Вплив сучасних конфліктів на зміну міграційної політики сусідніх держав: міжнародно-правові аспекти

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Чайковський, Юрій Володимирович
Чайковський, Ю. В.
Чайковский, Юрий Владимирович
Chaikovskyi, Yurii V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

У статті здійснено спробу поставити й вирішити проблему впливу конфліктів на міграційну політику сусідніх держав. Досліджуються фактори впливу конфлікту на міграційні процеси, пропонуються варіанти управління міжнародними міграційними потоками з метою вирішення даної проблеми через зміни міграційної політики держав. Проведено аналіз вимушеної конфліктом міграції, сформульовані вироблені міжнародним співтовариством варіації міграційної політики і досліджено можливість їх міжнародно-правового регулювання.
В статье предпринята попытка поставить и решить проблему влияния конфликтов на миграционную политику соседних государств. Исследуются факторы влияния конфликта на миграционные процессы, предлагаются варианты управления международными миграционными потоками с целью решения данной проблемы из-за изменения миграционной политики государств. Проведен анализ вынужденной конфликтом миграции, сформулированы выработанные международным сообществом вариации миграционной политики и исследована возможность их международно-правового регулирования.
The article attempts to solve the problem of the impact of conflicts on the migration policy of neighbouring states. The factors of the impact of the conflict on migration processes are investigated, variants of management of international migration flows are proposed in order to solve this problem due to changes in the migration policy of the states. The analysis of the forced migration conflict, formulated by the international community of variations in migration policy, and the possibility of their international legal regulation are explored. Forced migration, unlike voluntary, is undesirable for the state, because it leads to the transfer of not only “labor resources”, but also members of their families. The most difficult is forced migration, triggered by armed conflict, since in this case, it is unplanned, which often makes it necessary to leave all the resources available to such a migrant, affects the emotional state of the migrant’s family and complicates their integration to the society of the receiving state.

Бібліографічний опис

Чайковський Ю. В. Вплив сучасних конфліктів на зміну міграційної політики сусідніх держав: міжнародно-правові аспекти / Ю. В. Чайковський // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 81-94.

Ключові слова

міграція, біженці, вимушені мігранти, міграційна політика, безпека держави, міжнародне міграційне право, інтеграція іноземців, миграция, беженцы, вынужденные мигранты, безопасность государства, международное миграционное право, интеграция иностранцев, Migration, Refugees, Forced migrants, International Migration Law, Integration of foreigners, Migration policy, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Чайковський Ю. В. Вплив сучасних конфліктів на зміну міграційної політики сусідніх держав: міжнародно-правові аспекти / Ю. В. Чайковський // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 81-94.