* Навчально-методичні видання кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 14 з 14
 • Документ
  Кримінологічні теорії, емпіричні дослідження та превентивні практики : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Лариса Ігорівна; Федчун, Наталія Олександрівна; Дикий, Олег Вікторович; Загородній, Ігор Вікторович; Д’ячкова, Марія Олегівна
  В навчально-методичному посібнику висвітлені сучасні теоретико-методологічні тенденції кримінологічної науки, а саме: гносеологічні, онтологічні та праксеологічні аспекти теорій злочинності на сучасному етапі розвитку кримінологічної науки та з точки зору історичної ретроспективи; провідні методи, техніки та напрямки сучасних кримінологічних досліджень; стратегії протидії злочинності та шляхи впровадження превентивних заходів у практику кримінальної юстиції У посібнику наводяться скорочені тексти лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань та вмінь. Зібрано перелік спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів, корисних для продукування нових ідей, релевантних потребам превентивної діяльності. Розраховано для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (денної, вечірньої та заочної форми навчання) Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Науково-аналітичне забезпечення протидії злочинності
  (Одеса : [б.в.], 2020) Чернишов, Георгій Михайлович; Чернышев, Георгий Михайлович; Chernyshev, Georgiy M.
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основні проблеми науково-аналітичного забезпечення протидії злочинності. Навчальний курс «Науково-аналітичне забезпечення протидії злочинності» сфокусований на поглибленому вивчені фундаментальних основ кримінології, теорії та практики протидії злочинності. Навчальна дисципліна включає розгляд прикладних питань застосування кримінологічних знань, методики збирання та аналізу кримінологічної інформації, методології організації та проведення наукових кримінологічних досліджень, організації кримінологічного прогнозування та планування, кримінологічних засад нормативно-правового, організаційно-управлінського, науково-методичного та інформаційного забезпечення запобіжної діяльності. З практичної точки зору навчальний курс передбачає аналіз напрямків науково-аналітичного забезпечення протидії злочинності в цілому та окремих її проявів. У посібнику наводяться методики підготовки до занять, практичні завдання, перелік навчальних тем та питань для підготовки до екзаменів. Розраховано на студентів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Кримінологія
  (Одеса, 2020) Федчун, Наталія Олександрівна; Федчун, Наталья Александровна; Fedchun, Nataliia O.
  В навчально-методичному посібнику висвітлено основні проблеми кримінологічного знання на сучасному етапі розвитку науки кримінологія. Подані феноменологія та етіологія злочинності, вчення про осіб, які вчинили злочини, причини та механізм злочинної поведінки, вчення про протидію злочинності та окремим злочинам, а також кримінологічна характеристика та протидія основним видам злочинності, які становлять найбільшу загрозу для суспільства на сучасному етапі його розвитку. У посібнику наводяться методики підготовки до занять, перелік навчальних тем та питань для підготовки до іспитів. Зібрано перелік нормативно-правових документів у сфері протидії злочинності, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з кримінологічних питань. Розраховано для студентів юридичних ЗВО.
 • Документ
  Кримінологія
  (Одеса, 2020) Федчун, Наталія Олександрівна; Федчун, Наталья Александровна; Fedchun, Nataliia O.
  В навчально-методичному посібнику висвітлено основні проблеми кримінологічного знання на сучасному етапі розвитку науки кримінологія. Подані феноменологія та етіологія злочинності, вчення про осіб, які вчинили злочини, причини та механізм злочинної поведінки, вчення про протидію злочинності та окремим злочинам, а також кримінологічна характеристика та протидія основним видам злочинності, які становлять найбільшу загрозу для суспільства на сучасному етапі його розвитку. У посібнику наводяться методики підготовки до занять, перелік навчальних тем та питань для підготовки до іспитів. Зібрано перелік нормативно-правових документів у сфері протидії злочинності, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з кримінологічних питань. Розраховано для студентів юридичних ЗВО.
 • Документ
  Кримінально-виконавче право
  (Одеса, 2020) Федчун, Наталія Олександрівна; Федчун, Наталия Александровна; Fedchun, Nataliia O.
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основні проблеми кримінально-виконавчого права України. Навчальний курс «Кримінально-виконавче право» сфокусований на поглибленому вивчені фундаментальних основ кримінології, теорії та практики протидії злочинності. В межах курсу розглядається характеристика кримінально-виконавчої системи України, правова регламентація виконання та відбування кримінальних покарань, зокрема ознайомлення з поняттям та предметом кримінально-виконавчого права; змістом правового статусу засуджених та персоналу органів і установ виконання кримінальних покарань; особливостями виконання кримінальних покарань; організації праці та освіти засуджених; заходів соціально-психологічної роботи із засудженими; підставами та порядком звільнення від відбування кримінального покарання та здійснення постпенітенціарного впливу на засуджених тощо. У посібнику наводяться методики підготовки до занять, практичні завдання, перелік навчальних тем та питань для підготовки до екзаменів. Розраховано на студентів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Кримінально-виконавче право
  (Одеса, 2020) Федчун, Наталія Олександрівна; Федчун, Наталья Александровна; Fedchun, Nataliia O.
