Новітні кримінально-правові дослідження – 2020

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 34
 • Документ
  Детермінанти корупційної злочинності та можливості протидії їй
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Мадай, Катерина Степанівна; Madai, Kateryna S.; Мадай, К. С.
  Стаття присвячена питанню розкриття детермінантів корупційної злочинності в Україні, особливостям функціонування та організації органів, що були створені для подолання корупції, а також дослідженню можливостей подолання даної ситуації в державі.
 • Документ
  Рецидивна злочинність в Україні: детермінанти й попередження
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Карабаджак, Катерина Вячеславівна; Карабаджак, К. В.; Karabadzhak, Kateryna V.
  У статті досліджено специфічні причини та умови (детермінанти) рецидивної злочинності. Проаналізовано стан злочинності в цілому та її співвідношення з показниками рецидивної злочинності в Україні. Запропоновано заходи боротьби з рецидивною злочинністю в Україні як комплексним явищем.
 • Документ
  Домашнє насильство: запобігання та протидія
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Калініна, Марія; Kalinina, Mariia
  У статті досліджено поняття домашнього насильства, заходи попередження та протидії насильству у сімʼї. Сформульовано висновки й конкретні пропозиції щодо внесення доповнень до законодавства щодо запобігання і протидії насильства в сімʼї.
 • Документ
  Спеціалізовані суб’єкти запобігання корупційній злочинності: проблемні питання
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Загребаленко, Віталій Віталійович; Загребаленко, В. В.; Zahrebalenko, Vitalii V.
  Стаття присвячена аналізу системи спеціалізованих субʼєктів запобігання корупційної злочинності. Акцентовано увагу на окремих проблемних питаннях, повʼязаних із законодавчою регламентацією діяльності субʼєктів запобігання корупційної злочинності.
 • Документ
  Проблемні питання протидії домашньому насильству кримінально-правовими засобами
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Горішня, Юлія; Horishnia, Yuliia
  Охарактеризовано ситуацію з домашнім насильством, яка є на сьогодні в Україні. Досліджено основні проблеми, що існують в суспільстві та безпосередньо повʼязані із домашнім насильством. Проаналізовано основні рекомендації міжнародного законодавства, що стосуються домашнього насильства.
 • Документ
  Превентивний потенціал галузей приватного права щодо попередження злочинності
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Білоград, Карина; Bilohrad, Karyna
  У статті досліджені особливості попередження злочинності нормами приватного права. Встановлено, що істотний антикриміногенний і превентивний потенціал цих заходів обумовлений широтою їх спектру і поєднанням диспозитивності та імперативності приватноправового регулювання суспільних відносин.
 • Документ
  Особливості примусових кримінально-правових заходів, які застосовуються до неповнолітніх
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Мусиченко, Ольга Михайлівна; Шурдук, Ірина; Мусиченко, О. М.; Musychenko, Olha M.; Shurduk, Iryna
  Метою статті є окреслення системи кримінально-правових заходів, які можуть застосовуватися до неповнолітніх, визначення особливостей як каральних, так і тих, які позбавлені мети карати, кримінально-правових заходів в контексті їх застосування щодо неповнолітніх. Зроблено загальний висновок, що норми, які регламентують види, порядок застосування примусових кримінально-правових заходів щодо неповнолітніх потребують подальшого вдосконалення.
 • Документ
  Відеоконференція як спосіб вирішення завдань кримінального закону та кримінального процесуального законодавств
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Козаченко, Олександр Олександрович; Козаченко, О. О.; Kozachenko, Oleksandr O.; Скоробогата, Юлія Сергіївна; Скоробогата, Ю. С.; Skorobohata, Yuliia S.
  В статті проведено детальний аналіз досліджень щодо застосування відеоконференції у досудовому розслідуванні та під час судового провадження. Проаналізовано переваги та недоліки застосування технічних засобів звʼязку у кримінальному провадженні. Запропоновано рекомендації щодо законодавчого закріплення положення про залучення спеціаліста з метою фахового проведення відеоконференції.
