Попсуєнко Людмила Олександрівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 20
 • Документ
  Суд присяжних в Стародавній Греції: історичні витоки та механізм функціонування
  (ВД "Гельветика", 2019) Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуєнко, Л. О.; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuienko, Liudmyla O.
 • Документ
  Комунікативна філософія права : аналіз основних ідей
  (ПП "Фенікс", 2019) Попсуєнко, Л. О.; Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuienko, Liudmyla O.; Капустіна, Н. Б.; Капустіна, Надія Борисівна; Капустина, Надежда Борисовна; Kapustina, Nadiia B.
 • Документ
  Історія держави і права зарубіжних країн : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса: Фенікс, 2021) Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуєнко, Л. О.; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuienko, Liudmyla O.; Шершенькова, Вікторія Анатоліївна; Шершенькова, В. А.; Шершенькова, Виктория Анатольевна; Shershenkova, Viktoriia A.
  Навчально-методичні рекомендації з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» розроблено для студентів 1 курсу денної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія». Рекомендації містять тематику лекційного курсу, плани практичних занять, а також завдання для самостійної роботи студентів. До кожної теми практичних занять подається план заняття з методичними рекомендаціями та списком літератури для кращої підготовки студентів, перелік ключових понять і термінів. Навчально-методичні рекомендації містять питання до іспиту та перелік рекомендованої літератури.
 • Документ
  Singular succession due to inheritance in ancient Roman law
  (Universidad de la Amazonia, 2019) Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.; Karakash, Illya; Рябоконь, Євген Олександрович; Рябоконь, Є. О.; Рябоконь, Евгений Александрович; Riabokon, Yevhen O.; Riabokon, Ievgen; Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуєнко, Л. О.; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuienko, Liudmyla O.; Бабич, Ірина Григорівна; Бабич, I. Г.; Бабич, Ирина Григорьевна; Babych, Iryna H.; Заверюха, Марина Михайлівна; Заверюха, М. М.; Заверюха, Марина Михайловна; Zaveriukha, Maryna M.
  The authors of the article analyzed the hereditary laws of ancient Rome (legatum and fideicommissum). The object of the study of the article is the inheritance (universal or singular) by legatum and fideicommissum. Under universal inheritance, all the rights and obligations of the testator were transferred to the heir. The singular inheritance is a transfer of exclusive property and property rights, but not duties. The Legatum is one of the oldest legal institutions that has already been fixed in the laws of the XII Tables. Fideicommissum is an assignment of posthumous commandments, a form of refusal instead of a legatum. It can be concluded that the Romans divided the succession into universal and singular since it could relate either to the property as a whole, and as a consequence – to all its constituent parts, or only certain parts of the property.
 • Документ
  До питання про становлення національної державності Латвійської Республіки
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуєнко, Л. О.; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuienko, Liudmyla O.; Шевчук, Яна Валеріївна; Шевчук, Я. В.; Шевчук, Яна Валерьевна; Shevchuk, Yana V.
 • Документ
  Силабус навчальної дисципліни "Історія Національного університету "Одеська юридична академія"
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуєнко, Л. О.; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuienko, Liudmyla O.; Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуєнко, Л. О.; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuienko, Liudmyla O.; Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.
 • Документ
  Трансформація судової системи Естонії на сучасному етапі
  (Одеса : Гельветика, 2020) Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуєнко, Л. О.; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuienko, Liudmyla O.; Ткаченко, Анастасія Валеріївна; Ткаченко, Анастасия Валерьевна; Ткаченко, А. В; Tkachenko, Anastasiia V.
 • Документ
  Релігійні аспекти правової спадщини візантії
  (2018-12) Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuenko, L.
 • Документ
  Розвиток ідеї європейської міждержавної інтеграції у XIX ст.: до історії питання
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuienko, Liudmyla O.
 • Документ
  Основні етапи формуання римського імператорського законодавства про церкву
  (2013) Попсуєнко, Л. О.; Попсуенко, Л. А.; Popsuienko, L. O.
 • Документ
  До питання про передумови формування Римського імператорського законодавства про Церкву
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuenko, Ludmila О.
