Об’єктивний і суб’єктивний виміри правового розвитку

Завантаження...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Оборотов, Ігор Гариславович
Оборотов, Игорь Гариславович
Oborotov, Igor G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядаються об'єктивні риси процесу правового розвитку, а також його суб'єктивне сприйняття. У суб'єктивному вимірі правовий розвиток постає у формах прогресу і регресу, в об'єктивному аспекті він являє собою еволюцію або революцію. Акцентується увага на полілінійності процесів правового розвитку, що розглядаються з позицій цивілізаційного та синергетичного підходів.
В статье рассматриваются объективные черты процесса правового развития, а также его субъективное восприятие. В субъективном измерении правовое развитие предстает в формах прогресса и регресса, в объективном аспекте он представляет собой эволюцию или революцию. Акцентируется внимание на полилинейности процессов правового развития, которые рассматриваются с позиций цивилизационного и синергетического подходов.
The article considers the objective features of the process of legal development, as well as its subjective perception. In the subjective measurement of legal development is presented in the forms of progress and regress, in the objective aspect, it is an evolution or revolution. Focuses on the multilinear process of legal development, considered in terms of civilization and synergistic approaches.

Бібліографічний опис

Оборотов І. Г. Об’єктивний і суб’єктивний виміри правового розвитку / І. Г. Оборотов // Юридичний вісник. – 2011. – №3. – С.5-11.

Ключові слова

правовий розвиток, динаміка правового розвитку, правовий прогрес, правовий регрес, еволюція права, революція в праві, правова наступність, правовое развитие, динамика правового развития, правовой прогресс, правовой регресс, эволюция права, революция в праве, правовая преемственность, legal development, dynamics of legal development, legal progress, legal regressed, evolution of law, revolution in the law

Цитування

Оборотов І. Г. Об’єктивний і суб’єктивний виміри правового розвитку / І. Г. Оборотов // Юридичний вісник. – 2011. – №3. – С.5-11.