 • Документ
  Принцип законності у кримінальному праві: питання визначення змісту
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Демчук, Павло Володимирович; Демчук, П. В.; Demchuk, Pavlo V.
  У статті аналізуються підходи до визначення змісту принципу законності в кримінальному праві та переліку вимог, які ставляться цим принципом до діяльності у сфері права. У першій частині досліджуються положення міжнародних нормативно-правових актів, друга частина присвячена національному праву. Ці положення аналізуються із особливим акцентом на окремих вимогах, які ставляться до процесів правотворення у кримінально-правовій сфері. Також оглядово зазначаються інші вимоги принципу законності в кримінальному праві із вказівкою на їх неабсолютний характер.
 • Документ
  Суб’єктивна сторона умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Гуляков, Костянтин Володимирович; Гуляков, К. В.; Huliakov, Kostiantyn V.
  Стаття присвячена дослідженню субʼєктивної сторони злочину, передбаченого статтею 298 КК України. Здійснено огляд сучасних проблем визначення елементів субʼєктивної сторони цього злочину. Внесені пропозиції щодо удосконалення елементів субʼєктивної сторони диспозиції цієї норми.
 • Документ
  Міжнародна та національна регламентація кримінальної відповідальності за незаконне проведення дослідів над людиною
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Бібленко, Василь Станіславович; Бібленко, В. С.; Biblenko, Vasyl S.
  На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних досліджень, нормативно-правових актів України та інших держав визначені особливості кваліфікації злочинів, повʼязаних з незаконним проведенням медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, в яких відображають національні властивості законодавства різних держав та прагнення законодавців триматися у руслі законодавчих глобальних тенденцій.
 • Документ
  Проблемні питання застосування статті 436-1 КК України
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Березніков, Олександр Володимирович; Bereznikov, Oleksandr V.; Березніков, О. В.
  На основі аналізу вітчизняних досліджень, нормативно-правових актів та іншої літератури визначені особливості застосування статті 436-1 КК України «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів», що відображають національні властивості законодавства української держави та прагнення законодавця триматися у руслі законодавчих євроінтеграційних тенденцій.
 • Документ
  Різнорівневі мовні засоби забезпечення зрозумілості кримінального закону
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Мусиченко, Ольга Михайлівна; Мусиченко, О. М.; Musychenko, Olha M.
  У статті досліджується вплив зовнішніх компонентів законодавчої техніки кримінального закону на його зрозумілість. Визначено мовні правила зовнішнього оформлення тексту кримінального закону, доведено, що дотримання вказаних правил є запорукою його зрозумілості.
 • Документ
  Притоноутримання: проблеми кримінально-правової протидії
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Козаченко, Олександр Олександрович; Kozachenko, Oleksandr O.; Козаченко, О. О.; Уманська, Олександра; Umanska, Oleksandra
  У статті, на підставі визначення етимологічного походження терміна «притон» та тих юридичних ознак, які в нього вкладаються практикою протидії злочинності, зроблено висновок, що під притоном, в кримінально-правовому значенні, слід розуміти обстановку вчинення умисних злочинів протиправного (наркопритон) або аморального (притон розпусти) характеру, що представляє собою певне приміщення, яке систематично (неодноразово) використовується з кримінально протиправною або аморальною метою на засадах конспірації власниками або іншими особами, що користуються ним на законних підставах, в результаті чого здійснюється посягання на громадський порядок, суспільну моральність або здоровʼя населення.
 • Документ
  Особливості кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння у стані обмеженої вікової осудності
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Шпіляревич, Вікторія Вікторівна; Шпіляревич, В. В.; Shpiliarevych, Viktoriia V.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння в стані обмеженої вікової осудності. Автор статті, розкриваючи суть обмеженої вікової осудності, вважає за необхідне застосовувати до відповідних неповнолітніх правопорушників заходи педагогічно-лікувального характеру як різновид кримінально-правових заходів безпеки.
