Методологічні основи формування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності в місцях позбавлення волі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Цехан, Дмитро Миколайович
Цехан, Д. М.
Цехан, Дмитрий Николаевич
Tsekhan, Dmytro M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття висвітлює основні наукові напрацювання щодо протидії злочинності в місцях позбавлення волі. Зокрема, проаналізовано теоретичне підґрунтя формування цілісної й несуперечливої концепції протидії злочинності в місцях позбавлення волі шляхом систе­матизації наукового доробку вчених. Опрацьовані наукові дослідження систематизовано в межах відповідних наук кримінально-правового циклу, для яких характерною є суміжність об'єкта дослідження, зокрема кримінології, криміналістики та оперативно-розшукової ді­яльності. Обґрунтовано, що найбільш дієва концепція протидії злочинності в місцях поз­бавлення волі може бути сформована в межах оперативно-розшукової діяльності шляхом інтеграції напрацювань усіх наук кримінально-правового циклу.
Статья освещает основные научные наработки по противодействию преступности в местах лишения свободы. В частности, проанализированы теоретические основы формирования целостной и непротиворечивой концепции противодействия преступности в местах лишения свободы путем систематизации научного наследия ученых. Разработаны научные исследования систематизированы в рамках соответствующих наук уголовно-правового цикла, для которых характерна смежность объекта исследования, в частности криминологии, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. Обосновано, что наиболее действенная концепция противодействия преступности в местах лишения свободы может быть сформирована в рамках оперативно-розыскной деятельности путем интеграции наработок всех наук уголовно-правового цикла.
This paper covers the basic scientific developments to combat crime in prison. In particular, analysis of theoretical basis of formation of coherent and consistent concept of combating crime in prison by systematizing scientific achievements of scientists. Worked out research systematized within the relevant scientific criminal law cycle which is characterized contiguity object of study, including criminology, forensics and investigative operations. Proved that the most effective concept of combating crime in prisons can be formed within operational activities by integrating all the developments of science criminal law cycle.

Бібліографічний опис

Цехан Д. М. Методологічні основи формування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності в місцях позбавлення волі / Д. М. Цехан // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 19 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2017. – C. 390-403.

Ключові слова

оперативно-розшукова діяльність, криміналістика, концепція протидії, злочинність у місцях позбавлення волі, оперативно-розыскная деятельность, криминалистика, концепция противодействия, преступность в местах лишения свободы, Operational Activities, criminology, the concept of countermeasures, crime in prison, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Цехан Д. М. Методологічні основи формування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності в місцях позбавлення волі / Д. М. Цехан // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 19 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2017. – C. 390-403.