Історичний розвиток та становлення будівельного законодавcтва у правовому досвіді України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Квасніцька, О. О.
Квасницкая, О. А.
Kvasnitska, O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Публікацію присвячено дослідженню періодизації будівельного законодавства, гене зису правових норм, що регламентують правовідносини в сфері будівництва. Проана лізовані основні етапи розвиту та сучасний стан містобудівельного законодавства, на підставі чого зроблені самостійні висновки та пропозицій щодо підвищення ефективності правового регулювання будівельної діяльності. Публикация посвящена исследованию периодизации строительного законодатель- ства, генезиса правовых норм, которые регламентируют правоотношения в сфере строительства. Проанализированы основные этапы развития и современное состояние градостроительного законодательства и, как результат, сделаны самостоятельные выводы и предложения относительно повышения эффективности правового регулирования строительной деятельности. The publication is devoted research of periodization of a build legislation, genesis of legal norms which regulate legal relationships in the field of building. An author analyzed the basic stages of development and modern state of town-planning legislation, and as a result, independent conclusions were done and suggestion in relation to the increase of efficiency of the legal adjusting of a build activity.

Бібліографічний опис

Квасніцька О. О. Історичний розвиток та становлення будівельного законодав- ства у правовому досвіді України. / О.О. Квасніцька // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С. 370 - 382

Ключові слова

будівельне законодавство, містобудівне законодавство, будівництво, будівельна діяльність, кодифікація, господарська діяльність, господарсько-правове регулювання, строительное законодательство, градостроительное законодательство, строительство, строительная деятельность, кодификация, хозяйственная деятельность, хозяйственно-правовое регулирование, build legislation, town-planning legislation, building, build activity, codification, economic activity, commercial-legal adjusting

Цитування

Квасніцька О. О. Історичний розвиток та становлення будівельного законодавства у правовому досвіді України / О. О.Квасніцька // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.370 - 382