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основні проблеми кримінально-виконавчого права України. Навчальний курс «Кримінально-виконавче право» сфокусований на поглибленому вивчені фундаментальних основ кримінології, теорії та практики протидії злочинності. В межах курсу розглядається характеристика кримінально-виконавчої системи України, правова регламентація виконання та відбування кримінальних покарань, зокрема ознайомлення з поняттям та предметом кримінально-виконавчого права; змістом правового статусу засуджених та персоналу органів і установ виконання кримінальних покарань; особливостями виконання кримінальних покарань; організації праці та освіти засуджених; заходів соціально-психологічної роботи із засудженими; підставами та порядком звільнення від відбування кримінального покарання та здійснення постпенітенціарного впливу на засуджених тощо. У посібнику наводяться методики підготовки до занять, практичні завдання, перелік навчальних тем та питань для підготовки до екзаменів. Розраховано на студентів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Кримінологічна безпека економічної діяльності : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Гельветика, 2018) Melnychuk, Tetiana; Мельничук, Тетяна Володимирівна
  Навчальна дисципліна «Кримінологічна безпека економічної діяльності» розроблена з метою підготовки здобувачів вищої освіти у галузі знань – 08 Право (спеціальність 081 – Право) та сфокусована на поглибленому вивченні злочинних проявів у сфері економічної діяльності, а також суміжних деструктивних практик – тіньової економіки, корупції, організованої злочинності, що завдають значної шкоди економіці держави, нівелюють інвестиції, віктимізують споживачів та ставлять під загрозу національну безпеку в цілому. З практичної точки зору навчальний курс включає засвоєння загальносоціальних та спеціальнокримінологічних заходів протидії, а також організаційно-правових засад функціонування спеціалізованих державних органів, що здійснюють контрольно - регулятивну діяльність у сфері економіки, а також правоохоронних органів, на яких покладено обов’язок протидії злочинності та підтримання кримінологічної безпеки.
 • Документ
  Протидія транснаціональній злочинності : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Гельветика, 2018)
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основні проблеми протидії транснаціональній злочинності. Навчальний курс сфокусовано на поглибленому кримінологічному вивченні злочинних проявів, що в умовах глобалізаційних перетворень набувають транснаціональних форм. З практичної точки зору навчальний курс включає огляд та засвоєння превентивних стратегій впливу на транснаціональну злочинність, загальносоціальних та спеціально кримінологічних заходів протидії, а також організаційно-правових засад міжнародного співробітництва. У посібнику наводяться методики підготовки до занять, банк тестів, практичних задач, перелік навчальних тем та питань для підготовки до екзаменів. Розраховано на студентів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Кримінально-виконавче право : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2015)
  В навчально-методичному посібнику висвітлено основні проблеми кримінально-виконавчого права на сучасному етапі розвитку пенітенціарної системи України. Розглянута система органів та установ, що виконують покарання в Україні, а також особливості відбування покарання різними категоріями засуджених. У посібнику наводяться методики підготовки до занять, перелік навчальних тем та питань для підготовки до іспитів. Зібрано перелік нормативно-правових документів у сфері регулювання кримінально-виконавчої системи України, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з пенітенціарних питань. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Кримінально-виконавче право : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Гельветика, 2018)
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основні проблеми кримінально-виконавчого права на сучасному етапі розвитку пенітенціарної системи України. Розглянута система органів та установ, що виконують покарання в Україні, а також особливості відбування покарання різними категоріями засуджених. У посібнику наводяться методики підготовки до занять, банк тестів, практичних задач, перелік навчальних тем та питань для підготовки до іспитів. Зібрано перелік нормативно -правових документів у сфері регулювання кримінально-виконавчої системи України, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з пенітенціарних питань. Розраховано на студентів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Кримінологія. Особлива частина : навч.-метод. посiбник
  (Одеса : Гельветика, 2018)
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основні проблеми кримінологічного знання на сучасному етапі розвитку науки кримінологія. Подані феноменологія та етіологія злочинності, вчення про осіб, які вчинили злочини, причини та механізм злочинної поведінки, вчення про протидію злочинності та окремим злочинам, а також кримінологічна характеристика та протидія основним видам злочинності, які становлять найбільшу загрозу для суспільства на сучасному етапі його розвитку. У посібнику наводяться методики підготовки до занять, перелік навчальних тем та питань для підготовки до екзаменів. Зібрано перелік нормативно-правових документів у сфері протидії злочинності, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з кримінологічних питань. Розраховано для студентів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Кримінологія. Загальна частина : навч.-метод. посiбник
  (Одеса : Гельветика, 2018)
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основні проблеми кримінологічного знання на сучасному етапі розвитку науки кримінологія. Подані феноменологія та етіологія злочинності, вчення про осіб, які вчинили злочини, причини та механізм злочинної поведінки, вчення про протидію злочинності та окремим злочинам, а також кримінологічна характеристика та протидія основним видам злочинності, які становлять найбільшу загрозу для суспільства на сучасному етапі його розвитку. У посібнику наводяться методики підготовки до занять, перелік навчальних тем та питань для підготовки до екзаменів. Зібрано перелік нормативно-правових документів у сфері протидії злочинності, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з кримінологічних питань. Розраховано для студентів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Кримінологія. Навчально-методичний посібник для студентів факультету заочного та вечірнього навчання (заочної форми навчання)
  (Одеса: ВМВ, 2013) Дрьомін, Віктор Миколайович; Стрелковська, Юлія Олександрівна
 • Документ
  Кримінологія. Навчально-методичний посібник
  (Одеса: Гельветика, 2015) Дрьомін, Віктор Миколайович
  В навчально-методичному посібнику висвітлено основні проблеми кримінологічного знання на сучасному етапі розвитку науки кримінології. Подані феноменологія та етіологія злочинності, вчення про осіб, що вчинили злочин, причини та механізм злочинної поведінки, вчення про протидію злочинності та окремим злочинам, а також кримінологічна характеристика та протидія основним видам злочинності, які становлять найбільшу загрозу для суспільства на сучасному етапі його розвитку. У посібнику наводяться методики підготовки до занять, перелік навчальних тем та питань для підготовки до іспитів. Зібрано перелік нормативно-правових документів у сфері протидії злочинності, спеціальної літератури та Інтернет- ресурсів з кримінологічних питань. Розраховано на студентів юридичних ВУЗів.