Юридичний клінічний рух в Україні : особливості становлення та перспективи розвитку

Завантаження...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Лоджук, Максим Тарасович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету

Анотація

Стаття присвячена висвітленню особливостей становлення юридичного клінічного руху в Україні та перспектив його розвитку з огляду на існуючі в наукових колах дискусії щодо необхідності подальшого удосконалення державної системи надання безоплатної правової допомоги. Аналізується роль представників юридичних клінік провідних вищих навчальних закладів України юридичного профілю та неурядових організацій у формуванні правової та методичної бази організації діяльності юридичних клінік як у системі професійної підготовки юристів, так і в системі надання безоплатної правової допомоги. Акцентується увага на активізації діяльності юридичного клінічного руху на сучасному етапі з метою законодавчого закріплення статусу юридичних клінік як суб’єктів надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Статья посвящена освещению особенностей становления юридического клинического движения в Украине и перспектив его дальнейшего развития с учетом существующих в научных кругах дискуссий о необходимости дальнейшего совершенствования государственной системы предоставления бесплатной правовой помощи. Анализируется роль представителей юридических клиник ведущих высших учебных заведений Украины юридического профиля и неправительственных организаций в формировании правовой и методической базы организации деятельности юридических клиник как в системе профессиональной подготовки юристов, так и в системе предоставления бесплатной правовой помощи. Акцентируется внимание на активизации деятельности юридического клинического движения на современном этапе с целью законодательного закрепления статуса юридических клиник как субъектов предоставления бесплатной первичной и вторичной правовой помощи. The article is devoted to the peculiarities of legal clinics movement formation in Ukraine and prospects for its further development in context of current debates on the topic concerning the neсessity of improvement of the state system of services providing legal aid pro bono. There is investigated the role of members of legal clinics of leading higher educational institutions and non-governmental organisations of Ukraine in development of legal and methodological framework of legal clinic system, in training lawyers and in formation of Ukrainian system of legal aid. Attention is focused on the activization of legal clinic movement at the present stage to provide legislative recognition of their status as subjects of free primary and secondary legal aid.

Бібліографічний опис

Лоджук М. Т. Юридичний клінічний рух в Україні : особливості становлення та перспективи розвитку / Максим Тарасович Лоджук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право". - 2013. - Вип. 22. - Ч. ІІ. - Т. 1. – С. 68-73.

Ключові слова

юридична клініка, юридичний клінічний рух, безоплатна правова допомога, первинна і вторинна правова допомога, суб’єкти надання безоплатної правової допомоги, юридическая клиника, юридическое клиническое движение, бесплатная правовая помощь, первичная и вторичная правовая помощь, субъекты оказания юридической помощи, legal clinic, legal clinic movement, legal aid, primary and secondary legal aid, subjects of legal aid

Цитування