Ризики щодо можливого розпаду Європейського Союзу в імовірностях подій та подоланні світових викликів (міждисциплінарне дослідження).

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Василенко, М. Д.
Vasilenko, M. D.
Слатвінська, В. М.
Slatvinska, V. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

У статті надаються аналіз і оцінка ризиків щодо розвитку й існування Європейського Союзу в умовах виникнення ризиків у Європейському Союзі, з можливим їх подоланням. Підхід до аналізу ризиків щодо розпаду Європейського Союзу зроблено, виходячи з положень теорії ризиків, що обговорюються в роботі. Показано, яким чином ризик, пов’язаний із настанням ризикових ситуацій, що створюють обстановку невизначеності, впливає на досягнення цілей. Наявність елементів невизначеності зумовлює виникнення ситуацій, які не мають однозначного результату. Ситуація невизначеності характеризується тим, що ймовірність настання результатів рішень або подій невідома. Процес формування ризикових ситуацій реально почав формуватися із прийняттям досить відчутної кількості нових країн-членів. З економічного погляду самому Європейському Союзу для його динамічного розвитку досить тих шести країн, з яких він і починався. Усі інші країни-члени фактично живуть на дотації, їхнім коштом і лише гальмують систему Європейського Союзу. Провідні країни – члени Європейського Союзу зруйнували промисловість і економіку слабших країн-членів менш розвинутої зони, поглинули їхні ринки і створили передумови кризових ситуацій. Брекзит унеможливив перетворення Європейського Союзу на об’єднання країн із досить великою мусульманською складовою частиною, що може запустити «ланцюгову» реакцію в майбутньому. Так склалося, що Брекзит збігся із глобальною кризою, що створило додаткові ситуаційні ризики. Обговорюється також роль соціокультурних ризиків у Європейському Союзі. Встановлено, як ризики не тільки знижують привабливість Європейського Союзу, а й ведуть до його можливого занепаду в імовірностях подій реальності, аж до розпаду Європейського Союзу.
The article provides an analysis and assessment of risks related to the development and existence of the EU in the context of the emergence of risks in the EU and with their possible overcoming. The approach to risk analysis regarding the collapse of the EU is made based on the provisions of the risk theory discussed in the paper. It shows how the risk associated with the occurrence of risky situations that create an environment of uncertainty affects the achievement of goals. The presence of elements of uncertainty causes situations that do not have an unambiguous result. A situation of uncertainty is characterized by the fact that the probability of occurrence of the results of decisions or events is unknown. The process of creating risk situations really began to take shape with the adoption of a fairly significant number of new member countries. From an economic point of view, the EU itself is enough for the dynamic development of the six countries from which it began. All other member states live on subsidies at their expense and only slow down the EU system. The leading EU member states have destroyed the industries and economies of the weaker member states of the less developed zone, absorbing their markets and creating the prerequisites for crises. Brexit made it impossible to transform the EU into an association of countries with a sufficient Muslim component, which could trigger a “chain” reaction in the future. It so happened that Brexit coincided with the global crisis, which created additional situational risks. The role of socio-cultural risks in the EU is also discussed. It is established how risks not only reduce the attractiveness of the EU but also lead to its possible decline in the probabilities of real events, up to the collapse of the EU.

Бібліографічний опис

Василенко М. Д. Ризики щодо можливого розпаду Європейського Союзу в імовірностях подій та подоланні світових викликів: міждисциплінарне дослідження / М. Д. Василенко, В. М. Слатвінська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 47-54. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.715

Ключові слова

розпад, ризики, економічні, ситуаційні, соціокультурні, ЄС, COVID-19, криза, Брекзит, занепад, disintegration, risks, economic, situational, ocio-cultural, EU, COVID-19, crisis, Brexit, decline

Цитування

Василенко М. Д. Ризики щодо можливого розпаду Європейського Союзу в імовірностях подій та подоланні світових викликів: міждисциплінарне дослідження / М. Д. Василенко, В. М. Слатвінська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 47-54. DOI https://doi.org/10.32837/npnuola.v28i29.715