 • Документ
  Праці церковних істориків як джерело вивчення питання про формування правового статусу християнської церкви
  (Одеса : Фенікс, 2014) Попсуєнко, Л. О.; Попсуенко, Л. О.; Popsuenko, L. O.
  По вченню Євсевія Кесарійського «Життєпис Костянтина», реалізацію християнських начал має забезпечити у земному житті державна влада, імператор разом із церквою. Церква легітимує державну владу, санкціонує державний примус, а держава, у свою чергу, надає церкві свій захист для охорони і втілення в життя норм церковного вчення. Сократ, на прізвисько Схоластик, був першим, хто продовжив справу Євсевія на грецькому підґрунті. Сократ Схоластик вважає себе продовжувачем Євсевія Кесарійського і саме закінчення його «Церковної історії» (Церковная история Сократа Схоластика. 1912) бере за початок своєї. Існують лише окремі відомості про його життя, які містяться у його ж творах.
 • Документ
  Значення Кодексу Феодосія для формування канонічного права
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2005) Попсуєнко, Л. О.; Попсуенко, Л. А.; Popsuyenko, L. O.
 • Документ
  Право и религия в Византии: проблемы соотношения
  (Одеса : Фенікс, 2014) Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuyenko, Lyudmila A.
  Особого внимания заслуживает исследование истории византийского права как сложного по своему составу и происхождению комплекса юридических норм и систем, сосуществовавших, взаимодействовавших, но нередко и взаимоисключавших одна другую. Основу этого комплекса составляла обширная сфера норм писаного официального права, унаследованного в значительной своей части от Римской империи, но переработанного и пересмотренного в ходе кодификационных работ византийскими юристами и явно испытавшего воздействие традиций и обычаев местного эллинистического, а также норм церковного, канонического права.
 • Документ
  Сутнісно - змістовна характеристика кодексу Феодосія.
  (2011) Попсуєнко, Л.О.; Попсуенко, Л.О.; Popsuenko, L.
  The codifi cation of the right lead in East Roman (Byzantine) empire in the fi rst half of the fi fth century is the most dramatic and interesting of actions on legal system improvement of this state. Here the fi rst offi cial code of laws – the Theodosian Code – the major monument of the Byzantine right has been created. The article is devoted to pithy analysis of the Theodosian Code.
 • Документ
  Кодекс Феодосія - нормативне підгрунтя для подальшого розвитку візантійського права
  (2010) Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuenko, L.
  Article is devoted to research of a phenomenon of the Byzantian right presented by its such major part, as the Code of Theodosia. So, in article its infl uence and value on the further development of system of the Byzantian right is shown and defi ned.
 • Документ
  Правовий статус християнської церкви за римським імператорським законодавством IV сторіччя
  (2006) Попсуєнко, Людмила Олександрівна; Попсуенко, Людмила Александровна; Popsuenko, Ludmila О.; Завальнюк Володимир Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006. Дисертація є першим в українській науковій літературі монографічним дослідженням правового статусу християнської церкви у ІV ст. н. е., яке поєднує в собі характеристику різноманітних чинників його формування, правової природи і змісту, а також порядок інституціоналізації, припинення та особливостей реалізації правосуб’єктності християнської церкви у різних сферах суспільного життя.
 • Документ
  Міланський едикт 311 р. - юридичне підгрунтя в процесі формування правового статусу християнської церкви
  (2009) Попсуєнко, Людмила Олександрівна
  В данном исследовании предоставляется историко-правовой анализ Миланского эдикта императоров Константина Великого и Лициния (313 г.), где впервые определяются основы правового статуса церкви как религиозной организации. Он закрепил status quo, сложившийся между христианством и государством, христианством и язычеством, христианством и другими конфессиональными объединениями. К тому же, легализируя христианство, власть фактически признала и санкционировала своеобразную конкурентную борьбу с язычеством. Отмечается, что изменилось не только отношение к христианству, о чем говорится в большинстве работ по этой проблематике, но и понимание религии, ее роли и места в государстве.