Harmonization of economic and legal mechanisms for deepening EU-Ukrainian relations

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Предместніков, Олег Гарійович
Предместніков, О. Г.
Предместников, Олег Гариевич
Predmestnikov, Oleh H.
Гуменюк, Віталій Васильович
Гуменюк, В. В.
Гуменюк, Виталий Васильевич
Humeniuk, Vitalii V.
Gumenyuk, Vitaliy

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Baltija Publishing

Анотація

The policy of Ukraine for the establishment and development of relations with the European Union began in 1993, was carried out all the years of Ukraine’s existence, and received intensive deepening with the beginning of the formation of an international treaty – the Association Agreement, which includes a list of legal, social, economic, and technical regulations, and Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), in 2014 and its final signing in 2017. Political and economic objectives of the Agreement are of fundamental importance to the future of both Ukraine and the whole European region. The political goal is to implement European standards on the territory of Ukraine. This implies the introduction of fundamental European values, namely democracy, rule of law, respect for human rights and the standards of the European security system. The Agreement does not foresee membership in the European Union, however, does not exclude such an opportunity in the future. The economic goal is to help to modernize the Ukrainian economy by expanding trade volumes with the EU and other countries, as well as reforming economic regulation mechanisms in line with the best European practices. Subject to the improvement of the business climate, Ukraine will become attractive for foreign and domestic investment for further production for export to the EU and other markets of the world. Harmonization of standards and European regulations has become a much more important process than the fulfilment of strictly technical requirements and underlies the introduction of effective governance without corruption. In the process of harmonization of interaction, an adaptive institutional mechanism was formed (the highest level – annual Summits; the key coordinator is the Association Council, consisting of members of the Council of the European Union and members of the European Commission, and members of the Cabinet of Ministers of Ukraine; the level of operational coordination – the Association Parliamentary Committee, which includes members of the European Parliament, representatives of the Verkhovna Rada of Ukraine, and the Civil Society Platform; in order to coordinate processes on the territory of Ukraine, the Ukrainian government has introduced a few supervisory committees and commissions). The harmonization of the economic aspect of the mechanism has been determined in solving issues of openness of markets for duty-free import from Ukraine in April 2014, obtaining a visa-free regime with the EU, abolishing export-import tariffs, implementing European technical standards for food safety, phytosanitary norms, competition policy, service provision, and public procurement policy. The issues of further deepening of relations include a review of the terms for the introduction of regulations and legislative provisions before their actual implementation, stabilization of financial and economic processes in the country, and further development of democratic values and social institutions.
Політика України щодо встановлення та розвитку відносин з Європейським Союзом розпочалась у 1993 році, здійснювалася всі роки існування України та отримала інтенсивне поглиблення з початком укладання міжнародного договору – Угоди про асоціацію, яка включає перелік правових, соціальних, економічних і технічних нормативно-правових актів, а також Поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ЗВТ) у 2014 році та її остаточне підписання у 2017 році. Політичні та економічні цілі Угоди мають фундаментальне значення для майбутнього обох сторін - України та всього європейського регіону. Політична мета – впровадження європейських стандартів на території України. Це передбачає впровадження фундаментальних європейських цінностей, а саме демократії, верховенства права, поваги до прав людини та стандартів європейської системи безпеки. Угода не передбачає членства в Європейському Союзі, однак не виключає такої можливості в майбутньому. Економічна мета – сприяти модернізації української економіки шляхом розширення обсягів торгівлі з ЄС та іншими країнами, а також реформування механізмів економічного регулювання відповідно до кращих європейських практик. За умови покращення бізнес-клімату Україна стане привабливою для іноземних та внутрішніх інвестицій для подальшого виробництва для експорту в ЄС та інші ринки світу. Гармонізація стандартів та європейських правил стала набагато важливішим процесом, ніж виконання суто технічних вимог, і лежить в основі запровадження ефективного управління без корупції. У процесі гармонізації взаємодії сформувався адаптивний інституційний механізм (найвищий рівень – щорічні саміти; ключовим координатором є Рада асоціації, до складу якої входять члени Ради Європейського Союзу та члени Європейської комісії, члени Кабінет Міністрів України; рівень оперативної координації – Парламентський комітет асоціації, до складу якого входять депутати Європарламенту, представники Верховної Ради України та Платформи громадянського суспільства; з метою координації процесів на території України , український уряд запровадив декілька наглядових комітетів та комісій). Визначено гармонізацію економічного аспекту механізму у вирішенні питань відкритості ринків для безмитного імпорту з України у квітні 2014 року, отримання безвізового режиму з ЄС, скасування експортно-імпортних тарифів, впровадження європейських технічних стандартів задля безпечності харчових продуктів, фітосанітарні норми, конкурентну політику, надання послуг, політику державних закупівель. Питання подальшого поглиблення відносин передбачають перегляд строків запровадження нормативно-правових актів до їх фактичного впровадження, стабілізацію фінансово-економічних процесів у державі, подальший розвиток демократичних цінностей та соціальних інститутів.

Бібліографічний опис

Predmestnikov O. Harmonization of economic and legal mechanisms for deepening EU-Ukrainian relations / O. Predmestnikov, V. Gumenyuk // Baltic Journal of Economic Studies. - Vol. 5. - Issue 1. - Baltija Publishing, 2019. - P. 174-181.

Ключові слова

deepening EU-Ukrainian relations, EU-Ukraine Agreement, DCFTA, foreign policy, economic relations, harmonization mechanism, поглиблення відносин між ЄС та Україною, Угода ЄС-Україна, ПВЗВТ, зовнішня політика, економічні відносини, механізм гармонізації, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science

Цитування

Predmestnikov O. Harmonization of economic and legal mechanisms for deepening EU-Ukrainian relations / O. Predmestnikov, V. Gumenyuk // Baltic Journal of Economic Studies. - Vol. 5. - Issue 1. - Baltija Publishing, 2019. - P. 174-181.