Чайковський Юрій Володимирович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 16 з 16
 • Документ
  Міжнародне право : навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
  (Одесса : Фенікс, 2019) Аракелян, Мінас Рамзесович; Ківалова, Тетяна Сергіївна; Короткий, Тимур Робертович; Чайковський, Юрій Володимирович; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Мануїлова, Катерина Вікторівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних га­лузей міжнародного права, методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з міжнародного права. Містяться рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з дисципліни «Міжнародне право» для. вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Міжнародне право» та готуються до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Міжнародне міграційне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Харитонов, Роман Феліксович; Харитонов, Р. Ф.; Kharytonov, Roman F.; Чайковський, Юрій Володимирович; Чайковський, Ю. В.; Chaikovskyi, Yurii V.
 • Документ
  Міграційна політика держави під впливом сучасних конфліктів
  (ПП "Фенікс", 2019) Чайковський, Ю. В.; Чайковський, Юрій Володимирович; Чайковский, Юрий Владимирович; Chaikovskyi, Yurii V.
 • Документ
  Міграційна криза на білорусько-польському кордоні: тест на цивілізованість
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Чайковський, Юрій Володимирович; Чайковський, Ю. В.; Чайковский, Юрий Владимирович; Chaikovskyi, Yurii V.
 • Документ
  Міжнародні відносини та світова політика : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2022) Чайковський, Юрій Володимирович; Чайковський, Ю. В.; Чайковский, Юрий Владимирович; Chaikovskyi, Yurii V.; Харитонов, Роман Феліксович; Харитонов, Р. Ф.; Харитонов, Роман Феликсович; Kharytonov, Roman F.
  Навчально-методичний посібник підготовлено у відповідності до програми дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика». Загальною метою дисципліни є розкриття змісту ключових понять та концептуальних підходів, на яких базуються сучасні міжнародні відносини та тенденцій практики взаємодії на міжнародній арені. Програма дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика» має проблемно-теоретичний характер та покликана дати студенту основні дані про: зміни характеру та природи сучасних міжнародних відносин, складу їх головних дійових осіб, їх цілей та засобів, стан і перспективи участі України у загальносвітових та регіональних процесах. Посібник розроблено для загальногуманітарної підготовки студентів-правознавців, юристів-міжнародників та журналістів-міжнародників.
 • Документ
  Право міжнародної безпеки : навч.- метод. посібник
  (Одеса, 2022) Харитонов, Р. Ф.; Чайковський, Ю. В.
 • Документ
  Вплив пандемії на міграційні процеси: виклики міжнародно-правовому регулюванню
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Чайковський, Юрій Володимирович; Чайковский, Юрий Владимирович; Chaikovskyi, Yurii V.; Чайковський, Ю. В.
 • Документ
  Вплив сучасних конфліктів на зміну міграційної політики сусідніх держав: міжнародно-правові аспекти
  (Одеса: Фенікс, 2018) Чайковський, Юрій Володимирович; Чайковський, Ю. В.; Чайковский, Юрий Владимирович; Chaikovskyi, Yurii V.
  У статті здійснено спробу поставити й вирішити проблему впливу конфліктів на міграційну політику сусідніх держав. Досліджуються фактори впливу конфлікту на міграційні процеси, пропонуються варіанти управління міжнародними міграційними потоками з метою вирішення даної проблеми через зміни міграційної політики держав. Проведено аналіз вимушеної конфліктом міграції, сформульовані вироблені міжнародним співтовариством варіації міграційної політики і досліджено можливість їх міжнародно-правового регулювання.
 • Документ
  Єдність чи фрагментація сучасного міжнародного права?
  (2013) Чайковський, Ю. В.; Чайковский, Ю. В.; Chaikovskyi, Yu. V.
 • Документ
  Аксіологічна основа сучасного міжнародного права
  (Одеса : Фенікс, 2012) Чайковський, Ю. В.; Чайковский, Ю. В.; Chaikovskyi, Yu.
 • Документ
  Погляд різних релігій на необхідність міжнародно-правового регулювання
  (Одеса : Фенікс, 2014) Чайковський, Ю. В.; Чайковский, Ю. В.; Chaykovskiy, Yu. V.
  Спільною для всіх релігій тезою є наявність регулятора суспільних відносин, будь то природа, Бог, Аллах і т.ін. Це надсуспільне є втіленням справедливості і добра. Отже, прагнення врегулювання існуючого світопорядку є тією спільною рисою всіх релігійних вчень, що знайшла своє втілення у появі міжнародного права.
 • Документ
  О защите национальных интересов Украины при либерализации внешне-экономической деятельности
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Чайковська, В. В.; Чайковская, В. В.; Chaykovska, V. V.
  Стаття присвячена господарсько-правовим заходам, здатним утворити сприятливі умови для експортоорієнтованих галузей економіки, інноваційного розвитку та обмеження недобросовісного імпорту. Обґрунтований зв'язок національного протекціонізму з пошуком найбільш дієвих заходів з погляду економіки та допустимих з погляду права, у тому числі міжнародних зобов'язань України.
 • Документ
  Становлення міжнародного права: філософсько- правове дослідження
  (2009) Чайковський, Юрій Володимирович; Чайковский, Юрий Владимирович; Chaykovskyy, Yuriy V.; Івакін Олексій Аркадійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 - філософія права. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2009. Дисертацію присвячено філософсько-правовому дослідженню становлення міжнародного права, що здійснене крізь призму еволюції суверенітету держави з урахуванням тенденції гуманізації міжнародного права. У дисертації досліджено генезис ідеї міжнародного права та розглянуто фактори впливу на його розвиток. Висвітлено та проаналізовано основні концепції міжнародного права. Простежено зв'язок міжнародного права з обумовлюючими його виникнення соціальними і культурними особливостями міжнародного співтовариства, зокрема з особливим становищем і соціокультурною визначеністю особи в міжнародному праві. Проаналізовано вплив прав людини на становлення сучасного міжнародного права та визначено структуру і зміст сучасного комплексу прав людини, а також його роль у глобальних трансформаціях сучасності. Виявлено тенденції еволюції сучасного міжнародного права та зроблено спробу спрогнозувати подальші напрямки його розвитку.
 • Документ
  Перетворення міжнародного правопорядку шляхом обмеження суверенітету держав
  (2012) Чайковський, Юрій Володимирович; Чайковский, Юрий Владимирович; Chajkovskij, Ju.
  In the article analyzes modern concepts of international law, regarding the problem of emergence of modern international legal order. In particular, investigates the idea of constraints state sovereignty to transform modern international order.
 • Документ
  Основні філософсько-правові проблеми теорії і практики становлення міжнародного права
  (2009) Івакін, Олексій Аркадійович; Чайковський, Юрій Володимирович
  В статье проводится анализ основных препятствий становления международного права. Вместе с увеличением количества цивилизованных стран и углубления их взаимодействия между собой и с другими странами, неминуемо должно происходить количественное и качественное развитие международного права. Представляется, что единственно возможным способом примирения, синтеза всех разумных точек зрения на направленность и способ становления международного права является антропологический подход, нацеленность этого важнейшего момента становления человечества – на гуманизм, на права человека, на общечеловеческие ценности.