Особенности вербальной коммуникации в конфликтном дискурсе

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Мізецька, В. Я.
Мизецкая, В. Я.
Mizetska, V. Y.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Статья посвящена проблемам вербальной коммуникации в ситуации возникновения конфликта. Подробно анализируются два базовых фрейма — фрейм «кооперация» и фрейм «конфронтация». Особое внимание уделяется средствам вербальной актуализации поведения участников конфликтной ситуации Стаття присвячена проблемам вербальної комунікації у конфліктному дискурсі. Ре- тельно проаналізовані базові фрейми — фрейм «кооперація» та фрейм «конфронтація». Особливу увагу надано вербальним засобам актуалізації поведінки учасників конфліктної ситуації This article is devoted to the problem of verbal aspect of communication. Two basic frames » cooperation» and «confrontation» are analyzed in detail. Special attention is paid to the means of verbal actualization of the above- mentioned frame situations

Бібліографічний опис

Мизецкая В. Я. Особенности вербальной коммуникации в конфликтном дискурсе / В.Я. Мизецкая // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.402 -407

Ключові слова

конфликтная ситуация, фрейм, кооперация, конфронтация, вербальная коммуникация, позитивные и деструктивные приемы, стратегия общения, конфліктна ситуація, фрейм, кооперація, конфронтація, позитивні та деструктивні засоби, стратегії спілкування, сonflict, verbal communication, frame, cooperation, confrontation, positive and destructive means, strategy of communication

Цитування

Мизецкая В. Я. Особенности вербальной коммуникации в конфликтном дискурсе. / В.Я. Мизецкая // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.402 - 407