До питання про депутатську недоторканість

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Щебетун, І. С.
Shchebetun, I. S.
Горейко, Н. В.
Horeiko, N. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

Для забезпечення незалежності депутатів у світовій практиці існує система гарантій його діяльності, яка має назву «депутатська недоторканість». Депутатська недоторканність є невід’ємною традиційною складовою частиною загального забезпечення незалежності представницьких органів влади, захисту демократизму та парламентаризму. У статті, яка присвячена інституту депутатської недоторканності, досліджується зміст цього інституту, аналізуються окремі положення національного та зарубіжного законодавства у сфері правового регулювання депутатської недоторканності; Питання доречності зняття депутатського імунітету неодноразово критикувалось із боку міжнародної спільноти, міжнародних експертів із цього питання, які зазначали, що в Україні слабка та корумпована система правоохоронних органів і це, відповідно, може потягнути за собою загрозу політичних переслідувань парламентаріїв. Дослідженням визначаються проблеми, які виникли в Україні через зміни до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності; акцентується на необхідності депутатського імунітету під час виконання своїх повноважень народними депутатами. Законодавству багатьох країн притаманне саме обмеження імунітету, а не його скасування, саме через розуміння недоторканості як гарантії дійсної автономії парламенту в межах системи поділу влади. Звертається увага на те, що парламентський імунітет не потрібен у тих країнах, де суворо дотримуються принципу верховенства права, а також наголошується, що повне його скасування не відповідає ані європейській, ані міжнародній практиці. Робиться висновок про доцільність удосконалення обсягу та змісту депутатського імунітету, а не його скасування; пропонується оптимальна модель депутатської недоторканності для України. Щодо питання індемнітету в дослідженні виділяються такі напрями для його вдосконалення, як визначення чітких санкцій дисциплінарної відповідальності за порушення (образу чи наклеп) та розроблення механізму розумного обмеження індемнітету. Пропонується редакція статті 80 Конституції України із затвердженням обсягу обмеження депутатського імунітету.
To ensure the independence of deputies in world practice, there is a system of guarantees for its activities, which is called parliamentary immunity. Parliamentary immunity is an integral part of the overall guarantee of the independence of representative bodies, the protection of democracy and parliamentarism. The article, which is devoted to the institution of parliamentary immunity, examines the content of this institution, analyzes some provisions of national and foreign legislation in the field of legal regulation of parliamentary immunity. The issue of the appropriateness of lifting parliamentary immunity has been repeatedly criticized by the international community, international experts on the issue, who noted that Ukraine has a weak and corrupt law enforcement system and that this could lead to the threat of political persecution of parliamentarians. The study identifies problems that have arisen in Ukraine due to amendments to the Constitution regarding the abolition of parliamentary immunity; emphasis is placed on the need for parliamentary immunity in the exercise of their powers by people’s deputies. In conclusion, the legislation of many countries is characterized by the restriction of immunity, not its abolition, precisely because of the understanding of immunity as a guarantee of real autonomy of parliament within the system of separation of powers. Attention is drawn to the fact that parliamentary immunity is not required in those countries where the rule of law is strictly adhered to, and it is emphasized that its complete abolition is not in line with either European or international practice. The conclusion is made about the expediency of improving the scope and content of parliamentary immunity, and not its abolition; the optimal model of parliamentary immunity for Ukraine is proposed. On the issue of indemnity, the study identifies areas for improvement: the definition of clear sanctions for disciplinary liability for violations (insult or slander) and to develop a mechanism for reasonable limitation of indemnity. The wording of Article 80 of the Constitution of Ukraine with the approval of the scope of the restriction of parliamentary immunity is proposed.

Бібліографічний опис

Щебетун І. С. До питання про депутатську недоторканість / І. С. Щебетун, Н. В. Горейко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 215-220. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.736

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, депутатська недоторканність, свобода висловлювань, парламентський контроль, індемнітет, імунітет, parliamentary immunity, freedom of expression, parliamentary control, indemnity, immunity

Цитування

Щебетун І. С. До питання про депутатську недоторканість / І. С. Щебетун, Н. В. Горейко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 215-220. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.736