Принципи реалізації норм податкового права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Мамалуй, Олександр Олексійович
Мамалуй, Александр Алексеевич
Mamalui O. O.
Mamalui, Oleksandr O.
Мамалуй, О. О.
Мамалуй А. А.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Херсон : Гельветика

Анотація

У статті проаналізовано принципи права, зокрема принципи реалізації норм податкового права. Принципи права формують своєрідну систему координат, у межах яких і мають розвиватися суспільні відносини. Розвиток вимог принципів права в правозастосовній діяльності свідчить про прогресивно-орієнтований розвиток суспільних відносин. Автором визначено змістовне наповнення самого поняття «принципи права». Для цього проаналізовано роботи дослідників із цього питання. Таким чином, автор синтезував таке визначення відповідної категорії «принципи податкового права» - основоположні, галузево-орієнтовані вимоги, які визначають основи системи оподаткування, закріплюють імперативні вимоги до правозастосовної практики у податково-правовій сфері та виступають в якості гарантійних механізмів забезпечення реалізації як публічного, так і приватного інтересу учасників податкових відносин.
Принципы реализации норм налогового права. В статье проанализированы принципы права, в частности, принципы реализации норм налогового права. Принципы права формируют своеобразную систему координат, в рамках которых и должны развиваться общественные отношения. Развитие требований принципов права в правоприменительной деятельности свидетельствует о прогрессивно-ориентированное развитие общественных отношений. Автором определены содержательное наполнение самого понятия «принципы права». Для этого проанализированû работы исследователей по этому вопросу. Таким образом, автор синтезировал следующее определение соответствующей категории «принципы налогового права» - основополагающие отраслевых, ориентированные требования, которые определяют основы системы налогообложения, закрепляют императивные требования к правоприменительной практики в налогово-правовой сфере и выступают в качестве гарантийных механизмов обеспечения реализации как публичного, так и частного интереса участников налоговûх отношений.
Principles of implementation of the tax law. - Article. The article analyzes the principles of law, in particular, the principles of the implementation of tax law. The principles of law form a kind of coordinate system within which social relations should develop. The development of the requirements of the principles of law in law enforcement shows a progressively oriented development of social relations. The author has defined the substantive content of the very concept of “principles of law”. To do this, analyzed the work of researchers on this issue. Thus, the author synthesized the following definition of the relevant category “principles of tax law” - fundamental, industry-specific requirements that define the fundamentals of the taxation system, reinforce imperative requirements for law enforcement practice in the tax and legal sphere and act as guarantee mechanisms for ensuring the implementation of both public and private law. private interest of participants in tax relations.

Бібліографічний опис

Мамалуй О. О. Принципи реалізації норм податкового права / О. О. Мамалуй // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 79-84.

Ключові слова

принцип права, норми податкового права, спеціальні принципи, податкові відносини, принцип права, нормы налогового права, специальные принципы, налоговые отношения, principle of law, tax law norms, special principles, tax relations

Цитування

Мамалуй О. О. Принципи реалізації норм податкового права / О. О. Мамалуй // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 79-84.