Рябошапко М. М. Стресостійкість людини в умовах воєнного стану : магістерський дослідницький проект

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : НУ "ОЮА"

Анотація

Метою даної магістерської роботи є ретельне вивчення стресостійкості людини в умовах воєнного стану, розкриття психологічних аспектів, які визначають цю якість, та розробка практичних рекомендацій для підвищення рівня адаптації та витривалості особистості в умовах воєнного стану. Методи дослідження: систематизація та аналіз наукових праць, статей та досліджень, присвячених стресостійкості в умовах воєнного стану для отримання обґрунтованого теоретичного фундаменту; емпіричні; кореляційний аналіз; синтез та узагальнення результатів. Отримані результати не тільки розкривають психологічні особливості стресостійкості в умовах воєнного стану, але також вказують на практичне значення отриманої інформації. Розробка конкретних рекомендацій та психологічних стратегій для підвищення стресостійкості стає ключовою частиною дослідження, спрямованою на практичну реалізацію отриманих наукових висновків. Результати роботи можуть бути використані для розробки подальших імплементованих психологічних програм та інтервенцій, спрямованих на підтримку осіб, що пережили воєнні конфлікти, та покращення їхнього психічного благополуччя. The purpose of this master's thesis is to thoroughly study the stress resistance of a person under martial law, to reveal the psychological aspects that determine this quality, and to develop practical recommendations for increasing the level of adaptation and endurance of a person under martial law. Research methods: systematization and analysis of scientific works, articles and studies on stress resistance under martial law to obtain a sound theoretical foundation; empirical; correlation analysis; synthesis and generalization of results. The results obtained not only reveal the psychological characteristics of stress resistance under martial law, but also indicate the practical significance of the information obtained. The development of specific recommendations and psychological strategies to increase stress resistance becomes a key part of the study aimed at the practical implementation of the scientific findings. The results of the study can be used to develop further implemented psychological programs and interventions aimed at supporting survivors of military conflicts and improving their mental well-being.

Бібліографічний опис

Рябошапко М. М. Стресостійкість людини в умовах воєнного стану : магістерський дослідницький проект / М. М. Рябошапко. - Одеса : НУ "ОЮА", 2024. - 57 с.

Ключові слова

стрес, стресостійкість, психологічні особливості, воєнний стан, психодіагностика, тривожність, розвиток стресостійкості, stress, stress resistance, psychological characteristics, martial law, psychodiagnostics, anxiety, development of stress resistance

Цитування

Рябошапко М. М. Стресостійкість людини в умовах воєнного стану : магістерський дослідницький проект. Одеса, 2024. 57 с.