Поняття та зміст кібершпигунства

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Діордіца, Ігор Володимирович
Діордіца, І. В.
Диордица, Игорь Владимирович
Diorditsa, Ihor V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті автор здійснив дослідження поняття «кібершпигунство» на основі аналізу концепту «шпигунство» в його теоретичному сенсі, а також застосуванні сучасних шпигунських технологій у кіберпросторі. Актуальність дослідження зумовлена не лише значним збільшенням випадків нелегального втручання в персональні системи, а також перехоплення інформації з боку кримінальних структур і терористичних організацій, але й системним, цілеспрямованим впливом державних або квазідержавних структур на державні системи, критичну інфраструктуру, хід виборів або конституційний лад. При цьому важливими аспектами дослідження стали такі: врахування сучасних суспільно-політичних змін у законодавчому регулюванні обігу секретної інформації, максимальна конкретизація та уніфікація понятійно-категорійного апарату, що застосовується в диспозиції норми, а також дотримання усталених принципів законодавчої техніки та використання наявної зарубіжної практики, норм і доктрин. Запропоновано авторське розуміння кібершпигунства: це злочинна діяльність, яка здійснюється шляхом таємного вистежування, розшуку, збирання, викрадання та передачі інформації, що становить державну таємницю, іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства в кібернетичному просторі. Встановлено, що об'єктом кібершпигунства є зовнішня безпека України, її суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність, обороноздатність, державна, економічна чи інформаційна безпека та кібернетичний простір загалом. З об'єктивної сторони шпигунство виражається в передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю. Предметом цього злочину є відомості, що містять державну таємницю. Із суб'єктивної сторони кібершпигунство характеризується прямим умислом. Суб'єкт злочину спеціальний - іноземець або особа без громадянства, які досягли 16-річного віку. Наголошено на тому, що це злочинне діяння повинно бути закріплене на законодавчому рівні - не лише національному, але й міжнародному, з метою уніфікації та можливості приведення наявних норм в єдине ціле.
В статье автор провел исследование понятия «кибершпионаж» на основе анализа концепта «шпионаж» в его теоретическом смысле, а также применения современных шпионских технологий в киберпространстве. Актуальность исследования обусловлена ​​не только значительным увеличением случаев нелегального вмешательства в персональные системы, а также перехвата информации со стороны криминальных структур и террористических организаций, но и системным, целенаправленным воздействием государственных или квазигосударственных структур на государственные системы, критическую инфраструктуру, ход выборов или конституционный строй. При этом важными аспектами исследования стали следующие: учет современных общественно-политических изменений в законодательном регулировании обращения секретной информации, максимальная конкретизация и унификация понятийно-категориального аппарата, применяемого в диспозиции нормы, а также соблюдение устоявшихся принципов законодательной техники и использования имеющейся зарубежной практики, норм и доктрин. Предложено авторское понимание кибершпионажа: это преступная деятельность, которая осуществляется путем тайного выслеживания, поиска, сбора, похищения и передачи информации, составляющей государственную тайну, иностранному государству, иностранной организации или их представителям, если эти действия совершены иностранцем или лицом без гражданства в кибернетическом пространстве. Установлено, что объектом кибершпионажа является внешняя безопасность Украины, ее суверенитет, территориальная целостность и неприкосновенность, обороноспособность, государственная, экономическая или информационная безопасность и кибернетическое пространство в целом. С объективной стороны шпионаж выражается в передаче или собирании с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. Предметом данного преступления являются сведения, содержащие государственную тайну. С субъективной стороны кибершпионаж характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления специальный - иностранец или лицо без гражданства, достигшие 16-летнего возраста. Отмечено, что это преступное деяние должно быть закреплено на законодательном уровне - не только национальном, но и международном, с целью унификации и возможности приведения имеющихся норм в единое целое.
It was noted that, there is no unified definition of “cyberespionage” both at the international and national levels and it formulates grounds for the future fundamental studies of the phenomenon. The relevance of the study is due to the significant increase in cases of illegal interference with personal systems, as well as the interception of information by criminal structures and terrorist organizations, as well as the systematic, targeted impact of state or quasi-state structures on state systems, critical infrastructure, the election process or the constitutional order. At the same time, important aspects of the study were: taking into account modern socio-political changes in the legislative regulation of the circulation of classified information, maximum specification and unification of the conceptual apparatus used in the disposition of the norm, as well as adherence to the established principles of legislative technology and the use of existing foreign, doctrine. It was offered to define the cyberespionage as a criminal activities carried out by secret stalking, investigation, collection, abduction and transfer of information which contains the state secrets to a foreign state, a foreign organization or their representatives, if these acts are committed by a foreigner or a stateless person and in the cyberspace. It was defined that external security of Ukraine, its sovereignty, territorial integrity and security, defense, government, economic or information security and cyber space in general is the object of the cyberespionage. The objective side of the espionage is expressed in the transmission or collection for the transfer to a foreign state, a foreign organization or their representatives of information which is the state secret. Information which contains the state secrets is the subject. Analyzing the mens rea it was said that the cyberespionage is characterized by direct intention. The special subject of crime was defined – a foreigner or a person without citizenship who have reached 16 years. It was stresses that this criminal act should be enshrined in law, not only nationally, but also internationally, to unify and to bring existing rules together.

Бібліографічний опис

Діордіца І. В. Поняття та зміст кібершпигунства / І. В. Діордіца // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 26 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 49-55.

Ключові слова

кібернетичний, кіберпростір, кібербезпека, шпигунство, кібершпигунство, національна безпека, кибернетический, киберпространство, кибербезопасность, шпионаж, кибершпионаж, национальная безопасность, cyber, cyberspace, cyber security, espionage, cyber espionage, national security, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Діордіца І. В. Поняття та зміст кібершпигунства / І. В. Діордіца // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 26 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 49-55.