Структура адміністративних та адміністративно-процесуальних правовідносин

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Золотухіна, Лілія Олександрівна
Золотухіна, Л. О.
Золотухина, Лилия Александровна
Золотухина, Л. А.
Zolotukhina L. O.
Zolotukhina, Liliia O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено структуру адміністративних та адміністративно-процесуальних правовідносин. Автором зроблено висновок про те, що сутність розуміння публічного інтересу повинна охоплюватися встановленням кола існуючих об’єктивних потреб, задоволення яких має забезпечуватися засобами публічної влади. Обґрунтовано, що реалізація адміністративно-правових відносин є неможливою поза існуванням тісного взаємозв’язку суб’єктів із приводу задоволення ними своїх або інших інтересів і потреб, які опосередковують об’єкти адміністративно-правових відносин. Автором зроблено висновок про те, що без належного виконання визначених чинним законодавством юридичних обов’язків в адміністративному праві є неможливим забезпечення публічних інтересів. Підкреслюється, що належне забезпечення реалізації публічного інтересу визначає рівень ефективності функціонування органів державної влади й місцевого самоврядування, характеризує рівень розвитку суспільства. Автором акцентовано увагу на тому, що задоволення публічного інтересу визначає пріоритет діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Зазначено, що ефективність реалізації адміністративних правовідносин залежить від ефективності механізму публічного управління, активізації впровадження адміністративно-правових методів заохочувального характеру, удосконалення системи засобів державного соціального примусу.
Структура административных и административно-процессуальных правоотношений. В статье исследована структура административных и административно-процессуальных правоотношений. Автором сделан вывод о том, что сущность понимания публичного интереса должна охватываться установлением круга существующих объективных потребностей, удовлетворение которых должно обеспечиваться средствами публичной власти. Обосновано, что реализация административно-правовых отношений невозможна вне существования тесной взаимосвязи субъектов по поводу удовлетворения ими своих или других интересов и потребностей, которые опосредуют объекты административно-правовых отношений. Автором сделан вывод о том, что без надлежащего выполнения определенных действующим законодательством юридических обязанностей в административном праве является невозможным обеспечение публичных интересов. Подчеркивается, что надлежащее обеспечение реализации публичного интереса определяет уровень эффективности функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, характеризует уровень развития общества. Автором акцентировано внимание на том, что удовлетворение публичного интереса определяет приоритет деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Отмечено, что эффективность реализации административных правоотношений зависит от эффективности механизма публичного управления, активизации внедрения административно-правовых методов поощрительного характера, совершенствования системы средств государственного общественного принуждения.
Structure of administrative and administrative-procedural legal relations. The article examines the structure of administrative and administrative procedural relations. The author concludes that the essence of public interest understanding should be covered by establishing a set of existing objective needs, the satisfaction of which should be provided by means of public authority. It is substantiated that the implementation of administrative-legal relations is impossible without the existence of a close relationship of the subjects regarding the satisfaction of their own or other interests and needs that mediate objects of administrative-legal relations. The author concludes that without proper fulfillment of the legal duties in administrative law defined by the current legislation, it is impossible to ensure public interests. It is emphasized that the proper provision of the realization of public interest determines the level of efficiency of functioning of public authorities and local self-government, characterizes the level of development of society. The author focuses on the fact that the satisfaction of public interest determines the priority of the activities of public authorities and local self-government. It was noted that the effectiveness of the implementation of administrative relations depends on the effectiveness of the public administration mechanism, enhancing the implementation of administrative and legal incentive methods, improving the system of state public coercion tools.

Бібліографічний опис

Золотухіна Л. О. Структура адміністративних та адміністративно-процесуальних правовідносин / Л. О. Золотухіна // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 67-74.

Ключові слова

зміст, публічний інтерес, публічне право, приватне право, сфера реалізації, суспільний інтерес, цінність, содержание, публичный интерес, публичное право, частное право, сфера реализации, общественный интерес, ценность, content, public interest, public law, private law, scope of implementation, public interest, value

Цитування

Золотухіна Л. О. Структура адміністративних та адміністративно-процесуальних правовідносин / Л. О. Золотухіна // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 67-74.