Роль Центрів регіонального співробітництва по контролю та профілактики захворювань в Африці у боротьбі з епідеміями та пандеміями

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Орінда, Едді
Орінда, Едді Н.
Орінда, Е. Н.
Оринда, Эдди
Orinda, Eddy Nicholas O.
Orinda, Eddy

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У статті розглядаються питання міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з епідеміями, перш за все, допомоги фінансової та технічної для боротьби з ендемічними хворобами потребують держави, що розвиваються. Міжнародно-правова основа боротьби з епідеміями та пандеміями є результатом вираження захисту прав людини на міжнародному рівні, включаючи право на здоров’я, та здійснюється через: 1) міжнародні договори та рекомендаційні акти, такі як Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права та Декларація Алма-Ати; 2) діяльність міжнародних організацій, що займаються питаннями охорони здоров’я, такими як ВООЗ; Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу. Визначається, що Міжнародні медико-санітарні правила 2005 р. містять ряд процедур по управлінню подіями, пов’язаними зі спалахами епідемій, а також вимоги щодо національних систем епіднагляду за хворобами і заходів у відповідь. Аналізуються, що Африканські Центри регіонального співробітництва по контролю та профілактики захворювань в Африці погоджують стратегічні плани та дорожні карти для профілактики та реагування на захворювання в Африці. Встановлено, що на африканському континенті основою міжнародно-правової боротьби з інфекційними захворюваннями та епідеміями становить співробітництво ВООЗ з Африканським Союзом. Доведено, що стратегічні пріоритети Африканського комітету у справах сім’ї та дітей на найближчі п’ять років – це посилення систем охорони здоров’я, пов’язаних із контролем та створенням центрів інтелектуального дослідження хвороб для покращення прийняття рішень та дій у сфері громадського здоров’я. Обґрунтовано, що Африканський Центр регіонального співробітництва по контролю та профілактики захворювань та його регіональні спільні центри співпрацюють з державами-членами для посилення системи готовності до епідемій, системи нагляду та реагування, а також створюють механізм раннього попередження для швидкого реагування на випадки спалахів інфекційних хвороб та гуманітарних надзвичайних ситуацій в Африці.
В статье рассматриваются вопросы международно-правового сотрудничества в борьбе с эпидемиями, прежде всего, финансовой и технической помощи для борьбы с эндемичными болезнями, в которой нуждаются развивающиеся государства. Международно-правовая основа борьбы с эпидемиями и пандемиями является результатом выражение защиты прав человека на международном уровне, включая право на здоровье, и осуществляется через: 1) международные договора и рекомендательные акты, такие как Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и декларация Алма-Аты; 2) деятельность международных организаций, занимающихся вопросами здравоохранения, такими как ВОЗ; Объединенная программа ООН по ВИЧ / СПИДу. Определяется, что Международные медико-санитарные правила 2005 содержат ряд процедур по управлению событиями, связанными со вспышками эпидемий, а также требования в отношении национальных систем эпиднадзора за болезнями и ответных мер. Анализируются, что Африканские Центры регионального сотрудничества по контролю и профилактике заболеваний в Африке согласовывают стратегические планы и дорожные карты для профилактики и реагирования на заболевания в Африке. Установлено, что на африканском континенте основой международно-правовой борьбы с инфекционными заболеваниями и эпидемиями составляет сотрудничество ВОЗ с Африканским Союзом. Доказано, что стратегические приоритеты Африканского комитета по делам семьи и детей на ближайшие пять лет - это усиление систем здравоохранения, связанных с контролем и созданием центров интеллектуального исследования болезней для улучшения принятия решений и действий в сфере общественного здоровья. Обосновано, что Африканский Центр регионального сотрудничества по контролю и профилактике заболеваний и его региональные совместные центры сотрудничают с государствами-членами для усиления системы готовности к эпидемиям, системы надзора и реагирования, а также создают механизм раннего предупреждения для быстрого реагирования на случаи вспышек инфекционных болезней и гуманитарных чрезвычайных ситуаций в Африке.
The article deals with the issues of international legal cooperation in the fight against epidemics; first of all, the assistance of financial and technical to fight endemic diseases is needed by developing countries. The international legal framework for combating epidemics and pandemics is the result of the expression of human rights protection at the international level, including the right to health, through: 1) international treaties and recommendations, such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Declaration Almaty; 2) the activities of international organizations dealing with health issues such as WHO; Joint United Nations Program on HIV / AIDS. It is determined that the 2005 International Health Regulations contain a number of procedures for managing outbreaks, as well as requirements for national disease surveillance and response systems. It is analysed that the African Centres for Regional Cooperation on Disease Control and Prevention in Africa are agreeing strategic plans and roadmaps for disease prevention and response in Africa. It is established that on the African continent, WHO’s cooperation with the African Union is based on international legal control of infectious diseases and epidemics. It is proven that the African Committee on Family and Children’s strategic priorities for the next five years is to strengthen the health systems associated with the control and establishment of Centres for Intellectual Disease Research to improve public health decision-making and action. It is substantiated that the African Centre for Regional Cooperation on Disease Control and Prevention and its regional joint centres are working with Member States to strengthen the epidemic preparedness, surveillance and response system, and establish an early warning mechanism for rapid response to outbreaks and outbreaks emergency situations in Africa.

Бібліографічний опис

Орінда Е. Н. Роль Центрів регіонального співробітництва по контролю та профілактики захворювань в Африці у боротьбі з епідеміями та пандеміями / Е. Н. Орінда // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2019. – Вип. 64. – С. 159-167.

Ключові слова

Африканські Центри регіонального співробітництва по контролю та профілактики захворювань в Африці, Міжнародний контроль за інфекційними захворюваннями, Міжнародні медико-санітарні правила 2005 р., інфекційні захворювання, Всесвітня організація охорони здоров’я, Африканские Центры регионального сотрудничества по контролю и профилактике заболеваний в Африке, Международный контроль за инфекционными заболеваниями, Международные медико-санитарные правила 2005 г., инфекционные заболевания, Всемирная организация здравоохранения, African Centres for Regional Cooperation for Disease Control and Prevention in Africa, International Infectious Disease Control, 2005 International Health Regulations, infectious diseases, World Health Organization, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Other law::International law

Цитування

Орінда Е. Н. Роль Центрів регіонального співробітництва по контролю та профілактики захворювань в Африці у боротьбі з епідеміями та пандеміями / Е. Н. Орінда // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2019. – Вип. 64. – С. 159-167.