 • Документ
  Щодо превентивної діяльності національної поліції України
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Ткаля, Олена Вікторівна; Ткаля, О. В.; Tkalia, Olena V.; Ананьєва, Оксана Володимирівна; Ananieva, Oksana V.; Ананьєва, О. В.
  Окреслено основні рівні протидії правопорушенням, такі як: загально-соціальний, спеціально-кримінологічний та кримінально-юстиційний. Розкрито поняття превенції кримінального правопорушення, превентивної діяльності поліції в ході профілактичних заходів. Приділену значну увагу основним ознакам превентивних поліцейських заходів. Проаналізовано функції профілактичної діяльності Національної поліції та окреслено окремі напрямки вдосконалення її превентивної діяльності.
 • Документ
  Гуманне та нелюдське поводження в кримінальному праві України в умовах кризи та невизначеності
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Timofieieva, Liliia Yu.; Тімофєєва, Л. Ю.
  В цій статті досліджуються проблеми гуманного та нелюдське поводження в кримінальному праві України в умовах кризи та невизначеності. Гуманне та нелюдське поводження необхідно розглядати як щодо особи, яка вчинила злочин, так і щодо потерпілого. В умовах надзвичайної ситуації мають бути забезпечені реальні можливості реалізації прав та свободи субʼєктів кримінальних правовідносин як з точки зору матеріального, так і процесуального права.
 • Документ
  Недоліки нормативного визначення окремих видів покарань, альтернативних позбавленню волі
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Мусиченко, Ольга Михайлівна; Musychenko, Olha M.; Мусиченко, О. М.; Різун, Аліна; Rizun, Alina
  У статті звертається увага на проблеми формулювання окремих видів покарань та робиться спроба запропонувати можливі шляхи їх вирішення. Наголошується на важливості суворого дотримання принципів і правил юридичної техніки кримінального закону. Недотримання цих правил щодо приписів, які регламентують види покарань, призводить до їх неефективності, проблем застосування в судовій практиці, порушення прав і свобод людини.
 • Документ
  Культуро-антропологічний погляд на дефініцію та властивості покарання
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Козаченко, Олександр Олександрович; Козаченко, О. О.; Мелкікян, Марія Гагіківна; Kozachenko, Oleksandr O.; Melkikian, Mariia H.;
  Мета даної статті полягає в формуванні нового підходу до доктринальної дефініції покарання, як найбільш вживаного заходу кримінально-правового впливу на поведінку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Задля вирішення поставленої мети запропоновано застосувати культуро-антропологічну методологію, яка будучи поширеною на наукове дослідження покарання вказує на необхідність забезпечення балансу інтересів людини, суспільства і держави у процесі правореалізації шляхом розширення гуманістичних засад кримінального права, відновлення та захисту прав і законних інтересів потерпілої особи заходами кримінально-правового впливу. Використання культуро-антропологічної методології дає можливість визначити покарання в якості особливого виду кримінально-правового заходу примусового характеру, який застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаною винною у вчиненні злочину (кримінального проступку) у встановленому процесуальному порядку, реалізація якого супроводжується необхідним і достатнім обмеженням прав і свобод правопорушника і виступає актом відновлення соціальної справедливості, порушеної вчиненням кримінального правопорушення.
 • Документ
  Окремі аспекти кваліфікації дій замовника умисного вбивства
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Самотієвич, Валерія Олександрівна; Самотієвич, В. О.; Samotiievych, Valeriia O.; Литвиненко, Каріна Володимирівна; Литвиненко, К. В.; Lytvynenko, Karina V.
  У статті розглянуто дискусійні питання, що стосуються кваліфікації дій замовника умисного вбивства. Проаналізовано види співучасників, які визначені в чинному КК України через призму дій, характерних для замовника умисного вбивства. Вказано, що окремі проблеми кваліфікації дій замовника вбивства не стосуються визначення ролі такої особи, а відносяться до питань відмежування вбивства, вчиненого на замовлення, від інших видів умисних вбивств.