Деякі аспекти охорони та захисту нерухомого майна у цивільному процесі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Тріпульський, Григорій Яковлевич
Тріпульський, Г. Я.
Трипульский, Григорий Яковлевич
Tripulskyi, Hryhorii Ya.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

У статті проаналізований механізм охорони та захисту нерухомого майна в Україні. Досліджена статистика звернень у зв'язку із вчиненням порушень у сфері права власності на нерухоме майно в період карантинних обмежень, викликаних COVID-19. Окрема увага приділена аналізу сучасних чинників-перешкод у розвитку цивільно-правового обігу у сфері нерухомості. Встановлено, що зупинення активності у цивільному обігу нерухомого майна пов'язане не тільки з кризовими карантинними обставинами, а й з такими чинниками, як: 1) відсутність надійного та доступного іпотечного ринку; 2) відсутність прозорого та доступного кредитування, в іноземній валюті в тому числі; 3) нестабільність законодавчого регулювання; 4) тривалий, складний та відносно дорогий судовий механізм захисту прав власності на нерухоме майно. Охарактеризована відмінність між охороною та захистом цивільних прав та встановлено, що у сфері цивільно-правових відносин з таким об'єктом, як нерухоме майно, ефективним є надійне створення умов для реалізації прав щодо нього, оскільки судовий захист є тривалим та неекономічним. Проаналізовано, що судова форма захисту прав власності, хоча і є найефективнішою формою щодо захисту прав власності, але сучасні інформаційні системи аналізу, контролю за об'єктами нерухомості дозволяють посилити охорону прав на нерухоме майно, створити умови ефективної реалізації прав власників. Досліджені деякі особливості між формою та способом захисту прав власності на нерухоме майно. Виокремлені актуальні інформаційні системи та сервіси, що є інструментами для попереднього аудиту об'єкта нерухомості. Окрема увага приділена аналізу електронізації державних та судових установ. Встановлено, що поєднання профільного юридичного аудиту за допомогою сучасних IT-сервісів з аналізом, контролем у разі застосування інформаційних сервісів судової влади та виконавчого провадження можуть мінімізувати наявні перешкоди в розвитку цивільно-правового обігу щодо такого об'єкта, як нерухоме майно, без довгоочікуваних стабілізацій іпотечної, кредитної та законодавчої сфер. Встановлено, що саме професійний юридичний аудит є запорукою надійної охорони прав власності, користування, інвестування у сфері цивільно-правових відносин з таким об'єктом, як нерухоме майно.
The article analyzes the mechanism of protection and defense of real estate in Ukraine. The statistics of appeals in connection with violations in the field of real estate ownership during the quarantine restrictions caused by COVID-19 were studied.Particular attention is paid to the analysis of modern obstacles to the development of civil law in the field of real estate. It is established that the cessation of activity in the civil circulation of real estate is associated not only with the crisis quarantine circumstances, but also with the following factors: 1) the lack of a reliable and affordable mortgage market; 2) lack of transparent and affordable lending in foreign currency including; 3) instability of legislative regulation; 4) a long, complex and relatively expensive judicial mechanism for the protection of property rights to real estate.The difference between the protection and defense of civil rights is described, and it is established that in the field of civil law relations with such an object as real estate it is effective to create reliable conditions for the exercise of rights, because judicial protection is long and uneconomical. It is analyzed that the judicial form of protection of property rights, although it is the most effective form of protection of property rights, but modern information systems of analysis, control over real estate can strengthen the protection of real estate rights, create conditions for effective implementation of property rights. Some features between the form and method of protection of property rights to real estate are studied.Relevant current information systems and services that are tools for pre-audit of real estate. Particular attention is paid to the analysis of electrification of state and judicial institutions. It is established that the combination of specialized legal audit with the help of modern IT services with analysis, control, in case of application, information services of the judiciary and enforcement proceedings can minimize existing obstacles in the development of civil proceedings for such object as real estate without long-awaited stabilization, mortgage, credit and legislative spheres. It has been established that a professional legal audit is the key to reliable protection of property rights, use, investment in the field of civil law relations with such an object as real estate.

Бібліографічний опис

Тріпульський Г. Я. Деякі аспекти охорони та захисту нерухомого майна у цивільному процесі / Г. Я. Тріпульський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 124-128.

Ключові слова

судовий захист та охорона, COVID-19, нерухомість, інформаційні технології, реєстри, цивільний процес, judicial protection and security, COVID-19, real estate, information technology, registers, civil proceedings, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Procedural law::Civil procedure

Цитування

Тріпульський Г. Я. Деякі аспекти охорони та захисту нерухомого майна у цивільному процесі / Г. Я. Тріпульський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 124-128.