Філософсько-психологічне дослідження особистості: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Єременко, Олександр Михайлович
Єременко, О. М.
Еременко, Александр Михайлович
Yeremenko, Oleksandr M.
Палій, Оксана Миколаївна
Палій, О. М.
Палий, Оксана Николаевна
Palii, Oksana M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичні рекомендації з курсу «Філософсько-психологічне дослідження особистості» розроблені відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Філософсько-психологічне дослідження особистості» допоможе студентам здобути фундаментальні знання філософських концепцій особистості, отримати кваліфікації для комплексного аналізу феномену особистості, удосконалити вміння і навички для ефективної роботи в галузі соціально-психологічних досліджень та консультування. Матеріали призначені для магістрантів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».
Учебно-методические рекомендации по курсу «Философско-психологическое исследование личности» разработаны в соответствии с учебным планом и состоят из учебной программы курса, методических рекомендаций по проведению практических занятий, подготовки к зачету, заданий для самостоятельной работы, списка рекомендуемой литературы. Изучение дисциплины «Философско-психологическое исследование личности» поможет студентам получить фундаментальные знания философских концепций личности, получить квалификации для комплексного анализа феномена личности, усовершенствовать умения и навыки для эффективной работы в области социально-психологических исследований и консультирования. Материалы предназначены для магистрантов факультета психологии, политологии и социологии Национального университета «Одесская юридическая академия», обучающихся по специальности «психология».
Educational and methodological recommendations for the course "Philosophical and psychological research of personality" are developed in accordance with the curriculum and consist of the curriculum of the course, guidelines for practical exercises, preparation for tests, assignments for independent work, a list of recommended literature. The study of the discipline "Philosophical and psychological research of personality" will help students to obtain fundamental knowledge of the philosophical concepts of personality, to obtain qualifications for a comprehensive analysis of the phenomenon of personality, to improve skills and abilities for effective work in the field of social and psychological research and counseling. The materials are intended for undergraduates of the Faculty of Psychology, Political Science and Sociology of the National University "Odessa Law Academy", studying in the specialty "Psychology".

Бібліографічний опис

Єременко О. М. Філософсько-психологічне дослідження особистості: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / О. М. Єременко, О. М. Палій. – Одеса : Фенікс, 2021. – 59 с.

Ключові слова

Цитування

Єременко О. М. Філософсько-психологічне дослідження особистості: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / О. М. Єременко, О. М. Палій. – Одеса : Фенікс, 2021. – 59 с.