Інноваційні криміналістичні продукти у правозастосовній діяльності: поняття, ознаки та проблеми впровадження у практику

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Шевчук, Віктор Михайлович
Шевчук, В. М.
Шевчук, Виктор Михайлович
Shevchuk, Viktor M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Статтю присвячено проблемі дослідження поняття інноваційного криміналістичного продукту, його ознак, властивостей, теоретичних проблем розроблення та практики їх впровадження у правозастосовну діяльність. Проведено аналіз наукових підходів до розуміння інноваційного криміналістичного продукту, запропоновано його визначення, виокремлено суттєві ознаки та властивості, проаналізовано його співвідношення з поняттям криміналістичної інновації. Розглядаються основні властивості інноваційного криміналістичного продукту: інноваційність (новизна), упредмеченість, суб'ектність, цілеспрямованість, затребуваність, запровадженість у практику, ефективність. Визначено основні інноваційні напрями використання засобів криміналістки у правозастосовній діяльності, які забезпечують її ефективність і результативність. Обґрунтовується, що методологічним підґрунтям розроблення та впровадження інноваційних криміналістичних продуктів у пра-возастосовній діяльності виступають також діяльнісний, системно-структурний і технологічний підходи, використання яких є перспективним для формування окремої криміналістичної теорії - криміналістичної інноватики. Досліджуються проблеми незатребуваності та не впровадження інноваційних криміналістичних продуктів у правозастосовну діяльність, роль суб'ектів-розробників і суб'ектів-споживачів. Сформульовано пропозиції та авторське бачення щодо розв'язання окремих дискусійних питань, пов'язаних із інноваційними продуктами у криміналістиці та правозастосовній практиці. Досліджуються питання створення інноваційних криміналістичних продуктів у криміналістиці та проблеми їх впровадження у практику, акцентується увага на причинах незатребуваності та не впровадження криміналістичних інновацій. Обґрунтовується, що створення та застосування інноваційних криміналістичних продуктів сьогодні є пріоритетним завданням криміналістики та нагальною потребою практики. Зазначається, що комплексний підхід у розроблені та формуванні основних понять криміналістичної інноватики є методологічним фундаментом для подальших досліджень цієї проблематики, який визначає перспективні напрями розвитку криміналістичної науки.
Статья посвящена проблеме исследования понятия инновационного криминалистического продукта, его признаков, свойств, теоретических проблем разработки и практики их внедрения в правоприменительную деятельность. Проведен анализ научных подходов к пониманию инновационного криминалистического продукта, предложено его определение, выделены существенные признаки и свойства, проанализировано его соотношение с понятием криминалистической инновации. Рассматриваются основные свойства инновационного криминалистического продукта: инновационность (новизна), упредмеченность, субьектность, целеустремленность, востребованность, внедрение в практику, эффективность. Определены основные инновационные направления использования средств криминалистки в правоприменительной деятельности, обеспечивающих ее эффективность и результативность. Обосновывается, что методологическим основанием разработки и внедрения инновационных криминалистических продуктов в правоприменительной деятельности выступают также деятельностный, системно-структурный и технологический подходы, использование которых является перспективным для формирования отдельной криминалистической теории - криминалистической инноватики. Исследуются проблемы невостребованности и невнедрения инновационных криминалистических продуктов в правоприменительную деятельность, роль субъектов-разработчиков и субъектов-потребителей. Сформулированы предложения и авторское видение решения некоторых дискуссионных вопросов, связанных с инновационными продуктами в криминалистике и правоприменительной практике. Исследуются вопросы создания инновационных криминалистических продуктов в криминалистике и проблемы их внедрения в практику, акцентируется внимание на причинах невостребованности и невнедрения криминалистических инноваций. Обосновывается, что создание и применение инновационных криминалистических продуктов сегодня является приоритетной задачей криминалистики и насущной потребностью практики. Отмечается, что комплексный подход в разработке и формировании основных понятий криминалистической инноватики является методологическим фундаментом для дальнейших исследований этой проблематики, который определяет перспективные направления развития криминалистической науки.
The article is devoted to the problem of researching the concept of innovative criminalistic product, its features, properties, theoretical problems of development and practice of their implementation in law enforcement activities. An analysis of scientific approaches was conducted to understanding of the innovative criminalistic product, its definition is offered, the essential signs and properties are allocated, its correlation with the concept of criminalistic innovation is analyzed. The main ones properties of an innovative criminalistic product are considered: innovation (novelty), objectivity, subjectivity, purposefulness, demand, implementation in practice, efficiency. The main innovative areas of use of criminalistics in law enforcement activities, which ensure its efficiency and effectiveness, are identified. It’s substantiated that the methodological basis for the development and implementation of innovative criminalistic products in law enforcement activities are also active, system-structural and technological approaches, the use of which are perspective for the formation of a separate criminalistic theory – criminalistic innovation. The problems of unclaimed and non-implementation of innovative criminalitic products in law enforcement activities, the role of subject-developers and subject-consumers are researched. The proposals and the author’s vision on the decision of separate debatable questions connected with innovative products in criminalistics and law enforcement practice are formulated. The issues of creation of innovative criminalistic products in criminalistics and the problems of their implementation in practice are researching, attention focused on the reasons for unclaimed and non-introduction of criminalistic innovations. It is substantiated that the creation and application of innovative criminalistic products today is a priority task of criminalistics and an urgent need of practice. It’s noted that a comprehensive approach to the development and formation of the basic concepts of criminalistic innovation is a methodological foundation for further research on this issue, which identifies promising areas of criminalistic science.

Бібліографічний опис

Шевчук В. М. Інноваційні криміналістичні продукти у правозастосовній діяльності: поняття, ознаки та проблеми впровадження у практику / В. М. Шевчук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 26 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 139-155.

Ключові слова

криміналістична інновація, інновації у криміналістиці, криміналістична інноваватика, інноваційні напрями розвитку криміналістики, криминалистическая инновация, инновации в криминалистике, криминалистическая инноваватика, инновационные направления развития криминалистики, criminalistic innovation, innovations in criminalistics, criminalistic innovation, innovative directions of development of criminalistics, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Шевчук В. М. Інноваційні криміналістичні продукти у правозастосовній діяльності: поняття, ознаки та проблеми впровадження у практику / В. М. Шевчук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 26 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 139-155.