баландіна, Н. М.; Баландина, Наталья Николаевна; Balandina, Natalia M.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» допоможе студентам оволодіти основними методами дослідження і розвинути навички застосування математичного апарату до аналізу та вирішення практичних задач, пов’язаних з професійною діяльністю. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Кібербезпека».
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Комп'ютерні мережі» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2020) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereiko, Oleksandr V.
  Розглянуто основні методи і засоби проектування, діагностики та експлуатації комп’ютерних мереж. Містить завдання до лабораторних та самостійних занять, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Призначено для студентів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних та самостійних занять з дисципліни «Комп'ютерні мережі».
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Комплексні системи контролю та управління доступом» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2020) Кухаренко, Сергій Вікторович; Кухаренко, С. В.; Кухаренко, Сергей Викторович; Kukharenko, Serhii V.
  Розглянуто загальні поняття про моделі комп’ютерних систем з дискреційним, мандатним і рольовим управлінням доступом, моделі безпеки інформаційних потоків і ізольованого програмного середовища, а також питання, пов’язані з оцінкою рівня захищеності інформаційнокомунікаційних систем і технологій від несанкціонованого доступу до ресурсів. Описані основні елементи управління процедурами ідентифікації, автентифікації, авторизації процесів і користувачів, а також управління доступом до інформаційних ресурсів та процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах на основі моделей управління доступом Призначено для студентів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних занять та самостійних робіт з дисципліни «Комплексні системи контролю та управління доступом».
 • Документ
  Дискретна математика : методичні вказівки
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Баландіна, Наталя Миколаївна; Баландіна, Н. М.; Баландина, Наталья Николаевна; Balandina, Natalia M.; Федоровський, Сергій Васильович; Федоровський, С. В.; Федоровский, Сергей Васильевич; Fedorovskyi, Serhii V.
  Методичні вказівки містять докладний виклад теми «Елементи теорії множин» та завдання для самостійної роботи з відповідями і рішеннями. Призначено для студентів першого курсу, з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних занять з дисципліни «Дискретна математика».
 • Документ
  Елементи алгебри та аналітичної геометрії : методичні вказівки для самостійної роботи
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Баландіна, Наталя Миколаївна; Баландіна, Н. М.; Баландина, Наталья Николаевна; Balandina, Natalia M.
  Методичні вказівки містять стислий теоретичний матеріал з двох тем курсу, приклади розв’язання задач, вправи для самостійної роботи з відповідями і перелік рекомендованої літератури. Призначено для самостійної роботи здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Методичні вказівки до курсу "Математичний аналіз"
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2020) Кореновський, Анатолій Олександрович; Кореновський, А. О.; Кореновский, Анатолий Александрович; Korenovskyi, Anatolii O.