Проблеми правового регулювання фінансового контролю в Україні та шляхи їх вирішення.

dc.contributor.authorДовга, М. О.
dc.contributor.authorDovga, M. O.
dc.contributor.authorМельник, О. П.
dc.contributor.authorMelnik, O. P.
dc.date.accessioned2022-04-08T17:30:35Z
dc.date.available2022-04-08T17:30:35Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionДовга М. О. Проблеми правового регулювання фінансового контролю в Україні та шляхи їх вирішення / М. О. Довга, О. П. Мельник // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 92-97. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.720en_US
dc.description.abstractУ статті розкрито основні питання побудови й запровадження дієвої та єдиної системи фінансового контролю держави. Розглянуто базові законодавчі акти, що регулюють здійснення державного фінансового контролю. Проаналізовано думки провідних вітчизняних учених, які досліджують проблеми фінансового контролю за ефективного використання коштів Державного й місцевих бюджетів, а також реформування в галузі. Звертається увага, що державний фінансовий контроль перебуває в процесі постійного розвитку й удосконалення, а його зміст і спрямованість змінюються залежно від рівня розвитку суспільства, а також завдань, які суспільство ставить перед собою. Сучасні умови розвитку економіки й фінансово-економічна криза, яка охопила багато країн світу, показали, що державний фінансовий контроль потребує постійного вдосконалення. Процеси, які відбуваються в сучасній економіці, не можуть бути впорядковані застарілими формами й методами фінансового контролю. У статті розкривається думка, що розвиток державного фінансового контролю забезпечить розвиток всієї фінансової системи й економічної безпеки країни. Проведено аналіз сучасного стану державного фінансового контролю, що надало можливість визначити характерні недоліки функціонування елементів системи державного контролю, а саме необхідність посилення процедур попереднього й поточного фінансового контролю; покращення законодавчого врегулювання питань формування системи державного фінансового контролю на основі прийняття єдиного нормативного акту, що допоможе визначити єдині концептуальні засади організації фінансового контролю; оптимізації організаційної структури суб’єктів державного фінансового контролю та інше. У роботі акцентується, що наявні проблеми у сфері фінансового контролю негативно впливають на реалізацію контролюючими органами покладених на них повноважень. Це спонукає до найшвидшого вирішення виявлених недоліків на основі запропонованих напрямів удосконалення фінансового контролю.en_US
dc.description.abstractThe article reveals the main issues of building and implementing an effective and unified system of financial control of the state. The main legislative acts regulating the implementation of state financial control are considered. The opinions of leading domestic scientists who study the problems of financial control over the effective use of state and local budgets, as well as reforms in this area are analyzed. Attention is drawn to the fact that public financial control is in the process of constant development and improvement, and its content and direction change depending on the level of development of society, as well as the tasks that society sets itself. The current conditions of economic development, and the financial and economic crisis that has affected many countries around the world, have shown that public financial control needs constant improvement. The processes that take place in the modern economy cannot be regulated by outdated forms and methods of financial control. The article reveals the opinion that the development of state financial control will ensure the development of the entire financial system and economic security of the country. An analysis of the current state of public financial control in the state, which provided an opportunity to identify the characteristic shortcomings of the elements of the state control system, namely the need to strengthen the procedures of previous and current financial control; to improve the legislative regulation of the issues of formation of the system of state financial control on the basis of the adoption of a single normative act, which will help to determine the common conceptual principles of the organization of financial control; optimization of the organizational structure of the subjects of state financial control and others. The article draws attention to the fact that the existing problems in the field of financial control negatively affect the implementation of the supervisory authorities of their powers. This encourages the fastest solution to the identified shortcomings on the basis of the proposed areas for improving financial control. Key words: state financial control, normative-legal base, legal status of controlling bodies, interaction, optimization of control system.
dc.identifier.citationДовга М. О. Проблеми правового регулювання фінансового контролю в Україні та шляхи їх вирішення / М. О. Довга, О. П. Мельник // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 92-97. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.720en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/16372
dc.language.isootheren_US
dc.publisherВД "Гельветика"en_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectдержавний фінансовий контрольen_US
dc.subjectнормативно-правова базаen_US
dc.subjectправовий статус контролюючих органівen_US
dc.subjectвзаємодіяen_US
dc.subjectоптимізація системи контролюen_US
dc.subjectstate financial controlen_US
dc.subjectnormative-legal baseen_US
dc.subjectlegal status of controlling bodiesen_US
dc.subjectinteractionen_US
dc.subjectoptimization of control systemen_US
dc.titleПроблеми правового регулювання фінансового контролю в Україні та шляхи їх вирішення.en_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Довга М. О., Мельник О. П..pdf
Size:
227.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: