Трюхан Оксана Анатоліївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 12 з 12
 • Документ
  До питання відшкодування моральної шкоди, завданої втратою здоров’я працівників унаслідок нещасних випадків
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, О. А.; Triukhan, Oksana A.
 • Документ
  Огляд актуальної судової практики щодо захисту прав осіб з інвалідністю
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, О. А.; Трюхан, Оксана Анатольевна; Triukhan, Oksana A.
 • Документ
  CIVIL-MILITARY COOPERATION – CIMIC as an institution of civil society
  (Universidad de la Amazonia, 2019) Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, О. А.; Трюхан, Оксана Анатольевна; Triukhan, Oksana A.; Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Адамова, Eлена Семёновна; Adamova, Olena S.; Adamova, Elena; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yuliia V.; Kryvenko, Iuliia V.; Шевчук, Яна Валеріївна; Шевчук, Я. В.; Шевчук, Яна Валерьевна; Shevchuk, Yana V.; Остапенко, Тимур Олександрович; Остапенко, Т. О.; Остапенко, Тимур Александрович; Ostapenko, Tymur O.
  Relevance of the article is the need to study civilmilitary cooperation as an institution of civil society. The subject of the study is the legislation of Ukraine and NATO member states on the implementation of civil-military cooperation. The following research methods were used when writing the study: comparative law, analysis, synthesis, induction, deduction. The purpose of the article is to investigate the specifics of civilmilitary cooperation of Ukraine as a civil society institute with the implementation of NATO experience. To achieve this goal, the following research objectives were set: to analyze the main provisions of international and national legislation on the establishment of civil-military cooperation as an institution of civil society; identify ways of improving civil-military cooperation as an institution of civil society on the good experience of NATO. The authors concluded that Ukraine's civil-military cooperation requires the improvement and further implementation of NATO's experience. Today Ukraine takes first experience of civil-military cooperation. The civil-military cooperation of Ukraine is unique, which is conditioned by the character, namely the systematic combination of traditional and unconventional force actions as equal components. The situation in eastern Ukraine is an ideal ground for developing a national model of civil-military cooperation in non-military operations.
 • Документ
  Особливості складання та механізм виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, О. А.; Трюхан, Оксана Анатольевна; Triukhan, Oksana A.
 • Документ
  Legal Guarantees for the Protection of the Labor Rights of Persons with Disabilities in Ukraine
  (Canadian Center of Science and Education, 2020) Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, О. А.; Трюхан, Оксана Анатольевна; Triukhan, Oksana A.; Чумаченко, Інна Євгенівна; Чумаченко, І. Є.; Чумаченко, Инна Евгениевна; Chumachenko, Inna Ye.; Занько, Олена Валентинівна; Занько, О. В.; Занько, Елена Валентиновна; Zanko, Olena V.; Годованюк, Андрій Йосипович; Годованюк, А. Й.; Годованюк, Андрей Иосифович; Hodovaniuk, Andrii Y.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.
  The content of universal and European regional international instruments on protection of labor rights of persons with disabilities is analyzed in the paper. The conclusion is made that Ukraine should take into account the positive foreign experience of the leading countries in the field of state policy of support for persons with disabilities and its implementation. It is justified that the world experience in the field of employment for persons with disabilities will facilitate the practical implementation not only of government programs but also of measures to protect the interests of persons with disabilities. A number of scholarly publications on the subject have been investigated, containing suggestions by scientists to improve promising labor law regarding the manifestations of discrimination on the basis of disability in the field of work. Some theoretically sound recommendations for improving the legal regulation of the protection of the labor rights of persons with disabilities and ensuring that they fulfill their responsibilities were developed. General conclusions have been drawn that the problem of the legal mechanism for the protection of the labor rights of persons with disabilities needs reforming and improvement. Some proposals for improving the legal regulation in this field were given.
 • Документ
  Поняття та причини інвалідності як юридичного факту втрати працездатності
  (Одеса : Гельветика, 2020) Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, О. А.; Трюхан, Оксана Анатольевна; Triukhan, Oksana A.
 • Документ
  Право працівників-мігрантів на зайнятість: міжнародні стандарти і законодавство України
  (2015) Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, Оксана Анатолиевна; Triukhan, Oksana A.
