Напрями гармонізації податку на прибуток до вимог Європейського Союзу

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Латковська, Тамара Анатоліївна
Латковська, Т. А.
Латковская, Тамара Анатольевна
Latkovska, Tamara A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави передбачає необхідність проведення політичних, соціально-економічних та правових реформ, реформування та удосконалення існуючої податкової системи. Перед Україною постає вибір шляху розвитку в напрямі сучасної цивілізаційної моделі, реалізація якого покликана сприяти прогресу в усіх сферах життєдіяльності суспільства й держави. Податкові реформи, що відбуваються в Україні, безпосередньо впливають на стан правового регулювання відносин у сфері публічних фінансів та залежать від податкової політики, яка розробляється на різних рівнях управління. Ці зміни зумовлюють необхідність переосмислення багатьох питань, до кола яких відносяться і проблеми прибуткового оподаткування. Мета статті полягає у тому, щоб на основі вітчизняного і зарубіжного законодавства проаналізувати податок на прибуток підприємств як один з основних доходів формування бюджету у будь-якій країні, виявити наявні проблеми та запропонувати напрями і шляхи їх вирішення. Методами дослідження стали такі методи, як логічний, історико-правовий, системно-структурний, формально-юридичний та порівняльно-правовий метод. На основі проведеного дослідження запропоновані зміни до Податкового кодексу України, які сприятимуть подальшій гармонізації податкового законодавства, спрощенню адміністрування податку на прибуток підприємств, матимуть позитивний ефект на процеси економічного зростання та підвищення інвестиційної привабливості країни загалом. Встановлено, що класична модель оподаткування прибутку підприємств в сьогоднішніх складних економічних реаліях в країні є неефективною, оскільки податок на прибуток має низку суттєвих недоліків, серед яких не тільки складні правила розрахунку об'єкта оподаткування та проблеми з накопиченням збитків, але й те, що значною перешкодою для становлення в Україні конкурентоспроможної у глобальному вимірі національної економіки та забезпечення належної технологічної та екологічної безпеки є високий рівень зносу основних засобів. Запропоновано перейти до моделі податку на виведений капітал, запровадження якого дозволить вирішити існуючі системні проблеми, пов'язані з адмініструванням податку на прибуток підприємств, відновити справедливість в оподаткуванні, спростити ведення бізнесу та в певній мірі скоротити витрати платників податків на виконання податкового обов'язку.
The formation of Ukraine as a sovereign, independent, democratic, social and legal state implies the need for political, socio-economic and legal reforms, reform and improvement of the existing tax system. Ukraine is faced with the choice of the path of development in the direction of the modern model of civilization, the implementation of which is designed to promote progress in all spheres of society and the state. Tax reforms taking place in Ukraine directly affect the state of legal regulation of relations in the field of public finances and depend on the tax policy developed at various levels of government. These changes necessitate a rethinking of many issues, including the problem of income taxation. The purpose of the article is to analyse the corporate income tax as one of the main revenues of budget formation in any country on the basis of domestic and foreign legislation, to identify existing problems and suggest directions and ways to solve them. The research methods were such methods as logical, historical-legal, system-structural, formal-legal and comparative-legal method. Based on the study, the proposed amendments to the Tax Code of Ukraine, which will further harmonize tax legislation, simplify the administration of corporate income tax, will have a positive effect on economic growth and increase the investment attractiveness of the country as a whole. It is established that the classical model of corporate income taxation in today's complex economic realities in the country is inefficient, as income tax has a number of significant shortcomings, including not only complex rules for calculating the object of taxation and problems with accumulation of losses, but also An obstacle to Ukraine's becoming a globally competitive national economy and ensuring proper technological and environmental security is the high level of depreciation of fixed assets. It is proposed to move to a model of withheld capital tax, the introduction of which will solve the existing systemic problems related to the administration of corporate income tax, restore fairness in taxation, simplify doing business and to some extent reduce taxpayers' tax costs

Бібліографічний опис

Латковська Т. А. Напрями гармонізації податку на прибуток до вимог Європейського Союзу / Т. А. Латковська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 69-79.

Ключові слова

податок, податкова система, оподаткування, податок на прибуток, податок на виведений капітал, tax, tax system, taxation, income tax, tax on withdrawn capital, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Латковська Т. А. Напрями гармонізації податку на прибуток до вимог Європейського Союзу / Т. А. Латковська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 69-79.