  У статті досліджується право працівників-мігрантів на зайнятість. У роботі аналізуються міжнародно-правові акти та деякі норми трудового законодавства України. Зазначається, що в нинішній ситуації держава повинна максимально впливати на формування ринку праці, вести активну політику щодо зайнятості населення. Зроблені висновки та пропозиції щодо удосконалення правового регулювання в даній сфері.
 • Документ
  Місце трудових та соціально-забез­печувальних прав у системі прав людини
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Чанишева, Г. І.; Лагутіна, І. В.; Краснов, Є. В.; Трюхан, О. А.; Сорочишин, М. В.; Римар, Б. А.; Кайтанський, О. С.; Медвідь, А. О.; Чанышева, Г. И.; Лагутина, И. В.; Краснов, Е. В.; Рымар, Б. А.; Кайтанский, А. С.; Медведь, А. А.; Chanysheva, G. I.; Lagutina, I. V.; Krasnov, E. V.; Triukhan, O. A.; Sorochyshyn, M. V.; Rymar, B. A.; Kaytansky, A. S.; Medvid, A. A.
  У статті досліджується місце трудових та соціально-забезпечувальних прав у системі прав людини. Аналізуються юридична природа та своєрідність трудових і соціально-забезпечувальних прав. Визначаються поняття, юридична природа та структура колективних трудових прав, особистих немайнових трудових прав, а також окремих індивідуальних, колективних трудових прав, соціально-забезпечувальних прав. Вносяться пропозиції щодо удосконалення чинного трудового і соціально-забезпечу¬ вального законодавства, проекту Трудового кодексу України у сфері нормативного за¬ кріплення та реалізації окремих трудових і соціально-забезпечувальних прав.
 • Документ
  Заходи щодо запобігання виникненню професійних захворювань
  (Одеса : Фенікс, 2014) Трюхан, О. А.; Tryuhan, O. A.
  Держава, встановлюючи певні засади щодо охорони праці, передбачає взаємні права та обов’язки роботодавця і працівника. Вимоги законодавства у цій сфері абсолютно зрозумілі, проте на більшості підприємств вони грубо порушуються: ігноруються вимоги щодо необхідності проведення інструктажу, не призначаються відповідальні з питань охорони праці, працівники не забезпечуються необхідним спецодягом. Основні заходи по запобіганню професійних захворювань передбачені: в системі нормативно-технічної документації з безпеки праці; в організації навчання і забезпечення працюючих безпечними методами та засобами роботи. На думку автора статті, для захисту законних прав на здорові та безпечні умови праці, запобігання виникненню професійних захворювань необхідно сформувати сучасне безпечне та здорове виробниче середовище; продовжити наполегливу роботу щодо узгодження націоального трудового законодавства (з урахуванням перспективного законодавства — проекту Трудового кодексу) і законодавства з охорони праці з вимогами європейських і світових стандартів; вдосконалення нормативно-правового забезпечення на всіх рівнях спеціалізованої профпатологічної і медико-санітарної допомоги працівникам;ефективне використання засобів колективного та індивідуального захисту, медичної профілактики; впровадження в Україні положень Конвенцій МОП щодо безпеки праці, інспекції з охорони праці.
 • Документ
  Міжнародно-правові стандарти правового регулювання працевлаштування молоді.
  (2011) Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, Оксана Анатольевна; Triukhan, О
  This article is devoted to the research of the peculiarities of the legal regu- lation of the youth work. The paper analyzes the international legal acts and some labor laws of Ukraine. The paper deals with the right of young people to work in the system of human rights and freedoms. Peculiarities of the legal regulation of the working conditions of the young workers are also studied
 • Документ
  Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці
  (2006) Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, Оксана Анатольевна; Tryukhan, Oksana А.; Чанишева Галія Інсафівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2006. Дисертація присвячена дослідженню окремих теоретичних та практичних проблем правового регулювання відносин соціального діалогу у сфері праці. Визначено поняття, предмет, принципи та суб’єкти соціального діалогу у сфері праці. Основну увагу в дисертації приділено дослідженню організаційно-правових форм соціального діалогу у сфері праці. Визначено поняття та перелік організаційно-правових форм соціального діалогу у сфері праці, розкрито їх зміст. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів та позитивного зарубіжного досвіду внесено конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання відносин соціального діалогу у сфері праці.